130/2018

Helsingfors den 8 februari 2018

Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2018

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådan den lyder i lag 1129/2017:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2018 hänförliga förskottsinnehållningar, förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2018 används följande utdelning:

Statsskatter 29,05 %
Kommunalskatt 62,26 %
Kyrkoskatt 2,97 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
– sjukvårdspremie 1,38 %
– dagpenningspremie 4,34 %
3 §

För redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2018 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2016 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2018. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2018 och den 1 januari 2017. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2018 och den 1 januari 2017 och kyrkoskatteprocenten för 2018.

4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning enligt 5 § i nämnda lag för skatteåret 2018 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar

År Redovisningsmånad Euro
2018 Februari 2 292 575 000
Mars 2 276 724 000
April 2 363 009 000
Maj 2 417 743 000
Juni 2 289 986 000
Juli 2 662 101 000
Augusti 2 452 294 000
September 2 219 421 000
Oktober 2 259 988 000
November 2 218 620 000
December 2 194 450 000
2019 Januari 2 412 807 000

Minimibeloppet av arbetsgivares sjukförsäkringspremie

År Redovisningsmånad Euro
2018 Februari 62 840 000
Mars 58 910 000
April 60 630 000
Maj 62 800 000
Juni 60 430 000
Juli 73 130 000
Augusti 65 800 000
September 56 310 000
Oktober 55 680 000
November 55 300 000
December 54 100 000
2019 Januari 57 670 000
5 §

Denna förordning träder i kraft den 13 februari 2018.

Helsingfors den 8 februari 2018

Finansminister
Petteri Orpo

Finansråd
Elina Pylkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.