104/2018

Helsingfors den 30 januari 2018

Lag om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 5 § i fängelselagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fängelselagen (767/2005) 3 kap. 1 § 2 mom. och 6 kap. 5 § 2 mom., sådana de lyder, 3 kap. 1 § 2 mom. i lag 804/2017 och 6 kap. 5 § 2 mom. i lag 393/2015, som följer:

3 kap.

Beräkning av strafftid

1 §
Beräkning av längden av fängelsestraff på viss tid

Den avräkning av tiden för frihetsberövande som utförs med stöd av 6 kap. 13 § i strafflagen (39/1889) räknas i dagar. Avräkningen beaktas i straffverkställigheten enligt vad som fastställts i domstolens beslut. Häktningsarrest som verkställts efter det att tingsrättens dom har vunnit laga kraft beaktas i beräkningen av strafftiden, med iakttagande av vad som föreskrivs i 6 kap. 13 § i strafflagen. En avräkning som hänför sig till en och samma kalendertid beaktas endast en gång. Om den dömde under den nämnda kalendertiden har avtjänat ett fängelsestraff eller förvandlingsstraff, ska avräkning inte göras för denna tid. Ett fängelsestraff är helt avtjänat när den prövotid som avses i 2 c kap. 13 § i strafflagen har löpt ut. Ett kombinationsstraff är helt avtjänat när den övervakningstid som följer på fängelsestraffet eller den övervakningstid som förvandlats till fängelse har löpt ut.

6 kap.

Förflyttning från ett fängelse till ett annat

5 §
Närvaro vid domstol eller andra myndigheter

Om en fånge kallas för att personligen höras hos någon annan myndighet än en domstol, kan fången för detta ändamål tillåtas avlägsna sig från fängelset för den tid som hörandet kräver. Denna tid får inte, inklusive restiden, överskrida sju dagar, om det inte finns ett särskilt vägande skäl till det och detta skäl följer av grunden för hörandet, av att fången ska hållas i avskildhet eller av någon annan motsvarande grund.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 252/2016
LaUB 10/2017
RSv 107/2017

Helsingfors den 30 januari 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.