83/2018

Helsingfors den 18 januari 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av lågpatogen aviär influensa

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs det med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013) och 29 § i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på bekämpning av lågpatogen aviär influensa hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) lågpatogen aviär influensa hos fjäderfä en sådan infektion som avses i 2 § 2 punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013),

2) andra fåglar i fångenskap sådana fåglar som inte räknas till fjäderfä enligt 6 § 1 mom. 4 punkten i lagen om djursjukdomar, men som hålls i fångenskap för uppvisningar, utställningar, tävlingar, uppfödning, försäljning, artbevarande eller av andra skäl,

3) kläckägg ägg för ruvning från fjäderfä och andra fåglar i fångenskap, och

4) dagsgamla kycklingar fjäderfä som inte är äldre än 72 timmar.

2 kap.

Åtgärder vid misstanke om lågpatogen aviär influensa

3 §
Undersökning som ska utföras vid misstanke om djursjukdom

I samband med ett sådant besök på djurhållningsplatsen som avses i 20 § i lagen om djursjukdomar ska tillsynsmyndigheten med början senast den sjunde dagen innan de kliniska symtomen visat sig samla in uppgifter om fåglarnas dagliga dödlighet, foder- och vattenförbrukning samt äggproduktion. Uppgifterna ska lämnas till regionförvaltningsverket och Livsmedelssäkerhetsverket. Fåglarna ska undersökas och de prover som tas på dem undersökas genom laboratorietester avseende aviär influensa.

4 §
Beslut för att förhindra spridning av sjukdomen

Vid en formell misstanke om lågpatogen aviär influensa ska det fattas ett sådant beslut som avses i 23 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar, genom vilket

1) den aktör som är ansvarig för djurhushållningsplatsen åläggs att, utöver vad som i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av fjäderfä och vissa andra fåglar (867/2010, identifieringsförordningen) föreskrivs när det gäller den djurhållningsplatsspecifika förteckning som ska föras över fåglar, föra förteckning över andra fåglar i fångenskap och hus- och sällskapsdjur som hör till däggdjuren på djurhållningsplatsen samt komplettera förteckningen varje dag så att antalet levande djur, döda djur och djur som antagligen insjuknat med tillräcklig noggrannhet framgår av förteckningen,

2) den aktör som är ansvarig för djurhushållningsplatsen åläggs att gruppvis förteckna hur mycket kött, ägg, fjädrar, gödsel, foder och strö det förvaras i djurhållningsplatsens lager,

3) den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen förbjuds att ta in fåglar och andra husdjur samt kläckägg till djurhållningsplatsen eller föra dem därifrån,

4) den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen åläggs att hålla fjäderfä och andra fåglar i fångenskap inomhus,

5) den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen förbjuds att från djurhållningsplatsen föra bort kadaver, fjäderfäkött, ägg, fjädrar, foder, gödsel och använt strö samt andra sådana ämnen eller redskap som kan sprida aviär influensa,

6) den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen förbjuds att låta personer komma in till djurhållningsplatsen om det inte är nödvändigt eller gäller bekämpning av sjukdomen samt att tillåta person- och fordonstrafik från djurhållningsplatsen till en annan djurhållningsplats för fåglar med undantag för nödvändig förflyttning förrän det har gått minst två dygn från det att man lämnade djurhållningsplatsen,

7) den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen åläggs att se till att personlig utrustning samt fordon rengörs och desinficeras på tillbörligt sätt i anslutning till in- och utgångarna till djurstallarna och djurhållningsplatsen, samt

8) den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen åläggs att hålla hundar kopplade och hindra sällskapsdjur och vilda fåglar från att komma in i djurstallarna samt att vidta behövliga åtgärder för att utrota gnagare och insekter.

5 §
Dispens från beslut

Med stöd av 23 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar får dispens ges från ett förbud eller en åtgärd som avses i 4 § 3–6 och 8 punkten.

Förutsättningen för beviljande av dispens från förbud som gäller leverans av ägg är att äggen levereras

1) för att bortskaffas, eller

2) till en anläggning som har godkänts enligt livsmedelslagen (23/2006) och som producerar eller behandlar äggprodukter och att det i undantagstillståndet bestäms att äggen ska behandlas i enlighet med kapitel XI i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 samt att de krav som nämns i bilaga III till rådets direktiv 2005/94/EG om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (direktivet om aviär influensa) ska följas.

3 kap.

Åtgärder när lågpatogen aviär influensa har konstaterats

6 §
Beslut för att förhindra spridning av sjukdomen samt dispens från det

När lågpatogen aviär influensa har konstaterats ska det beslut om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen som avses i 23 § i lagen om djursjukdomar fattas utan dröjsmål, om inte ett sådant beslut redan har fattats med stöd av en formell misstanke om djursjukdom enligt 4 § i denna förordning. De förbud, skyldigheter och begränsningar som räknas upp i 4 § ska ingå i beslutet.

Om det på djurhållningsplatsen hålls svin, ska det bestämmas att svinen ska undersökas kliniskt. I samband med undersökningen ska svinens produktions- och hälsobokföring inspekteras. Det ska bestämmas att det ska tas prover på svinen och att proverna ska undersökas genom laboratorietester avseende aviär influensa. Vid behov kan det bestämmas att även andra djur på djurhållningsplatsen ska undersökas.

På dispens från beslut för att förhindra spridning av sjukdomen tillämpas bestämmelserna i 5 §. Efter det att sjukdomen konstaterats kan dispens dock inte ges för att föra bort fåglar, kadaver av fåglar, kött av fjäderfä, ägg, gödsel eller använt strö från djurhållningsplatsen, med undantag för transport av fåglar direkt för avlivning på så sätt att det inte medför risk för spridning av lågpatogen aviär influensa, och transport av kadaver, kött, ägg, gödsel eller strö direkt för bortskaffande eller behandling på så sätt att de lågpatogena aviära influensavirus de innehåller förstörs.

7 §
Åtgärder på djurhållningsplatser från eller till vilka sjukdomen kan ha spridits

Kommunalveterinären ska i samband med de utredningar av ursprunget till och utbredningen av lågpatogen aviär influensa som avses i 22 § i lagen om djursjukdomar inspektera djurhållningsplatsens produktions- och hälsobokföring samt samla in uppgifterna om den dagliga dödligheten, äggproduktionen samt foder- och vattenförbrukningen vid djurhållningsplatsen. Den dag då smittan kan ha spridits till eller från djurhållningsplatsen ska bedömas och uppgifter ska samlas med början senast den sjunde dagen före den dag då smittan överförts. Uppgifterna ska lämnas till regionförvaltningsverket och Livsmedelssäkerhetsverket.

Om de omständigheter som framkommit vid utredningen räcker som grund för en formell misstanke om djursjukdom på en sådan uppspårad djurhållningsplats från eller till vilken sjukdomen kan ha spridits ska bestämmelserna i 4 och 5 § tillämpas. Om sjukdomen konstateras på ett slakteri finns det anledning att misstänka att sjukdomen förekommer åtminstone på den djurhållningsplats från vilken det smittade djuret kommer.

8 §
Avlivning eller slakt av djur

Efter att lågpatogen aviär influensa har konstaterats ska det med stöd av 26 § i lagen om djursjukdomar bestämmas att alla fjäderfän och andra sådana fåglar i fångenskap på djurhållningsplatsen hos vilka lågpatogen aviär influensa har konstaterats ska avlivas utan dröjsmål. Beslutet får fattas redan innan diagnosen bekräftas med laboratorieundersökningar om villkoren i 26 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar uppfylls.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. kan det bestämmas att fjäderfä i stället för att avlivas ska slaktas på ett utsett slakteri, om risken för att sjukdomen sprids i samband med slakten på basis av de undersökningar som utförts på fåglarna är minimal med särskild hänsyn till de laboratorieprover som tagits på fåglarna och de kriterier som nämns i bilaga V till direktivet om aviär influensa. Villkoren för slakt enligt artikel 39.4 i direktivet om aviär influensa ska fastställas i beslutet.

Om det på basis av de undersökningar som avses i 6 § hos svin fastställs risk för allvarligt hot mot hälsan ska det bestämmas att svinen ska avlivas utan dröjsmål.

Det kan även bestämmas att andra djur än fåglar och svin ska avlivas, om Livsmedelssäkerhetsverket bedömer att de utgör en risk för allvarligt hot mot hälsan.

Prover för epidemiologiska undersökningar ska vid behov tas på sådana djur om vilka det har bestämts att de ska avlivas.

9 §
Övriga åtgärder för utrotande av sjukdomen som bestäms med stöd av 26 § i lagen om djursjukdomar

Med stöd av 26 § i lagen om djursjukdomar ska det bestämmas att kadavren av de avlivade djuren och av de djur som självdött på djurhållningsplatsen, omedelbart efter att djuren dött, bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av lågpatogen aviär influensa. Alla produkter, biprodukter, ämnen och avfall, såsom , , foder, gödsel och använt strö, som finns på djurhållningsplatsen och som sannolikt har kontaminerats med aviära influensavirus ska bortskaffas eller hanteras så att de aviära influensavirus de innehåller förstörs.

Det ska bestämmas att hantering av ägg ska genomföras i enlighet med kraven i 5 § 2 mom. 2 punkten. I beslutet kan det dock tillåtas att ägg som producerats innan åtgärder för bortskaffande vidtagits levereras till en utsedd förpackningsanläggning för ägg, förutsatt att äggen förpackas i förpackningar som används endast en gång. I beslutet ska då ställas också andra behövliga villkor för förflyttning av äggen för att förhindra risken för sjukdomsspridning.

När alla djur på djurhållningsplatsen som det bestämts att ska avlivas har blivit avlivade och kadavren bortskaffats eller transporterats bort, ska de byggnader där djuren har hållits, deras omgivning, de fordon som använts för transport av kadavren, de arbetsredskap som använts vid djurskötseln och all annan materiel och utrustning som sannolikt har blivit kontaminerad rengöras och desinficeras. Om redskapen och anordningarna inte kan desinficeras ska det bestämmas att de ska bortskaffas. Även övriga byggnader samt betesområden och utehägn ska vid behov desinficeras, om det kan antas att även de har kontaminerats med aviärt influensavirus.

Den tillsynsmyndighet som verkställer beslutet ska föra en detaljerad förteckning över egendom som har bortskaffats.

10 §
Uppspårning och behandling av produkter som spårats till djurhållningsplatsen

Kläckägg som samlats upp på djurhållningsplatsen från och med det datum då lågpatogen aviär influensa troligen nådde djurhållningsplatsen till dess att åtgärderna enligt denna förordning har vidtagits samt fjäderfä som redan kläckts ur äggen under tiden i fråga ska försöka spåras. Om en formell misstanke om djursjukdom gäller uppspårade kläckägg och fjäderfä som kläckts ur äggen ska åtgärder enligt 23 § i lagen om djursjukdomar vidtas för att förhindra spridning av smitta.

11 §
Att ta in nya djur till en djurhållningsplats

Med stöd av 26 § i lagen om djursjukdomar ska det bestämmas att det till en djurhållningsplats får tas in nya fåglar tidigast 21 dygn efter det att de åtgärder som föreskrivs i 8 och 9 § för att utrota sjukdomen är genomförda. Fåglarna som tagits in till djurhållningsplatsen ska inspekteras och undersökas genom laboratorietester avseende lågpatogen aviär influensa minst en gång under de 21 dygn som följer efter det att de anlände, så att den sista inspektionen om möjligt görs strax innan den nämnda tidsfristen går ut. Dessutom ska det bestämmas att de fåglar som självdött på djurhållningsplatsen under den nämnda tidsfristen ska undersökas avseende lågpatogen aviär influensa.

Beslut om att avstå från att påföra begränsningarna och åtgärderna enligt 1 mom. kan dock fattas om det på en djurhållningsplats inte hålls fjäderfä i kommersiellt syfte.

12 §
Giltighetstiden för ett beslut som fattas i syfte att förhindra spridning av sjukdomen

Ett i 23 § i lagen om djursjukdomar avsett beslut kan upphävas helt eller delvis, när det har gått 21 dygn från det att åtgärderna för bortskaffande av djuren, djurprodukterna och andra varor samt rengörings- och desinfektionsåtgärderna i samband med dem har slutförts.

Ett beslut som riktar sig till en sådan djurhållningsplats som är föremål för de begränsningar och åtgärder som avses i 11 § ska förbli i kraft till den del

1) den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen åläggs att föra bok över nyckeltal som beskriver tillväxt och produktion som gäller fåglarna på djurhållningsplatsen, över fåglarnas insjukningsdagar och dödsdagar samt över antalet insjuknade och döda fåglar,

2) den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen förbjuds att från djurhållnings-platsen föra bort fjäderfä och andra fåglar i fångenskap, samt

3) den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen åläggs att se till att personlig utrustning samt fordon rengörs och desinficeras på tillbörligt sätt i anslutning till in- och utgångarna till djurstallarna och djurhållningsplatsen.

Ett beslut som förblivit delvis i kraft kan upphävas helt efter det att de undersökningar som avses i 11 § har utförts och resultaten är negativa och det inte finns någon annan grundad anledning att misstänka att lågpatogen aviär influensa förekommer på djurhållningsplatsen eller när det inte på sex månader har hållits fåglar på djurhållningsplatsen.

Med stöd av 23 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar får dispens ges från ett förbud som avses i 2 mom. 2 punkten.

Utöver vad som föreskrivs i 1–4 mom. kan ett i 23 § i lagen om djursjukdomar avsett beslut upphävas när en formell misstanke om lågpatogen aviär influensa har utetslutits.

4 kap.

Undantag för särskilda djurhållningsplatser

13 §
Djurhållningsplatser som består av separata produktionsenheter

Om en djurhållningsplats består av två eller flera kan Livsmedelssäkerhetsverket med avvikelse från 8 § besluta att fåglar som hålls i sådana produktionsenheter där det inte förekommer lågpatogen aviär influensa inte ska avlivas eller slaktas. I fråga om dessa produktionsenheter tillämpas då inte heller i övrigt 8–11 §.

En förutsättning för att 1 mom. ska tillämpas är att enheterna före förekomsten av sjukdomen på djurhållningsplatsen har uppfyllt och fortfarande uppfyller följande krav:

1) enheterna är funktionsmässigt och strukturellt helt fristående från enheter med smittade djur och belägna på tillräckligt avstånd från dem,

2) de fåglar som hålls i enheterna sköts av annan personal och med andra redskap och anordningar än de fåglar som hålls i produktionsenheter där det förekommer smitta, samt

3) personer som har tillträde till djurstallarna använder skyddskläder och skyddsskodon som inte används utanför djurstallarna.

14 §
Lågpatogen aviär influensa på cirkusar, i djurparker och vilddjursparker eller på andra särskilda platser

Med avvikelse från bestämmelserna i 8 § kan Livsmedelssäkerhetsverket besluta att fjäderfä eller andra smittade fåglar som hålls i fångenskap på en djurhållningsplats eller en del av dem inte ska avlivas eller slaktas eller att kläckägg inte ska bortskaffas, om det att djuren hålls vid liv inte medför risk för spridning av lågpatogen aviär influensa utanför djurhållningsplatsen och om djurhållningsplatsen är

1) en cirkus,

2) en sällskapsdjursaffär,

3) en djurpark,

4) en vilddjurspark,

5) en försöksdjursanläggning,

6) en permanent djurutställning,

7) en djurhållningsplats där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls för vetenskaplig forskning eller för bevarande av utrotningshotade eller sällsynta raser eller arter, eller

8) någon annan sådan djurhållningsplats från vilken det på basis av Livsmedelssäkerhetsverkets riskbedömning anses att smittan inte kan spridas utanför djurhållningsplatsen.

Vid tillämpning av 1 mom. ska bestämmelserna i 8–11 § iakttas i tillämpliga delar. Med stöd av 26 § i lagen om djursjukdomar ska det bestämmas att de fåglar som hålls vid liv genom åtgärdsbeslut och bokföringen över dem ska inspekteras och laboratorieprover tas på fåglarna för att säkerställa att det inte längre förekommer lågpatogen aviär influensa hos fåglarna. Kontakten mellan fåglar på djurhållningsplatsen och vilda fåglar ska förhindras med skäliga åtgärder.

Med avvikelse från bestämmelserna i 6 § 3 mom. är det med stöd av 23 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar möjligt att tillåta transport av fåglar för slakt från en djurhållningsplats. Dessutom är det möjligt att tillåta transport av fåglar till någon annan djurhållningsplats inom Finlands territorium, när de inspektioner och undersökningar som avses i 1 mom. har utförts på djurhållningsplatsen och när de visar att djurhållningsplatsen inte längre är förenad med någon betydande risk för spridning av smittan. Tillstånd att leverera fåglar till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen får dock inte beviljas förrän det har säkerställts att den aktuella staten samtycker till att ta emot fåglarna.

Ett beslut som gäller en sådan djurhållningsplats som avses i 23 § i lagen om djursjukdomar kan dock upphävas i enlighet med 24 § i den lagen, när det på grundval av laboratorieundersökningar inte längre förekommer lågpatogen aviär influensa på djurhållningsplatsen.

Livsmedelssäkerhetsverket ska utan dröjsmål underrätta jord- och skogbruksministeriet om tillämpningen av 1 mom.

15 §
Lågpatogen aviär influensa i kläckerier

Om det misstänks eller konstateras att lågpatogen aviär influensa förekommer i ett kläckeri får det på grundval av en riskbedömning göras undantag från alla eller några av de åtgärder som avses i 4–12 § för att förhindra spridning av sjukdomen och för att utrota sjukdomen.

16 §
Lågpatogen aviär influensa på slakterier och vid gränskontrollstationer

Om det misstänks eller konstateras att lågpatogen aviär influensa förekommer på ett slakteri eller vid en gränskontrollstation ska det fattas ett sådant beslut för att förhindra spridning av sjukdomen som avses i 23 § i lagen om djursjukdomar. Avvikande från 4 och 6 § i denna förordning ska beslutet inte innefatta något åläggande att föra förteckning över sådana produkter och biprodukter eller förbud mot att från gränskontrollstationen eller slakteriet föra bort sådant kött eller sådana ägg som inte misstänks vara kontaminerade med aviärt influensavirus. Regionförvaltningsverket ska dessutom utan dröjsmål inleda en sådan undersökning om en djursjukdoms ursprung och utbredning som avses i 22 § i lagen om djursjukdomar.

Om det konstateras att sjukdomen förekommer vid en gränskontrollstation, ska det genom ett beslut som avses i 26 § i lagen om djursjukdomar bestämmas att allt fjäderfä och andra fåglar i fångenskap vid gränskontrollstationen avlivas, slaktas för att användas som livsmedel eller av särskilda skäl isoleras på en sådan djurhållningsplats där det inte hålls något annat fjäderfä eller några andra fåglar i fångenskap tills det på grundval av laboratorieundersökningar inte längre anses förekomma lågpatogen aviär influensa hos fåglarna. Bestämmelsen behöver dock inte tillämpas på sådana andra fåglar i fångenskap som enligt regionförvaltningsverkets bedömning inte kan ha smittats.

Om det konstateras att lågpatogen aviär influensa förekommer på ett slakteri, ska det genom ett beslut enligt 26 § i lagen om djursjukdomar bestämmas att allt fjäderfä på slakteriet antingen ska avlivas eller slaktas där för att användas som livsmedel.

Kroppar av fåglar som avlivats på ett slakteri eller vid en gränskontrollstation och biprodukter av slaktade fåglar ska bortskaffas. I beslutet ska det med stöd av 26 § i lagen om djursjukdomar bestämmas om bortskaffande av kroppar, biprodukter och avfall och om rengöring och desinficering av transportfordon.

Ett beslut som avses i 23 § i lagen om djursjukdomar och som gäller ett slakteri eller en gränskontrollstation kan med avvikelse från 12 § upphävas när åtgärderna för utrotande av sjukdomen och de därtill hörande rengörings- och desinfektionsåtgärderna har slutförts.

5 kap.

Restriktionszoner samt förbud och åtgärder som gäller dem

17 §
Inrättande av restriktionszon när lågpatogen aviär influensa har konstaterats

När lågpatogen aviär influensa har konstaterats på en djurhållningsplats ska det med stöd av 33 § i lagen om djursjukdomar inrättas en restriktionszon kring den plats där sjukdomen förekommer. Restriktionszonens gräns bör ligga på minst en kilometers avstånd från den plats där sjukdomen förekommer. De faktorer som avses i 33 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar ska beaktas när gränserna för restriktionszonen bestäms.

En restriktionszon behöver dock inte inrättas, om lågpatogen aviär influensa har konstaterats på ett slakteri, en gränskontrollstation eller i ett kläckeri eller på en sådan särskild plats som avses i 14 §, och om det enligt en bedömning av Livsmedelssäkerhetsverket anses att uteblivna zoner inte äventyrar bekämpningen av sjukdomen.

18 §
Avveckling av restriktionszon

En restriktionszon får avvecklas, när

1) det har gått minst 42 dygn sedan smitta senast har konstaterats inom en zon eller

när det har gått minst 21 dygn sedan rengöringen och den preliminära desinfektionen på den djurhållningsplats där sjukdomen konstaterats förekomma, och

2) risken för sjukdomsspridning konstateras vara minimal på grundval av de undersökningar avseende lågpatogen aviär influensa som genomförts inom zonen.

19 §
Inspektion av djurhållningsplatser inom restriktionszoner

Regionförvaltningsverket ska göra en förteckning över alla djurhållningsplatser för fåglar som är belägna inom en restriktionszon. Förteckningen ska hållas uppdaterad.

Genom beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska det bestämmas att kommunalveterinären efter det att en zon har inrättats ska besöka alla de djurhållningsplatser där det hålls fjäderfä. I samband med besöket ska fåglarna och bokföringen över dem inspekteras samt vid behov tas prover avseende lågpatogen aviär influensa.

I samband med inspektionerna ska det i fråga om alla djurhållningsplatser för fåglar säkerställas att det som i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) och i förordningen om identifiering föreskrivs om identifiering och anmälan av djurhållningsplatser för fåglar har iakttagits.

Kommunalveterinären ska föra förteckning över sina inspektionsbesök och resultaten av dem.

20 §
Åtgärder inom skyddszoner för att förhindra spridning av smitta

Inom restriktionszonen ska det med stöd av 34 § i lagen om djursjukdomar bestämmas att

1) aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för fåglar ska hålla fåglar i djurstallar eller på annat sätt isolerade på djurhållningsplatsen,

2) aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser åläggs att se till att ordna tillbörlig desinficering i anslutning till in- och utgångarna till djurhållningsplatsen,

3) personer som besöker djurhållningsplatser för fåglar ska ta på sig skyddskläder som endast används på djurhållningsplatsen i fråga och byta skodon då de går in i och ut ur djurstallarna, samt

4) aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för fåglar ska föra förteckning över de personer som besöker djurhållningsplatsen, med undantag för dem som besöker ett slakteri eller en gränskontrollstation eller en sådan djurhållningsplats, t.ex. en djurpark, där de inte kommer i direkt kontakt med fåglarna eller de platser där fåglarna vistas.

21 §
Förbud som ska iakttas inom restriktionszoner

Genom beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska det förbjudas att

1) fjäderfä och andra fåglar i fångenskap, kadaver av dem och deras ägg transporteras inom restriktionszonen, med undantag av transitering på väg eller järnväg utan uppehåll eller lossning,

2) däggdjur tas in till en djurhållningsplats för fåglar inom en restriktionszon eller förs därifrån, med undantag av sådana djur som uteslutande hålls i bostadslägenheter för människor och som inte kommer i kontakt med fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, deras burar, djurstallar eller utehägn,

3) man från en djurhållningsplats inom en skyddszon förflyttar eller på en djurhållningsplats inom skyddszonen sprider ut använt strö eller gödsel av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap,

4) fågelkadaver och andra biprodukter förflyttas från en djurhållningsplats inom en restriktionszon, med undantag av transport av kadaver för att bortskaffas direkt eller behandlas i enlighet med förordningen om animaliska biprodukter samt transport av prover som tillsynsmyndigheten tagit avseende undersökningar av djursjukdomar,

5) fåglar som hålls inom restriktionszonen och som är avsedda att sättas ut som vilt sätts ut i naturen,

6) fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap förevisas på utställningar, marknader, föreställningar eller andra motsvarande tillställningar.

6 kap.

Dispens från förbud

22 §
Transporter av fåglar och ägg inom restriktionszonen och från områden utanför zonen

Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan det beviljas tillstånd att frångå förbudet enligt 21 § 1 mom. för att transportera fåglar och ägg till eller inom en restriktionszon.

23 §
Transport av fjäderfä till områden utanför restriktionszonen

Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan det beviljas tillstånd att frångå

1) förbudet enligt 21 § 1 mom. när det gäller att transportera fjäderfä för slakt från en djurhållningsplats inom en restriktionszon till ett slakteri som anges i tillståndet,

2) förbudet enligt 21 § 1 mom. 1 punkten när det gäller att transportera fjäderfä från en djurhållningsplats inom en restriktionszon till en annan djurhållningsplats i Finland, förutsatt att det inte finns annat fjäderfä på den djurhållningsplats som utgör destination.

I tillståndet ska det som villkor för en sådan förflyttning som avses i 21 mom. 2 punkten fastställas att fjäderfä inte får förflyttas från en djurhållningsplats utanför en restriktionszon som utgör destination förrän det har gått 21 dygn sedan de anlände dit.

24 §
Transport av dagsgamla kycklingar till områden utanför restriktionszonen

Med avvikelse från bestämmelserna i 23 § kan det med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar beviljas tillstånd att frångå förbudet enligt 21 § 1 mom. 1 punkten när det gäller att transportera dagsgamla kycklingar till en djurhållningsplats inom en restriktionszon, förutsatt att de dagsgamla kycklingarna har kläckts ur kläckägg som har kommit till kläckeriet från en djurhållningsplats utanför restriktionszonen och kläckäggen och de dagsgamla kycklingarna i kläckeriet hela tiden tillräckligt och på ett tillförlitligt sätt har hållits åtskilda från kläckägg och dagsgamla kycklingar från zonen.

Tillstånd kan också beviljas för transport av dagsgamla kycklingar som har kläckts ur kläckägg från en djurhållningsplats inom en restriktionszon till en annan djurhållningsplats i Finland. Som villkor för tillståndet ska det förutsättas att det under transporten och på den djurhållningsplats som utgör destination ska genomföras tillräckliga förebyggande åtgärder för skydd mot lågpatogen aviär influensa och att dagsgamla kycklingar och annat fjäderfä inte får förflyttas från en mottagande djurhållningsplats som är belägen utanför zonerna förrän det har gått 21 dygn sedan de dagsgamla kycklingarna anlände dit.

25 §
Transport av kläckägg till ett område utanför en restriktionszon

Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan det beviljas tillstånd att frångå förbudet enligt 21 § 1 mom. 1 punkten när det gäller att transportera kläckägg till ett sådant kläckeri inom restriktionszonen som anges i tillståndet. Som villkor för tillståndet ska det förutsättas att

1) kläckäggen transporteras i celler och ställ som används endast en gång eller som desinficerats omsorgsfullt före transporten och kläckäggen desinficeras före transporten, och

2) det vid den avsändande och den mottagande djurhållningsplatsen förs bok över kläckäggsförsändelserna så att äggen kan spåras om det behövs.

26 §
Transport av konsumtionsägg till ett område utanför en restriktionszon

Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan det beviljas tillstånd att frångå förbudet enligt 21 § 1 mom. 1 punkten när det gäller att transportera konsumtionsägg till ett område utanför en restriktionszon

1) till en sådan förpackningsanläggning för ägg som anges i tillståndet

2) till en anläggning som har godkänts i enlighet med livsmedelslagen och som producerar eller behandlar äggprodukter, om det i tillståndet bestäms att äggen ska behandlas i enlighet med kapitel XI i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004, eller

3) för bortskaffande eller behandling i enlighet med förordningen om animaliska biprodukter.

I tillståndet ska det förutsättas att ägg som transporteras till en förpackningsanläggning för ägg förpackas i förpackningar som används endast en gång och att det vid transporten genomförs tillräckliga förebyggande åtgärder för skydd mot infektion med lågpatogent aviärt influensavirus.

27 §
Att ta in däggdjur till en djurhållningsplats och att föra dem därifrån

Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan tillstånd beviljas att frångå förbudet enligt 21 § 1 mom. 2 punkten när det gäller att ta in däggdjur till en djurhållningsplats för fåglar inom en restriktionszon och att föra dem därifrån.

28 §
Transport av gödsel och använt strö

Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan tillstånd beviljas att frångå förbudet enligt 21 §:n 1 mom. 3 när det gäller att förflytta gödsel och strö.

29 §
Desinficering av transportmedel

Genom beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska det bestämmas att transportmedel som använts för att i enlighet med detta kapitel eller med stöd av dispens transportera fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, ägg och kadaver av dem, fjäderfäfoder, gödsel och använt strö inom skyddszonen och som kan ha kontaminerats med aviärt influensavirus ska tvättas och desinficeras före en ny transport och så snart som möjligt efter lossningen.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

30 §
Beredskapsplaner

En nationell beredskapsplan med tanke på lågpatogen aviär influensa ska utarbetas i en-lighet med artikel 62 i och bilaga X till direktivet om aviär influensa.

I den regionala beredskapsplanen ska lokaler, personal och alla de redskap och tillbehör reserveras som behövs för att sjukdomen ska kunna utrotas snabbt och effektivt.

31 §
Diagnostiska förfaranden och provtagningsmetoder

När tillsynsmyndigheten utför undersökningar och inspektioner enligt denna förordning ska myndigheten iaktta bestämmelserna om diagnostiska förfaranden och provtagningsmetoder i kommissionens beslut 2006/437/EG om godkännande av en diagnostikhandbok för aviär influensa i enlighet med rådets direktiv 2005/94/EG.

32 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 januari 2018.

Rådets direktiv 2005/94/EG (32005L0094); EUOT N:o L 10, 14.1.2006, s. 16
Kommissionens beslut 2006/437/EY (32006D0437) EUOT N:o L 237 4.8.2006, s.1

Helsingfors den 18 januari 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Veterinäröverinspektor
Nina Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.