132/2018

Helsingfors den 8 februari 2018

Statsrådets förordning om ändring av 14 § och tabell 4 i bilaga 1 i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar (936/2014) 14 § 4 mom. och tabell 4 i bilaga 1 som följer:

14 §
Bedömning av hur utsläppsgränsvärdena följs

Vid granskningen av hur utsläppsgränsvärdena har följts beaktas inte de start- och stopperioder som bestämts för förbränningsanläggningar eller energiproducerande enheter i de genomförandebestämmelser som avses i 13 §, sådana störningar i driften vid energiproducerande enheter som avses i 16 § och inte heller sådana störningar i tillgången på bränsle som avses i 17 §.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2018.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (32010L0075); EUT nr L 334, 17.12.2010, s. 17

Helsingfors den 8 februari 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Anneli Karjalainen

Bilaga I

Utsläppsgränsvärden för nya energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på 50 megawatt eller mer

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tabell 4. Gränsvärden för utsläpp av kväveoxider och kolmonoxid (CO) från energiproducerande enheter som använder gasformigt bränsle

Utsläppsgränsvärde, 15 % O2 (gasturbiner och gasmotorer) 3 % O2 (andra förbränningsanläggningar)
mg NO2/m3(n) mg CO/m3(n)
Gasturbiner (inklusive gaskombiverk) 501 100
Gasmotorer 75 100
Andra förbränningsanläggningar än gasturbiner och gasmotorer 100 100
1 För gasturbiner med enkel process och en verkningsgrad på mer än 35 %, fastställd vid grundbelastningsbetingelser enligt ISO, ska gränsvärdet för utsläpp av kväveoxider vara 50x*η/35, där η är gasturbinens verkningsgrad vid grundbelastningsbetingelser enligt ISO uttryckt i procent.

Gränsvärdena för utsläpp av kväveoxider och kolmonoxid enligt tabell 4 tillämpas på gasturbiner (inklusive gaskombiverk) endast om belastningen är över 70 procent.

I gasturbiner (inklusive gaskombiverk) som använder lätta eller medeltunga destillat som bränsle är gränsvärdena för utsläpp av kväveoxider 50 mg NO2/m3(n) och gränsvärdena för utsläpp av kolmonoxid 100 mg/m3(n).

För gaskombiverk med tillsatseldning får miljötillståndsmyndigheten fastställa standardsyrehalt, med beaktande av den aktuella anläggningens särskilda egenskaper.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.