125/2018

Helsingfors den 1 februari 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) 1 § 1 och 3–5 mom., 2 § 9 punkten, 3 § 1 och 3 mom., 4 § 1 och 3 mom., 5 §, 6 § 2 mom. och 3 kap. samt

fogas till 2 § en ny 9 a punkt som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om beviljande, betalning och användning i enlighet med statsbudgeten av den finansiering som Innovationsfinansieringsverket Business Finland (finansieringsverket) beviljar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.


Denna förordning tillämpas också på samfinansierade projekt mellan finansieringsverket och Europeiska unionen samt Europeiska atomenergigemenskapen.

Finansieringsverket och aktiebolaget Business Finland Ab kan bevilja företag finansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet med stöd av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. På beviljande, betalning och användning av stöd av mindre betydelse tillämpas bestämmelserna i 3 § 1 mom. samt 4 och 5 §.

Finansieringsverket kan bevilja företag finansiering också för sådana viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse vars stödjande Europeiska kommissionen efter särskild anmälan har godkänt som förenligt med den inre marknaden. På dessa projekt tillämpas bestämmelserna i 3–5 §.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:


9) nystartade innovativa företag små onoterade företag som antecknats i handelsregistret under de senaste fem åren före tidpunkten för beviljande av stödet och som inte har fortsatt med ett annat företags verksamhet och inte har bildats genom fusion och inte ännu har delat ut vinst och vars kostnader för forskning och utveckling utgör minst 10 procent av de totala kostnaderna för affärsverksamheten under minst ett av de tre åren som föregått beviljandet av stödet; företag som bildats genom fusion av stödberättigande företag betraktas också som stödberättigande under högst fem års tid från den dag då det äldsta i fusionen deltagande företaget infördes i företagsregistret;

9 a) nystartade företag små onoterade företag som antecknats i handelsregistret under de senaste fem åren före tidpunkten för beviljande av stödet och som inte har fortsatt med ett annat företags verksamhet och inte har bildats genom fusion och inte ännu har delat ut vinst; företag som bildats genom fusion av stödberättigande företag betraktas också som stödberättigande under högst fem års tid från den dag då det äldsta i fusionen deltagande företaget infördes i företagsregistret;


3 §
Allmänna villkor för beviljande av finansiering

Finansiering kan beviljas, betalas och användas för projekt som genomförs av företag som är verksamma i Finland och för vilka har uppgjorts en projektplan som är tillräckligt detaljerad för en tillförlitlig övervakning av genomförandet. En projektplan krävs dock inte för beviljande av sådan finansiering som avses i 1 § 4 mom. eller i 3 kap.


Finansiering kan inte beviljas företag som är i svårigheter enligt artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen, om det inte är fråga om sådan finansiering som avses i 3 kap.


4 §
Eftersträvade effekter av finansieringen

Finansieringsverket kan bevilja företag stöd för forsknings- utvecklings- och innovationsverksamhet för projekt som kan anses gagna samhället, samhällsekonomin eller miljön i enlighet med de närings- och innovationspolitiska mål som arbets- och näringsministeriet har satt upp för finansieringsverket.


Finansieringsverket ska i sitt finansieringsbeslut ange de eftersträvade effekterna av det projekt som finansieras.

5 §
Samtycke till ändringar i ett projekt och till vissa arrangemang som gäller affärsverksamheten

Finansieringstagaren ska på förhand inhämta finansieringsverkets samtycke till en väsentlig avvikelse från projektplanen.

Finansieringstagaren ska underrätta finansieringsverket på förhand, om finansieringstagaren under projekttiden, inom fem år från betalningen av den sista finansieringsposten eller innan lånet med ränta har återbetalats i dess helhet:

1) säljer, pantsätter eller på något annat sätt överlåter den affärsverksamhet eller en del av den som uppstått som ett resultat av projektet;

2) säljer, pantsätter eller på något annat sätt överlåter immateriella rättigheter eller andra rättigheter som uppstått som ett resultat av projektet;

3) flyttar affärsverksamhet till utlandet;

4) genomför andra betydande ändringar i affärsverksamheten eller företagsarrangemang.

Finansieringstagaren måste få finansieringsverkets samtycke till sådana i 2 mom. avsedda åtgärder som genomförs utanför den europeiska inre marknadens territorium eller som äventyrar uppnåendet av de eftersträvade effekterna av projektet eller som försvagar förutsättningarna för återbetalning av lånet. Samtycke behövs inte om licensiering av nyttjanderätter utgör en väsentlig del av den affärsverksamhet som ursprungligen eftersträvas genom projektet.

Finansieringsverket kan ge det samtycke som avses i 1 och 3 mom., om de eftersträvade effekterna av projektet till väsentliga delar kan uppnås och förutsättningarna för återbetalning av lånet säkras trots förändringarna.

Finansieringsverket kan återkräva det betalda bidraget i enlighet med 21 och 22 § i statsunderstödslagen (688/2001) eller bestämma att lånet omedelbart ska återbetalas enligt 7 § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), om finansieringstagaren förfar i strid med 1–3 mom.

Finansieringsverket kan, vid prövning av åtgärder som avses i detta kapitel, av särskilda skäl från fall till fall tillämpa även en kortare eller en längre tid än fem år, om projektets särdrag kräver det. Tiden kan dock inte vara längre än tio år.

6 §
Det offentliga stödets maximibelopp

Den finansiering som anges i 3 kap. får kumuleras med vilket som helst annat statligt stöd med identifierbara stödberättigande kostnader. Finansieringen får kumuleras med annat statligt stöd utan identifierbara stödberättigande kostnader upp till den maximinivå för finansieringen som bestäms i 14 §.


3 kap.

Startstöd

14 §
Startstöd och dess belopp

Startstöd kan beviljas nystartade företag och nystartade innovativa företag:

1) i form av lån som uppgår till högst 1 miljon euro;

2) i form av bidrag, inbegripet kapitallån enligt aktiebolagslagen (624/2006) som uppgår till högst 0,4 miljoner euro.

Startstöd kan beviljas också som en kombination av bidrag och lån. Den andel av stödet som beviljas i form av bidrag och som beräknas på grundval av det maximala stödbelopp som tillåts för bidraget, ska då beaktas när den återstående delen av det maximala stödbelopp som tillåts för lånet bestäms. När startstöd beviljas nystartade innovativa företag kan de låne- och bidragsbelopp som anges i 1 mom. fördubblas.

Startstöd kan beviljas till högst 75 procent av kostnaderna för verksamheten.

Startstödet är avsett för all verksamhet som företaget bedriver och som bidrar till uppnående av de mål som ställts i finansieringsbeslutet. Finansiering kan dock inte beviljas till exportrelaterad verksamhet, det vill säga för kostnader som är direkt knutna till exporterade kvantiteter, till upprättande och drift av ett distributionsnät eller till andra löpande kostnader som har samband med exportverksamheten.

15 §
Förutsättningar för beviljande av startstöd

Finansieringsverket ska innan startstöd beviljas av en oberoende revisor kräva bekräftelse på att det företag som ansöker om finansiering är ett nystartat innovativt företag enligt 2 § 9 punkten eller ett nystartat företag enligt 2 § 9 a punkten. I fråga om nystartade innovativa företag ska det krävas bekräftelse på att företagets kostnader för forskning och utveckling utgör minst 10 procent av de totala kostnaderna för affärsverksamheten under minst ett av de tre åren som föregått beviljandet av stödet. Om det är fråga om ett nystartat företag som ännu inte har någon finansiell historia, ska nivån på 10 procent nås i det bokslut för den första räkenskapsperioden som har fastställts av en oberoende revisor.

Startstöd kan beviljas och betalas endast för sådan företagsverksamhet som bedrivs innan åtta år har förflutit efter det att företaget antecknats i handelsregistret.

16 §
Ändringar i lånevillkoren för startstödet

Lånetiden för startstöd kan förlängas till högst 10 år.

Om företagsverksamhet som ett nystartat företag eller ett nystartat innovativt företag eftersträvat misslyckas, kan det obetalda lånekapitalet och räntorna i undantagsfall efterskänkas inom ramen för det maximibelopp som bestäms enligt 14 §. Ett lån som ett nystartat företag tagit kan efterskänkas endast på villkor att företaget upphör med sin verksamhet efter efterskänkningen.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2018.

Helsingfors den 1 februari 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Mikko Huuskonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.