140/2018

Helsingfors den 15 februari 2018

Statsrådets förordning om verkställighet av den övervakningstid som ingår i ett kombinationsstraff

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 1 mom. i lagen om verkställighet av kombinationsstraff (801/2017):

1 §
Konstaterande av berusningstillstånd och registrering av observationer

Övervakaren eller någon annan tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten eller den biträdande övervakaren ska i närvaro av ett vittne göra yttre observationer om misstänkt berusningstillstånd hos den övervakade. Observationerna ska registreras på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten.

Uppgift om att den övervakade lämnat utandnings-, urin- eller salivprov och om att blodprov tagits av den övervakade samt om att resultatet verifierats av ett laboratorium och att den övervakade yrkat på att resultatet verifieras ska registreras på det sätt som Brottspåföljdsmyndigheten fastställer.

Om verksamheten under övervakningstiden innefattar deltagande i rehabilitering enligt 6 § 1 mom. i lagen om verkställighet av kombinationsstraff som tillhandahålls på en anstalt av en offentlig eller privat serviceproducent inom social- och hälsovården, eller om den övervakade får substitutionsbehandling, får Brottspåföljdsmyndigheten för att konstatera berusningstillståndet använda det prov för att konstatera berusningstillstånd som tagits vid den berörda anstalten eller enheten. Den övervakade ska ge sitt skriftliga samtycke till att resultatet av det ovannämnda provet delges, när ett vårdkontrakt ingås.

2 §
Registrering av en säkerhetskontroll

En säkerhetskontroll ska registreras på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten. Uppgifter som ska registreras är tidpunkt och plats för säkerhetskontrollen, vem som utfört kontrollen, namnet på dem som var närvarande vid kontrollen, observationer och fynd som gjorts vid kontrollen samt föremål eller ämnen som fråntagits den övervakade.

3 §
Registrering av föremål eller ämnen som påträffats vid en säkerhetskontroll

Om föremål eller ämnen som påträffats vid en säkerhetskontroll överlämnas till polisen ska det föras protokoll över dem i vilket det antecknas

1) den övervakades personuppgifter,

2) grunden för kontrollen,

3) tiden och platsen för kontrollen,

4) vem som fattade beslut om kontrollen och hans eller hennes tjänsteställning,

5) vem som utfört kontrollen,

6) föremål och ämnen som påträffats vid kontrollen,

7) egendom som fråntagits den övervakade och

8) grunden för fråntagande av föremål eller ämnen.

Protokollet ska undertecknas av den som utfört kontrollen.

Föremål och ämnen som innehas av Brottspåföljdsmyndigheten och som ska återlämnas till den övervakade ska individualiseras och datumet för återlämnandet registreras. Den övervakade ska genom sin underskrift bekräfta att han eller hon mottagit föremålen eller ämnena.

4 §
Utredning och registrering av brott mot skyldigheter

En skriftlig utredning ska på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten göras i fråga om brott mot skyldigheter som den övervakade misstänks ha begått. Ett yttrande av den övervakade ska registreras på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten.

Om en anmärkning eller en skriftlig varning ges till den övervakade, ska grunden och datum registreras. Ett beslut med motivering ska delges den övervakade skriftligen.

Om den övervakade tas i förvar i fängelse för att grovt brott mot skyldigheterna ska kunna utredas, ska datum för tagande i förvar registreras på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten.

Bestämmelser om lagring av handlingar och uppgifter som anknyter till utredning av brott mot skyldigheter finns i 6 §.

5 §
Maktmedelsredskap

Som maktmedelsredskap används redskap som Brottspåföljdsmyndigheten har reserverat för detta syfte, vilka är handbojor, knippförband av plast för fängsel av en person, teleskopbatong och gassprej.

6 §
Handlingar och uppgifter som hänför sig till övervakningstiden

I Brottspåföljdsmyndighetens informationssystem lagras handlingar och uppgifter om i lagen om verkställighet av kombinationsstraff avsedda omständigheter som följer:

1) i 4 § avsedd av Brottspåföljdsmyndigheten godkänd bostad eller annat ställe,

2) i 6 § avsedd verksamhet under övervakningstiden samt handlingar som anknyter till denna verksamhet,

3) i 7 § avsedda övervakningsanordningar,

4) i 8 § avsedd plan för strafftiden och i 15 § avsedda ändringar av planen för strafftiden,

5) i 10 och 11 § avsett hörande och samtycke,

6) i 11 § avsett återtagande av samtycke,

7) i 16 § avsett hinder för verkställighet av övervakningstid,

8) i 18 § avsedd anmärkning och skriftlig varning till följd av brott mot skyldigheter,

9) i 19 § avsett grovt brott mot skyldigheter,

10) i 20 § avsedd hämtning för att reda ut ett brott mot skyldigheterna,

11) i 22 § avsedd inräkning i övervakningstiden,

12) i 28 § avsett avtjänande av övervakningstid efter en dom om förvandling av övervakningstiden till fängelse,

13) i 32 § avsedd utgång av strafftiden vid kombinationsstraff och intyg som ges till den övervakade över avtjänat kombinationsstraff.

I informationssystemet lagras dessutom handlingar och uppgifter som hänför sig till andra omständigheter som gäller den övervakades rättigheter och skyldigheter.

Lagringen av handlingar och uppgifter görs på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten.

Planen för strafftiden, ändringar av planen för strafftiden, uppgifter om hinder för verkställighet av övervakningstid, anmärkning och skriftlig varning till följd av brott mot skyldigheterna, uppgifter om grovt brott mot skyldigheter, avtjänande av övervakningstid efter en dom om förvandling av övervakningstiden till fängelse och intyg över avtjänat kombinationsstraff ska ges till den övervakade. Även andra handlingar och uppgifter som gäller verkställigheten av övervakningstiden kan vid behov ges till den övervakade.

7 §
Hur tidpunkten för frigivning bestäms

Den övervakade ska under den sista dagen av övervakningstiden mellan klockan 7 och 17 överlåta de anordningar som använts vid övervakningen till en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten. Om överlåtelse av övervakningsanordningarna ska överenskommas med den övervakade i god tid före frigivningsdagen.

Bestämmelser om utgång av strafftiden vid kombinationsstraff och om intyg över avtjänat kombinationsstraff finns i 32 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff. I intyget antecknas personuppgifter samt verkställighetsuppgifter och frigivningsuppgifter om den övervakade.

8 §
Ersättning för resekostnader

För ersättande av resekostnader enligt 33 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff ska den övervakade för Brottspåföljdsmyndigheten lägga fram en skriftlig redogörelse för kostnaderna.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

Helsingfors den 15 februari 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Regeringsråd
Paulina Tallroth

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.