146/2018

Helsingfors den 22 februari 2018

Statsrådets förordning om vissa ledningar som placeras på ett vattenområde

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 16 § i vattenlagen (587/2011), sådan paragrafen lyder i lag 611/2017:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på placering av en i 2 kap. 5 a § i vattenlagen (587/2011) avsedd vatten-, avlopps- eller kraftledning eller telekommunikationskabel eller någon annan ledning med motsvarande verkan under en älv eller en bäck.

2 §
Innehållet i en anmälan till tillsynsmyndigheten

En anmälan om placering av en ledning ska innehålla följande uppgifter:

1) den projektansvariges namn och kontaktuppgifter,

2) projektets läge angivet på en karta samt uppgifter om fastigheter och andra registerenheter längs ledningens sträckning,

3) syftet med projektet, tekniska uppgifter om ledningen, beskrivning av sättet att genomföra projektet och tidtabell för genomförandet,

4) en tvärsnittsritning eller uppgifter om vattendjupet på placeringsplatsen.

Anmälan ska i behövlig omfattning innehålla följande uppgifter:

1) lekplatser för fisk på det område där ledningen placeras,

2) bottenkvaliteten och grundvattenförhållandena på det område där ledningen placeras,

3) naturskyddsområden och skyddade områden som inrättats med stöd av naturvårdslagen (1096/1996) på placeringsplatsen.

När en ledning placeras under en bäck ska den projektansvarige till anmälan foga en bedömning av huruvida bädden befinner sig i naturtillstånd.

Bestämmelser om den projektansvariges skyldighet att bedöma projektets verkningar på de naturvärden för vars skydd området har införlivats eller avses bli införlivat i nätverket Natura 2000 finns i 10 kap. i naturvårdslagen.

3 §
Placering av en ledning

En ledning ska placeras så att den inte förorsakar olägenhet för andra konstruktioner, ledningar eller kablar på placeringsplatsen. Ledningen får inte förorsaka bestående olägenhet för fisket.

En ledning som placeras på ett vattendrags botten ska förses med vikter eller så ska det på annat sätt säkerställas att ledningen hålls på plats. På de områden där vattendjupet är högst två meter ska ledningen sänkas ned i ett schakt i bottnen och täckas över eller skyddas på annat sätt.

Det schakt som grävts för att placera ledningen på vattendragets botten ska fyllas så att bottnens naturliga nivå återställs.

4 §
Arrangemang under byggnadstiden

Om arbetet genomförs när vattenområdet är istäckt, ska de ställen där istäcket söndrats eller försvagats på grund av anläggningsarbetena märkas ut på behörigt sätt i terrängen.

Avloppsledningars täthet ska testas när anläggningsarbetet har slutförts.

5 §
Hur en ledning märks ut i terrängen

Ledningen ska märkas ut i terrängen på ett tydligt sätt. I fråga om märkning av en ledning som går under en kungsådra iakttas vad som särskilt föreskrivs om detta.

6 §
Meddelande om att projektet slutförts

Den projektansvarige ska inom 30 dagar efter det att projektet slutförts lämna in ett meddelande om detta till närings-, trafik- och miljöcentralen. Meddelandet ska innehålla uppgift om ledningens slutliga placering på vattenområdet, på vilket djup ledningen ligger och hur den märkts ut.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

Helsingfors den 22 februari 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Lagstiftningsråd
Jari Salila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.