134/2018

Helsingfors den 8 februari 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning (327/2015) 15 §, sådan den lyder i förordning 722/2015, som följer:

15 §
Skyddszoner

Inom den skiftesspecifika åtgärd som gäller miljövårdsvallar får växtbeståndet på en skyddszon anläggas genom användning av färdiga utsädesblandningar av vall- och gräsväxter med högst 20 procent klöverfrö. Efter anläggandet får området inte bearbetas, gödslas eller behandlas med växtskyddsmedel. En sparsam gödsling i samband med anläggandet av växtbeståndet är möjlig i syfte att åstadkomma ett täckande växtbestånd. I detta fall får högst de mängder kväve och fosfor användas som i bilaga 4 och 6 till statsrådets förordning om miljöersättning fastställs för naturvårdsåkrar med vall. Skyddszonen kan vara en redan tidigare anlagd vall eller också kan skyddszonens växtlighet anläggas i skyddssäd redan under den föregående växtperioden.

Växtbeståndet ska slås årligen under växtperioden. Vårslåtter och bärgning av växtligheten är inte en tillräcklig åtgärd. Vad gäller tidpunkten för slåttern ska de vilda fåglarnas och däggdjurens levnadsförhållanden beaktas. Den växtmassa som slagits ska under samma växtperiod föras bort från skyddszonen och den får användas. Den växtmassa som slagits ska hanteras och lagras så att vattenvårdsmålen för skyddszonen inte äventyras. Växtmassan får inte medföra olägenhet för miljön, och den får inte föras till skogen eller till impediment. Skyddszonen får användas för bete, om det inte ger upphov till erosion eller äventyrar naturens mångfald och om inga vattenvårdshinder föreligger.

Flyghavre eller mjölktistel, gråbo, åkertistel och andra motsvarande svåra ogräs som sprider sig med vinden får på skyddszonen bekämpas kemiskt i enlighet med begränsningarna av användningen av växtskyddsmedlet eller mekaniskt. Om växtligheten på skyddszonen skadas eller förstörs under vintern, till följd av bekämpning av flyghavre, grävning av täckdiken eller av någon annan motsvarande orsak, ska den skadade arealen under samma växtperiod besås med ny vallväxtlighet så snart förhållandena medger det. Uppgifter om åtgärder vid anläggande och skötsel av skyddszonen, om förstörd växtlighet, om bekämpning av flyghavre eller andra ogräs och om anläggande av nytt växtbestånd ska föras in i de skiftesspecifika anteckningarna.


Denna förordning träder i kraft den 13 februari 2018.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 8 februari 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.