76/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 januari 2018

Finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 kap. 2 § i kreditinstitutslagen (610/2014):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller bokslut och verksamhetsberättelse för kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut som hör till deras finansiella företagsgrupper (nedan bokföringsskyldiga) samt koncernbokslut för kreditinstitut, värdepappersföretag, kreditinstituts holdingsammanslutningar och värdepapperföretags holdingsammanslutningar.

I fråga om koncernbokslut för finans- och försäkringssammanslutningar gäller separata bestämmelser.

2 §
Andel i företag som förvaltar fastigheter

Som finansiellt instrument enligt denna förordning avses varken aktier i ett sådant aktiebolag som avses i 1 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) eller andelar i något annat företag vars syfte är att äga och förvalta endast sådana fastigheter som specificeras i företagets bolagsordning eller stadgar.

3 §
Redovisning av poster i finansiella tillgångar eller finansiella skulder

Om den bokföringsskyldige medverkar i ett lån som beviljas av flera tillsammans (syndikerat lån), upptas i balansräkningen endast den bokföringsskyldiges del av hela lånet.

Medel som en bokföringsskyldig förvaltar i eget namn för en kunds räkning upptas i balansräkningen endast om den bokföringsskyldige har rätt att förfoga över tillgångarna. Medel som tagits emot för skötsel av ett uppdrag för en kunds räkning eller som en prestation som hänför sig till skötseln av ett uppdrag för en kunds räkning upptas inte som den bokföringsskyldiges tillgångar i balansräkningen, om det inte särskilt har överenskommits att de ges till den bokföringsskyldige som ett lån. En försäljningsfordran som uppkommer genom försäljning av en kunds tillgångar för kundens räkning upptas inte som den bokföringsskyldiges tillgångar. Leverantörsskulder som uppkommer vid köp av tillgångar för en kunds räkning och skyldighet att redovisa köpeskillingen till en kund till följd av försäljning av tillgångar för kundens räkning hänförs inte till den bokföringsskyldiges skulder.

2 kap.

Resultaträkning och balansräkning

4 §
Resultaträkningens uppställningsform

Resultaträkningen för kreditinstitut och för övriga finansiella institut vilka som sin huvudsakliga verksamhet bedriver sådan verksamhet som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014, nedan lagen) upprättas enligt bilaga 1.

Resultaträkningen för värdepappersföretag och för sådana finansiella institut vilka som sin huvudsakliga verksamhet handlar med finansiella instrument för egen räkning eller bedriver sådan verksamhet som avses i 2 kap. 3 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) upprättas enligt bilaga 2.

5 §
Balansräkningens uppställningsform

Balansräkningen för kreditinstitut och för övriga finansiella institut vilka som sin huvudsakliga verksamhet bedriver sådan verksamhet som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. i lagen upprättas enligt bilaga 3.

Balansräkningen för värdepappersföretag och för sådana finansiella institut vilka som sin huvudsakliga verksamhet handlar med finansiella instrument för egen räkning eller bedriver sådan verksamhet som avses i 2 kap. 3 § i lagen om investeringstjänster upprättas enligt bilaga 4.

Som på anfordran betalbara fordringar och skulder betraktas sådana fordringar och skulder som ska betalas senast ett dygn efter uppsägningen.

6 §
Kontinuitet i uppställningarna

Resultaträkningarnas och balansräkningarnas uppställningsform får inte ändras, om det inte är nödvändigt för att ge en rättvisande bild i enlighet med 3 kap. 2 § i bokföringslagen.

7 §
Avvikelse från resultaträkningens och balansräkningens uppställningsform

Resultaträkningen och balansräkningen får med avvikelse från 4 och 5 § upprättas så som föreskrivs i 8–10 §, om detta är nödvändigt för att en rättvisande bild ska kunna ges av resultatet av den bokföringsskyldiges verksamhet och ekonomiska ställning.

8 §
Mer detaljerad uppställning

Resultaträkningen och balansräkningen ska upprättas mer detaljerat än vad uppställningsformen enligt 4 och 5 § utvisar, om detta är nödvändigt för att de faktorer som inverkat på räkenskapsperiodens resultatbildning eller balansposterna ska kunna klargöras.

9 §
Sammanslagning av poster

I resultaträkningen ska intäkts- och kostnadsposterna redovisas var för sig utan att dras av från varandra, om sammanslagningen av intäkten och kostnaden i en post inte är motiverad för att ge en rättvisande bild.

Om den bokföringsskyldige har en fordran hos den som han själv står i skuld till, ska fordran och skulden tas upp var för sig i balansräkningen, om inte den bokföringsskyldige har lagstadgad rätt till kvittning och avser att använda denna rätt. Också de övriga balansposterna ska tas upp utan att de dras av från varandra, om inte en avräkning är motiverad för att ge en rättvisande bild.

Avtal som ingåtts på de villkor som anges i 2 § 2 mom. 1 eller 3 punkten i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel (1084/1999) samt intäkter och kostnader som föranleds av dem får i resultaträkningen och balansräkningen upptas som sammanslagna poster.

De delposter som anges med indrag i uppställningsformen för resultaträkning och balansräkning enligt 4 och 5 § får sammanslås, om särredovisningen av dem endast har ringa betydelse när det gäller att ge en rättvisande bild eller om sammanslagningen leder till ett tydligare framställningssätt.

10 §
Utelämnande av poster

Om det under en enskild beteckning inte förekommer några siffror för denna eller föregående räkenskapsperiod, ska beteckningen utelämnas ur resultat- eller balansräkningen.

3 kap.

Verksamhetsberättelse

11 §
Allmänna uppgifter i verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen ska innehålla åtminstone följande uppgifter om viktiga omständigheter gällande utvecklingen av den bokföringsskyldiges verksamhet som avses i 12 kap. 5 § i lagen:

1) redogörelse som ger en rättvisande bild av utvecklingen och resultatet av den bokföringsskyldiges verksamhet samt av den bokföringsskyldiges ställning, inklusive en beskrivning av de viktigaste framtida riskerna och osäkerhetsfaktorerna,

2) väsentliga händelser under räkenskapsperioden och efter dess utgång,

3) den förväntade framtida utvecklingen,

4) uppgifter om forsknings- och utvecklingsverksamhet,

5) uppgifter om de risker som anknyter till finansiella instrument och en redogörelse för målen och principerna för hanteringen av dem, separat för kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker, inklusive principerna för säkrande av varje huvudtyp av sådana planerade transaktioner där säkringsredovisning används,

6) i 8 kap. 8 § i aktiebolagslagen och 8 kap. 8 § i lagen om andelslag avsedda uppgifter i verksamhetsberättelsen om förvärv och avyttring av egna aktier och andelar.

Verksamhetsberättelsen ska innehålla en redogörelse, om den bokföringsskyldige har blivit moderföretag eller har varit övertagande företag vid en fusion eller delning eller om den bokföringsskyldige har delats. I verksamhetsberättelsen ska utländska dotterbolag och utländska filialer uppges.

Styrelsens förslag till åtgärder beträffande den bokföringsskyldiges vinst samt ett förslag till eventuell utdelning av övrigt fritt eget kapital ska ingå i verksamhetsberättelsen.

Den redogörelse som avses i 1 mom. 1 punkten ska vara en opartisk och heltäckande analys av utvecklingen och resultatet i fråga om den bokföringsskyldiges verksamhet samt av den bokföringsskyldiges ställning, och den ska motsvara omfattningen och mångformigheten hos den bokföringsskyldiges verksamhet. Analysen ska vid behov innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i bokslutet.

Verksamhetsberättelsen ska innehålla uppgifter om den bokföringsskyldiges i lagens 10 kap. 1–3 § avsedda kapitalbas och minimibelopp för kapitalbasen samt andra nyckeltal som på lämpligt sätt beskriver hur den bokföringsskyldiges verksamhet, ekonomiska ställning och resultat har utvecklats. I fråga om nyckeltalen och de viktigaste posterna i resultat- och balansräkningen ska det i verksamhetsberättelsen ingå en tabell som upptar åtminstonen de tre senaste räkenskapsperioderna. Nyckeltal och andra uppgifter ska också anges för övriga faktorer som eventuellt har betydelse för den bokföringsskyldiges verksamhet, såsom personal och miljöfaktorer.

En bokföringsskyldig på vilken finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (1020/2012) tillämpas ska dessutom lämna de uppgifter som avses i 2 kap. 5 § 1 mom. 2 och 3 punkten i den förordningen.

12 §
Övriga uppgifter som ska anges i verksamhetsberättelsen

I verksamhetsberättelsen ska det anges hur den bokföringsskyldige offentliggör den information om sin finansiella ställning som föreskrivs i 10 kap. 12 § i lagen. En bokföringsskyldig som hör till en sammanslutning som avses i 2 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) ska i sin verksamhetsberättelse ange hur sammanslutningens motsvarande uppgifter offentliggörs.

I en inlåningsbanks verksamhetsberättelse ska det ingå en redogörelse för bankens deltagande i kapitaltäckningsstöd som via säkerhetsfonden har beviljats banker som hör till samma säkerhetsfond.

I verksamhetsberättelsen för en inlåningsbank som hör till en sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker ska det ingå en redogörelse för sammanslutningens medlemskreditinstituts solidariska ansvar, som det föreskrivs om i 5 kap. i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

Om en inlåningsbank direkt eller genom en säkerhetsfond har erhållit offentligt bankstöd, ska en redogörelse för beloppet och de centrala villkoren ingå i verksamhetsberättelsen.

En bokföringsskyldig som är part i ett sådant stödavtal för en koncern som avses i lagens 9 a kap. ska i sin verksamhetsberättelse uppge de övriga parterna i avtalet för finansiellt stöd och avtalets centrala villkor.

4 kap.

Finansieringsanalys och noter

13 §
Finansieringsanalys

Av den finansieringsanalys som ingår i bokslutet ska följande framgå:

1) kassaflödet i verksamheten, som anger i vilken utsträckning den bokföringsskyldige under räkenskapsperioden med hjälp av sin verksamhet har förmått producera medel för bibehållande av verksamhetsförutsättningarna, för betalning av avkastning till dem som investerat eget kapital, för nya investeringar och för återbetalning av lån utan anlitande av externa finansieringskällor,

2) kassaflödena för investeringarnas del, som anger den bokföringsskyldiges användning av kassaflöden i syfte att erhålla ett framtida kassaflöde på lång sikt, samt

3) kassaflödena för finansieringens del, som anger förändringarna i eget och främmande kapital under räkenskapsperioden.

14 §
Principer för upprättande av bokslut

Noterna till bokslutet ska innehålla

1) uppgift om de värderingsprinciper och värderingsmetoder samt periodiseringsprinciper och periodiseringsmetoder som har följts vid upprättandet av bokslutet,

2) grunden för den kurs enligt vilken fordringar samt skulder och andra åtaganden i utländsk valuta omräknats till finsk valuta, om kursen på balansdagen inte har tillämpats.

Som en i 1 mom. 1 punkten avsedd omständighet ska det också lämnas uppgift om huruvida köp och försäljningar av finansiella tillgångar som en clearingorganisation som står under myndighetstillsyn givits i uppdrag att cleara vid clearingen har tagits upp per den sedvanliga likviddagen enligt clearingreglerna, samt uppgift om huruvida bestämmelserna om att förvaltningsfastigheter tas upp till sitt verkliga värde tillämpas i enlighet med lagens 12 kap. 8 § 1 mom.

15 §
Noter angående bokslutets uppställningsform

Noterna ska innehålla

1) motivering, om sättet att ställa upp resultaträkningen eller balansräkningen har ändrats, samt effekterna av ändringen,

2) uppgift om rättelser som på grund av ändring av specifikationerna till resultaträkningen eller balansräkningen har gjorts i de uppgifter som ges om den föregående räkenskapsperioden,

3) redogörelse, om uppgifterna för den föregående räkenskapsperioden inte är jämförbara med uppgifterna för den räkenskapsperiod som gått ut,

4) uppgift om intäkter och kostnader som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder samt rättelser av fel,

5) uppgift om sådana delar av en enskild balanspost som gäller flera balansposter, om denna uppgift är väsentlig.

16 §
Noter till resultaträkningen

Noterna till resultaträkningen ska innehålla

1) specifikation av ränteintäkter och räntekostnader enligt balanspost,

2) specifikation av intäkterna från egetkapitalinstrument enligt kategorin av finansiella tillgångar,

3) specifikation av provisionsintäkterna och provisionskostnaderna efter den verksamhet de har uppstått genom,

4) nettointäkterna från värdepappershandel, specificerade i nettointäkter från handel med fordringsbevis, nettointäkter från handel med aktier och andelar samt nettointäkter från övrig handel med värdepapper, med särredovisning för realiserade intäkter och förändringar i verkligt värde,

5) nettoresultatet av säkringsredovisning, specificerat i nettoförändring i de verkliga värdena för derivatinstrument som använts för säkring och i övriga finansiella tillgångar och skulder som definierats till verkligt värde genom resultatinverkan samt i nettoförändring i de verkliga värdena för säkrade balansposter

6) nettointäkterna från förvaltningsfastigheter, specificerade i hyresintäkter, hyreskostnader, avskrivningar enligt plan, försäljningsvinster och försäljningsförluster, förändringar i verkligt värde, nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar samt övriga intäkter och kostnader,

7) uppgift om fördelningen av intäkterna, rörelsevinsten eller rörelseförlusten, tillgångarna och skulderna enligt rörelsegren och geografiskt marknadsområde,

8) uppgift om innehållet i extraordinära intäkts- och utgiftsposter,

9) redogörelse för principerna för avskrivningar enligt plan och principerna för nedskrivningar samt ändringarna i dem och uppdelningen av resultatposten "Avskrivningar och nedskrivningar av övriga materiella och immateriella tillgångar" på avskrivningar enligt plan och nedskrivningar, om inte beloppet av nedskrivningar är av ringa betydelse,

10) specifikation av poster som har sammanslagits på basis av 9 § 4 mom.,

11) leasingnetto, specificerat,

12) övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader, specificerade,

13) förväntade kreditförluster av finansiella tillgångar bokförda i en periodiserad anskaffningsutgift, av borgensförbindelser och andra förbindelser utanför balansräkningen samt förväntade kreditförluster och nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar specificerade,

14) redogörelse för förändringar i avsättningarna.

En sådan bokföringsskyldig som avses i 4 § 2 mom. behöver inte lämna de uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 14 punkten.

17 §
Noter till balansräkningens aktiva

Noterna ska innehålla

1) specifikation av poster bland aktiva som har sammanslagits med stöd av 9 § 4 mom.,

2) principerna för uppskrivningar och metoderna för värdering av tillgångarna i fråga,

3) en minskning enligt beloppet av de förväntade kreditförlusterna specificerad enligt balanspost och för poster utanför balansräkningen,

4) för varje balanspost de verkliga värdena för samtliga finansiella tillgångar jämfört med bokförda värden,

5) specifikation av fordringsbevis enligt tillgångsslag,

6) fordringarnas maturitetsfördelning enligt balanspost,

7) specifikation av balansposterna enligt poster i inhemsk och utländsk valuta,

8) utlåningen sektorfördelad och nedskrivningarna av lån,

9) efterställda fordringar,

10) leasingobjekt, specificerade,

11) beloppet av fordringar på centralbanker under posten "Fordringar på kreditinstitut",

12) fordringar på företag i samma koncern,

13) fordringar på ägarintresseföretag,

14) värdepapperen uppdelade i offentligt noterade och övriga värdepapper samt värdepapper som är föremål för aktielån, specificerade enligt balanspost; aktier och andelar i kreditinstitut och andra företag särredovisade enligt balanspost,

15) fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar, specificerade enligt mark- och vattenområden, byggnader samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar, och enligt rörelse- och förvaltningsfastigheter, samt verkliga värden för förvaltningsfastigheter som redovisats till anskaffningsvärde separat specificerade enligt de som är i eget bruk,

16) beloppet av oreglerade fordringar och fordringar till följd av justerade lånevillkor,

17) balansräkningsposten "Hos centralbank belåningsbara fordringsbevis", specificerad enligt statsskuldförbindelser och övriga,

18) redogörelse för avskrivningstid och avskrivningsmetod för aktiverade utvecklingsutgifter,

19) redogörelse för avskrivningstid och avskrivningsmetod för goodwill,

20) redogörelse för värderings- och periodiseringsprinciperna för de i balansräkningen aktiverade anskaffningsutgifterna för sådana immateriella rättigheter som avses i 5 kap. 5 a § i bokföringslagen och för sådana andra utgifter med lång verkningstid som avses i 5 kap. 11 i samma lag,

21) övriga tillgångar, specificerade,

22) resultatregleringar (aktiva) och förskottsbetalningar, specificerade enligt räntor och övriga.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska uppgifter lämnas om anskaffningsvärde och uppskrivning av materiella och immateriella tillgångar som tagits upp i balansräkningen, särredovisade enligt balanspost och omfattande

1) beloppet i början av räkenskapsperioden,

2) ökningar och minskningar under räkenskapsperioden samt överföringar mellan poster,

3) ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar i början av räkenskapsperioden,

4) ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar i början av räkenskapsperioden vilka hänför sig till avdrag och överföringar,

5) räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan,

6) nedskrivningar och återföringar av dem,

7) beloppet av räntor som under räkenskapsperioden på det sätt som avses i 4 kap. 5 § 3 mom. i bokföringslagen räknats in i anskaffningsutgiften.

En bokföringsskyldig som avses i 5 § 2 mom. behöver inte lämna de uppgifter som avses i 1 mom. 6, 8, 11, 16 och 17 punkten.

Beträffande sådana finansiella tillgångar som avses i 1 mom. 2 punkten och som har sålts under räkenskapsperioden ska det bokförda värdet vid försäljningstidpunkten samt försäljningsvinsten eller försäljningsförlusten uppges.

18 §
Noter till balansräkningens passiva

Noterna ska innehålla

1) en specifikation av poster bland passiva som har sammanslagits med stöd av 9 § 4 mom.,

2) bokförda och nominella värden för emitterade skuldebrev efter tillgångsslag samt deras centrala villkor och sammanlagda belopp,

3) för varje balanspost de verkliga värdena för alla finansiella skulder jämfört med bokförda värden,

4) skuldernas maturitetsfördelning enligt balanspost,

5) en specifikation av balansposterna enligt poster i inhemsk och utländsk valuta,

6) skulder till företag i samma koncern,

7) skulder till ägarintresseföretag,

8) övriga skulder, specificerade,

9) resultatregleringar (passiva) och erhållna förskott, specificerade enligt räntor och övriga,

10) det sammanlagda beloppet av skulder vars nominella värde kan skrivas ned i enlighet med 8 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014),

11) för varje slag av reserv som ingår bland avsättningarna det bokförda värdet vid räkenskapsperiodens början och slut, ökningen under räkenskapsperioden samt det belopp som tagits i anspråk respektive återförts under räkenskapsperioden,

12) avtalsspecifika uppgifter om varje efterställd skuld som överstiger 10 procent av det sammanlagda beloppet av efterställda skulder,

13) i fråga om kapitallån de huvudsakliga lånevillkoren och ränta eller annan gottgörelse som betalas för lånet och som inte redovisas som kostnad,

14) avdrag av anskaffningsutgiften för egna aktier och andelar samt rättelser av poster i eget kapital,

15) det sammanlagda beloppet av icke utdelningsbara poster bland fritt eget kapital med särredovisning för beloppet av de aktiverade utvecklingsutgifter som ingår i det,

16) en specifikation per balanspost av ökningar och minskningar av poster i eget kapital samt av överföringar mellan dessa poster under räkenskapsperioden,

17) de centrala rättigheterna och beloppen enligt typ för finansiella instrument som berättigar till aktier eller någon annan andel av det egna kapitalet och som den bokföringsskyldige har emitterat,

18) gällande bemyndiganden för styrelsen att verkställa nyemission, emittera optionsrätter och ta upp lån mot konvertibla skuldebrev.

En bokföringsskyldig som avses i 5 § 2 mom. behöver inte lämna de uppgifter som avses i 1 mom. 2 och 4 punkten.

19 §
Noter angående finansiella instrument, derivatinstrument och fastighetstillgångar som ska värderas till verkligt värde

För finansiella instrument och derivatinstrument som ska värderas till verkligt värde ska noterna innehålla följande:

1) för varje typ av finansiellt instrument som har redovisats till verkligt värde, det verkliga värdet och de värdeförändringar som har redovisats direkt i resultaträkningen samt de förändringar som redovisats i fonden för verkligt värde,

2) för varje typ av derivat, uppgifter om användningsomfattning och användningssyfte, inbegripet viktiga villkor som kan påverka beloppet av, tidpunkten för och sannolikheten av framtida kassaflöden,

3) en specifikation av förändringarna i fonden för verkligt värde under räkenskapsperioden, samt

4) för derivatinstrument, en specifikation av de underliggande tillgångarnas nominella och verkliga värden, uppdelade efter typ i säkringsinstrument och övriga instrument, med särredovisning för de instrument där motparten är ett företag i samma koncern.

För förvaltningsfastigheter som enligt lagens 12 kap. 8 § har redovisats till verkligt värde ska noterna innehålla

1) de grunder som använts för särskiljande mellan förvaltningsfastigheter och rörelsefastigheter,

2) de metoder som använts för bestämmande av verkligt värde och betydande antaganden som gjorts,

3) en beskrivning av och det bokförda värdet för de fastighetstillgångar som har värderats till anskaffningsvärde i stället för till verkligt värde för att det verkliga värdet inte har kunnat bestämmas på ett tillförlitligt sätt.

För sådana i 2 mom. 3 punkten avsedda fastighetstillgångar som har sålts under räkenskapsperioden ska det bokförda värdet vid försäljningstidpunkten och försäljningsvinsten eller försäljningsförlusten uppges.

20 §
Noter angående inkomstskatten

Noterna ska innehålla uppgifter om de latenta skatteskulder och skattefordringar som avses i 5 kap. 18 § bokföringslagen (1336/1997), om dessa är väsentliga och inte har tagits upp i balansräkningen.

21 §
Noter angående säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen

Noterna angående panter och andra sakrättsliga säkerheter som den bokföringsskyldige har ställt ska innehålla

1) uppgift om skulder för vilka den bokföringsskyldige har pantsatt, intecknat eller på något annat sätt som säkerhet ställt egendom, specificerade enligt säkerhetsslag för varje post av främmande kapital,

2) det sammanlagda värdet av de i 1 punkten avsedda säkerheterna, specificerat enligt den punkten,

3) det sammanlagda värdet av säkerheter som den bokföringsskyldige ställt för egen del på något annat sätt än vad som avses i 1 punkten, specificerat enligt säkerhetsslag,

4) det sammanlagda värdet av säkerheter som den bokföringsskyldige ställt för företag i samma koncern, specificerat enligt säkerhetsslag, samt

5) det sammanlagda värdet av andra säkerheter ställda av den bokföringsskyldige än sådana som avses i 1–4 punkten, specificerat enligt säkerhetsslag.

Noterna angående ansvarsförbindelser och åtaganden utanför balansräkningen ska innehålla

1) den bokföringsskyldiges pensionsansvar som inte har överförts på en försäkringsanstalt,

2) de nominella beloppen av hyror enligt hyresavtal, uppdelade i sådana som betalas under innevarande och följande räkenskapsperioder, de sistnämnda uppdelade i sådana som ska betalas inom högst fem år och sådana som har en betalningstid som överstiger fem år, samt de väsentliga uppsägnings- och inlösningsvillkoren i dessa avtal,

3) förbindelser utanför balansräkningen som den bokföringsskyldige givit till förmån för företag i samma koncern, specificerade enligt 5 §,

4) förbindelser enligt 3 punkten som givits till förmån för intresseföretag,

5) andra ansvarsförbindelser som den bokföringsskyldige har givit,

6) det verkliga värdet för säkerheter som tagits emot vid en överföring enligt lagen om finansiella säkerheter (11/2004), det verkliga värdet för säkerheter som sålts eller vidarepantsatts och uppgift om huruvida den bokföringsskyldige är skyldig att återföra detta värde,

7) de sammanlagda beloppen av sådana fordringar och skulder som avses i 3 § 2 mom. och som uppkommit i samband med förmedlingsverksamhet,

8) andra arrangemang utanför balansräkningen vilka gäller den bokföringsskyldige.

I fråga om de i 2 mom. 5 punkten avsedda ansvarsförbindelserna och i 8 punkten avsedda andra arrangemangen utanför balansräkningen ska uppgift lämnas om

1) deras art,

2) det kommersiella syftet med dem,

3) deras ekonomiska inverkan på den bokföringsskyldige, om riskerna eller fördelarna med dem är väsentliga och denna information kan anses vara nödvändig med tanke på bedömningen av den bokföringsskyldiges ekonomiska ställning.

För de poster som avses i 2 mom. och som hänför sig till följande räkenskapsperiod ska det sammanlagda beloppet uppges.

22 §
Transaktioner med närstående parter

Noterna ska innehålla uppgifter om transaktioner mellan den bokföringsskyldige och närstående parter, om transaktionerna inte har genomförts med normala kommersiella villkor. Uppgifter om enskilda transaktioner får sammanföras med avseende på deras typ, om särskild information inte kan anses vara nödvändig för bedömningen av transaktionens inverkan på den bokföringsskyldiges ekonomiska ställning. I uppgifterna ska följande ingå:

1) en beskrivning av transaktionen,

2) värdet av transaktionen,

3) en beskrivning av arten av ett närstående partsförhållande,

4) annan information som är nödvändig för bedömningen av den bokföringsskyldiges ekonomiska ställning.

Med närstående part avses vid tillämpningen av denna paragraf en närstående part så som den definierats i internationella redovisningsstandarder, som enligt det förfarande som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 godkänts för tillämpning inom gemenskapen.

Den bokföringsskyldige får utelämna noter som avses i 1 mom., om den andra parten i transaktionen är ett dotterbolag som helt ägs av den bokföringsskyldige eller ett företag inom samma koncern.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. ska noterna i fråga om sådana transaktioner med närstående parter som genomförts med normala villkor innehålla uppgifter om parterna och beloppen, om detta är nödvändigt för att en rättvisande bild ska kunna ges.

23 §
Noter angående personalen och medlemmar av förvaltningsorgan

Noterna ska innehålla uppgifter om det genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsperioden.

I fråga om verkställande direktören, medlemmarna och suppleanterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt personer som hör till motsvarande förvaltningsorgan ska för varje förvaltningsorgan följande uppges:

1) lönerna och arvodena för dessa uppdrag,

2) det sammanlagda beloppet av penninglån som beviljats dem och minskningen eller ökningen av beloppet under räkenskapsperioden samt de huvudsakliga räntevillkoren och övriga villkor för lånen,

3) det sammanlagda beloppet av i 21 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. 5 punkten avsedda säkerheter och ansvarsförbindelser som gäller dem samt huvudsakligt innehåll,

4) pensionsförbindelserna för dessa uppdrag.

I fråga om de personer som tidigare har hört till de organ som avses i 2 mom. ska uppgifterna enligt 4 punkten i det nämnda momentet anges för varje förvaltningsorgan.

I företag som emitterat värdepapper som har tagits upp till handel på en sådan reglerad marknad i Finland som avses i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012) ska de uppgifter som avses i 2 mom. 1 och 4 punkten och 3 mom. lämnas specificerade per person. I andra företag behöver de uppgifter som avses i 2 mom. 1 och 4 punkten och 3 mom. inte lämnas, om de gäller en enskild person.

24 §
Noter angående revisorers arvoden

Noterna ska innehålla uppgifter om revisorns arvoden, specificerade enligt uppdragstyp som följer:

1) revision,

2) uppdrag som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten i revisionslagen,

3) skatterådgivning,

4) övriga tjänster.

25 §
Innehav i andra företag

Noterna ska innehålla följande:

1) för ett företag där ägarandelen är en femtedel eller mera, namn, hemort och ägarandel samt eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt senaste bokslut,

2) i fråga om ett företag för vilket den bokföringsskyldige har obegränsat ansvar, de uppgifter som avses i 1 punkten samt uppgift om företagsform.

I den ägarandel som avses i 1 mom. 1 punkten inräknas även innehavet för en person som handlar i eget namn men för den bokföringsskyldiges räkning.

Information som avses i 1 mom. behöver inte lämnas, om

1) informationen skulle orsaka betydande olägenhet för den bokföringsskyldige eller det företag som är föremål för innehavet, och grunderna till avvikelsen anges, eller

2) informationen är av ringa betydelse för en rättvisande bild.

I 1 mom. 1 punkten avsedd information om eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust behöver inte lämnas, om

1) företaget tas upp som dotter- eller intresseföretag i den bokföringsskyldiges eller dess moderföretags koncernbokslut, eller

2) den bokföringsskyldige innehar mindre än hälften av det röstetal som alla aktier eller andelar i företaget medför, och röstetalet grundar sig på ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller därmed jämförbara stadgar eller på något annat avtal, och företaget inte är skyldigt att meddela sin balansräkning för registrering.

26 §
Övriga noter

Noterna ska innehålla följande:

1) det sammanlagda beloppet av de medel som en bokföringsskyldig förvaltar i eget namn för en kunds räkning och som enligt 3 § inte upptas som tillgångar i den bokföringsskyldiges balansräkning,

2) arten av den bokföringsskyldiges andra tjänster än finansiella tjänster, betal- och investeringstjänster och de sidotjänster som avses i 2 kap. 3 § i lagen om investeringstjänster samt andelen provisionsintäkter från dessa tjänster av provisionsintäkternas sammanlagda belopp,

3) det sammanlagda beloppet av obetalda andelsavgifter för andelsbanker och andra kreditinstitut som har formen av andelslag,

4) i fråga om andelsbanker och andra kreditinstitut som har formen av andelslag, beloppet av uppsagt andelskapital samt villkoren och tidpunkten för återbetalning av uppsagt andelskapital,

5) antalet medlemmar i andelsbanken.

27 §
Noter angående en bokföringsskyldig som hör till en koncern

Utöver vad som föreskrivs ovan i detta kapitel ska följande anges i noter till bokslutet för en bokföringsskyldig som hör till en inhemsk eller därmed jämförbar utländsk koncern:

1) namn och hemort för det moderföretag som upprättar koncernbokslutet för den största koncern till vilken den bokföringsskyldige hör,

2) namn och hemort för moderföretaget i den underkoncern som ingår i den i 1 punkten avsedda koncernen och som den bokföringsskyldige hör till som dotterföretag,

3) uppgift om var en kopia av de bokslut som avses i 1 och 2 punkten kan erhållas,

4) ränteintäkter från och räntebetalningar till övriga företag i samma koncern och intresseföretag,

5) fordringar på övriga företag i samma koncern och intresseföretag liksom även skulder och kapitallån till dem, specificerade enligt balanspost.

Om man med stöd av 6 kap. 1 § 4 eller 5 mom. i bokföringslagen har låtit bli att upprätta koncernbokslut, ska detta samt namnet och hemorten för det företag i vars koncernbokslut moderföretagets och dotterföretagens bokslut tas in nämnas i en not till moderföretagets bokslut.

5 kap.

Koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

28 §
Koncernresultaträkning

Koncernresultaträkningen för kreditinstitut och för andra finansiella institut vilka som sin huvudsakliga verksamhet bedriver sådan verksamhet som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. i lagen samt koncernresultaträkningen för kreditinstituts holdingsammanslutningar upprättas enligt bilaga 5.

Koncernresultaträkningen för värdepappersföretag och för sådana finansiella institut vilka som sin huvudsakliga verksamhet handlar med finansiella instrument för egen räkning eller bedriver sådan verksamhet som avses i 2 kap. 3 § i lagen om investeringstjänster samt koncernresultaträkningen för värdepappersföretags holdingsammanslutningar upprättas enligt bilaga 6.

29 §
Koncernbalansräkning

Koncernbalansräkningen för kreditinstitut och för andra finansiella institut vilka som sin huvudsakliga verksamhet bedriver sådan verksamhet som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. i lagen samt koncernbalansräkningen för kreditinstituts holdingsammanslutningar upprättas enligt bilaga 7.

Koncernbalansräkningen för värdepappersföretag och för sådana finansiella institut vilka som sin huvudsakliga verksamhet handlar med finansiella instrument för egen räkning eller bedriver sådan verksamhet som avses i 2 kap. 3 § i lagen om investeringstjänster samt koncernbalansräkningen för värdepappersföretags holdingföretag upprättas enligt bilaga 8.

På koncernbalansräkningen tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 5 § 3 mom.

30 §
Sammanställning av försäkringsbolags bokslut med koncernbokslutet

Bokslutet för försäkringsbolag som är dotterföretag sammanställs med koncernbokslutet enligt denna förordning, om dotterföretagets branschandel är mindre än en tiondel av alla företag i finans- och försäkringsbranschen. Branschandelen bestäms enligt 4 § 2 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004).

6 kap.

Noter angående koncernbokslut

31 §
Noter som motsvarar ett enskilt företags noter

I noterna till koncernresultaträkningen eller koncernbalansräkningen ska i tillämpliga delar de uppgifter om koncernen anges som avses i 15–27 §, med beaktande av följande:

1) sådana transaktioner mellan koncernföretag som elimineras när koncernbokslutet upprättas ska inte tas med i en utredning som avses i 22 §,

2) av de uppgifter som avses i 23 § 1 mom. 1 punkten ska det genomsnittliga sammanlagda antalet anställda anges separat i företag vars bokslut ska sammanställas med koncernbokslutet när det är fråga om samföretag som avses i 2 kap. 15 § i bokföringslagen.

Av de avtal som avses i 12 kap. 10 § 2 mom. i lagen ska det för varje avtalstyp lämnas uppgifter om bruttoinvesteringar, minimihyrornas nuvärden, ej intjänade finansiella intäkter samt leasingobjektens restvärden.

32 §
Noter angående upprättande

Noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen ska innehålla

1) principerna för upprättandet av koncernbokslutet,

2) redogörelse för de förändringar som skett i principerna och metoderna vid upprättandet av koncernbokslutet samt för förändringarnas inverkan på koncernens resultat och ekonomiska ställning,

3) motiverad redogörelse, om man vid upprättandet av koncernbokslutet inte har följt samma värderings- och periodiseringsprinciper som i bokslutet för moderföretaget,

4) motivering, om man i ett dotterföretags bokslut som har sammanställts med koncernbokslutet av särskild anledning har avvikit från de redovisningsprinciper som avses i 6 kap. 4 § 2 mom. i bokföringslagen,

5) motivering, om man i ett intresseföretags bokslut som har sammanställts med koncernbokslutet har tillämpat principer som avviker från koncernens värderings- och periodiseringsprinciper,

6) de uppgifter med motivering, med tanke på situationer som avses i 6 kap. 5 § 2 mom. i bokföringslagen, samt en sådan redogörelse för väsentliga händelser som inträffat efter dotterföretagets räkenskapsperiod, som man behöver för att bilda sig en uppfattning om dotterbolagets ekonomiska ställning och resultat,

7) redogörelse för sådana förändringar i koncernstrukturen som på ett väsentligt sätt påverkar möjligheterna att jämföra koncernbokslutet med koncernbokslutet för den föregående räkenskapsperioden,

8) grunden för den kurs enligt vilken ett utländskt dotterföretags eller intresseföretags bokslutsposter har omräknats till finsk valuta,

9) motiverad redogörelse, om avskrivningstiden för koncerngoodwill är längre än tio år,

10) väsentliga förändringar i koncerngoodwill jämfört med föregående räkenskapsperiod, specificerade på det sätt som avses i 17 § 2 mom.

33 §
Noter angående dotter- och intresseföretag

Noterna till koncernbokslutet ska innehålla

1) i fråga om ett dotterföretag som har sammanställts med koncernbokslutet, namn och hemort samt den sammanlagda ägarandel som koncernföretagen och de personer som handlar i eget namn men för koncernföretagens räkning har i detta dotterföretag, samt en utredning om grunden för bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen, om den inte är sådant ägande som medför en röstmajoritet som avses i 1 mom. 1 punkten i den paragrafen i ett företag där det inte finns skillnader i rösträtten mellan aktier eller andelar,

2) de uppgifter som avses i 1 punkten om ett dotterföretag som inte har sammanställts med koncernbokslutet samt information om en i 6 kap. 3 § i bokföringslagen avsedd grund för att detta inte har gjorts,

3) de uppgifter som avses i 1 punkten om ett intresseföretag som har sammanställts med koncernbokslutet samt information om sättet för angivande av det egna kapitalet vid tidpunkten för förvärvet,

4) de uppgifter som avses i 1 punkten om ett intresseföretag eller ett ägarintresseföretag som inte har sammanställts med koncernbokslutet samt detta företags eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust i det senast upprättade bokslutet,

5) de uppgifter som avses i 1 punkten om ett företag vars bokslut i enlighet med 6 kap. 15 § i bokföringslagen har sammanställts med koncernbokslutet samt en redogörelse för vad det gemensamma inflytandet baserar sig på,

6) om dotterföretagets bokslut på det sätt som avses i 6 kap. 5 § 2 mom. i bokföringslagen har sammanställts med koncernbokslutet på basis av ett bokslut som har upprättats för en räkenskapsperiod som har utgått vid en annan tidpunkt än moderföretagets räkenskapsperiod, en redogörelse för väsentliga händelser som har påverkat dotterföretagets resultat och ekonomiska ställning och som har ägt rum under tiden mellan utgången av räkenskapsperioderna för dotterföretaget och moderföretaget,

7) tillräckliga uppgifter för att bedöma relationen mellan ett företag som inte är ett kreditinstitut, finansiellt institut eller tjänsteföretag och vars bokslut har sammanställts med koncernbokslutet, samt andra koncernföretag.

I det egna kapital som avses i 1 mom. 2 och 4 punkten inräknas även de ackumulerade bokslutsdispositionerna, från vilka de latenta skatteskulderna dras av.

34 §
Övriga noter

Utöver vad som föreskrivs i 31–33 § ska noterna till koncernbokslutet innehålla

1) det ännu oavskrivna beloppet av koncerngoodwill för intresseföretag,

2) medelantalet anställda i samföretag som har sammanställts med koncernbokslutet på det sätt som föreskrivs i 6 kap. 15 § i bokföringslagen,

3) den andel av ackumulerad avskrivningsdifferens och reserver som har upptagits som eget kapital.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

35 §
Balansspecifikationer

Balansspecifikationen ska innehålla en detaljerad förteckning med följande uppgifter som har redovisats per grupp i den bokföringsskyldiges balansräkning vid räkenskapsperiodens utgång:

1) materiella och immateriella tillgångar,

2) derivatinstrument, finansiella tillgångar och finansiella skulder som på ett resultatpåverkande sätt värderas till verkligt värde, finansiella tillgångar och finansiella skulder som innehas för handel och finansiella tillgångar som till verkligt värde bokförts till fonden för verkligt värde,

3) övriga fordringar,

4) skulder.

De i 1 mom. avsedda balansspecifikationerna får alternativt upprättas så att de innehåller enbart ökningar och minskningar under räkenskapsperioden.

36 §
Förordningens tillämpning på bokslut och koncernbokslut som upprättats enligt internationella redovisningsstandarder

På bokslut och koncernbokslut som upprättats enligt internationella redovisningsstandarder enligt 7 a kap. 1 § i bokföringslagen samt på fristående verksamhetsberättelser tillämpas denna förordning inte, med undantag för vad som föreskrivs i 11, 12 §, 17 §, 23 § 1–3 mom., 25 § 1–3 mom., 27 § 1 mom. 1–3 punkten, 33 § 1 mom. 1–5 punkten samt 34 § 2 punkten.

37 §
Samordning av kraven på resultaträkningars och balansräkningars uppställningsform samt på noterna till dem med den myndighetstillsyn som grundar sig på internationella redovisningsstandarder

En annan bokföringsskyldig än en sådan som avses i 36 § får, till den del det behövs för tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning om inlämnande av bokslutsuppgifter till Europeiska bankmyndigheten, med avvikelse från bestämmelserna i 2–6 kap. upprätta en resultaträkning och balansräkning samt en koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt ange noterna till resultaträkningen och balansräkningen samt till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna, så som Finansinspektionen med stöd av 12 kap. 2 § 2 mom. i lagen och 8 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster närmare föreskriver.

38 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2018.

Förordningen tillämpas första gången på det bokslut som upprättas för den räkenskapsperiod som slutar närmast efter det att förordningen har trätt i kraft.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag (698/2014).

Helsingfors den 19 januari 2018

Finansminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Miki Kuusinen

Bilaga 1

RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT
Ränteintäkter
Nettointäkter från leasingverksamhet
Räntekostnader
RÄNTENETTO
Intäkter från egetkapitalinstrument
Företag inom samma koncern
Ägarintresseföretag
Övriga företag
Provisionsintäkter
Provisionskostnader
Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet
Värdepappershandel
Valutaverksamhet
Nettointäkter från finansiella tillgångar som till verkligt värde bokförts via fonden för verkligt värde
Nettoresultat av säkringsredovisning
Nettointäkter från förvaltningsfastigheter
Övriga rörelseintäkter
Administrationskostnader
Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Övriga administrationskostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader
Förväntade kreditförluster av finansiella tillgångar som bokförts i en periodiserad anskaffningsutgift
Förväntade kreditförluster och nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)
Bokslutsdispositioner
Inkomstskatt
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

Bilaga 2

RESULTATRÄKNING FÖR VÄRDEPAPPERSBOLAG
Provisionsintäkter
Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet
Värdepappershandel
Valutaverksamhet
Intäkter från egetkapitalinstrument
Företag inom samma koncern
Ägarintresseföretag
Övriga företag
Ränteintäkter
Nettointäkter från finansiella tillgångar som till verkligt värde bokförts via fonden för verkligt värde
Nettoresultat av säkringsredovisning
Nettointäkter från förvaltningsfastigheter
Övriga rörelseintäkter
INTÄKTER FRÅN INVESTERINGSTJÄNSTER
Provisionskostnader
Räntekostnader
Administrationskostnader
Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Övriga administrationskostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader
Förväntade kreditförluster av finansiella tillgångar som bokförts i en periodiserad anskaffningsutgift.
Förväntade kreditförluster och nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)
Bokslutsdispositioner
Inkomstskatt
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

Bilaga 3

BALANSRÄKNING FÖR KREDITINSITUT

AKTIVA
Kontanta medel
Hos centralbanker belåningsbara skuldebrev
Statsskuldförbindelser
Övriga
Fordringar på kreditinstitut
På anfordran betalbara
Övriga
Fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn
På anfordran betalbara
Övriga
Leasingobjekt
Skuldebrev
Den offentliga sektorn
Övriga
Aktier och andelar
Aktier och andelar i ägarintresseföretag
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
Derivatinstrument
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Förvaltningsfastigheter samt aktier och andelar i förvaltningsfastigheter
Övriga fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar
Övriga materiella tillgångar
Aktieemissionsfordringar/Placeringsandelsemissionsfordringar/Grundfondsemissionsfordringar
Övriga tillgångar
Resultatregleringar och förskottsbetalningar
Latenta skattefordringar
PASSIVA
FRÄMMANDE KAPITAL
Skulder till kreditinstitut
Centralbanker
Kreditinstitut
På anfordran betalbara
Övriga
Skulder till allmänheten och den offentliga sektorn
Inlåning
På anfordran betalbar
Övrig
Övriga skulder
På anfordran betalbara
Övriga
Skuldebrev emitterade till allmänheten
Masskuldebrevslån
Övriga
Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel
Övriga skulder
Övriga skulder
Avsättningar
Resultatregleringar och erhållna förskott
Efterställda skulder
Kapitallån
Övriga
Latenta skatteskulder
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avskrivningsdifferens
Reserver
EGET KAPITAL
Aktiekapital/Andelskapital/Grundkapital
Placeringsandelskapital/Grundfond/Tillskottskapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övriga bundna fonder
Reservfond
Fond för verkligt värde
Säkring av kassaflödet
Omräkningsdifferenser
Värdering till verkligt värde
Fonder enligt bolagsordningen
Övriga fonder
Fria fonder
Balanserad vinst (förlust)
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN
Förbindelser för kunders räkning till förmån för tredje part
Garantier och panter
Övriga
Oåterkalleliga förbindelser till förmån för kunder
Återköpsförbindelser avseende värdepapper
Övriga

Bilaga 4

BALANSRÄKNING FÖR VÄRDEPAPPERSBOLAG

AKTIVA
Kontanta medel
Fordringar på kreditinstitut
På anfordran betalbara
Övriga
Fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn
På anfordran betalbara
Övriga
Skuldebrev
Den offentliga sektorn
Övriga
Aktier och andelar
Aktier och andelar i ägarintresseföretag
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
Derivatinstrument
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Förvaltningsfastigheter samt aktier och andelar i förvaltningsfastigheter
Övriga fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar
Övriga materiella tillgångar
Aktieemissionsfordringar
Övriga tillgångar
Resultatregleringar och förskottsbetalningar
Latenta skattefordringar
PASSIVA
FRÄMMANDE KAPITAL
Skulder till kreditinstitut
Skulder till allmänheten och den offentliga sektorn
På anfordran betalbara
Övriga
Skuldebrev emitterade till allmänheten
Masskuldebrevslån
Övriga
Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel
Övriga skulder
Övriga skulder
Avsättningar
Resultatregleringar och erhållna förskott
Efterställda skulder
Kapitallån
Övriga
Latenta skatteskulder
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avskrivningsdifferens
Reserver
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övriga bundna fonder
Reservfond
Fond för verkligt värde
Säkring av kassaflödet
Omräkningsdifferenser
Värdering till verkligt värde
Fonder enligt bolagsordningen
Övriga fonder
Fria fonder
Balanserad vinst (förlust)
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN
Förbindelser för kunders räkning till förmån för tredje part
Garantier och panter
Övriga
Oåterkalleliga förbindelser till förmån för kunder
Återköpsförbindelser avseende värdepapper
Övriga

Bilaga 5

KONCERNRESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT
Ränteintäkter
Räntekostnader
RÄNTENETTO
Intäkter från egetkapitalinstrument
Provisionsintäkter
Provisionskostnader
Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet
Värdepappershandel
Valutaverksamhet
Nettointäkter från finansiella tillgångar som till verkligt värde bokförts via fonden för verkligt värde
Nettoresultat av säkringsredovisning
Nettointäkter från förvaltningsfastigheter
Övriga rörelseintäkter
Administrationskostnader
Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Övriga administrationskostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av koncerngoodwill
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader
Förväntade kreditförluster av finansiella tillgångar som bokförts i en periodiserad anskaffningsutgift
Förväntade kreditförluster och nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar
Andel av intresseföretagens resultat
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)
Inkomstskatt
Vinst (förlust) av ordinarie verksamhet efter skatt
Minoritetsandelar av räkenskapsperiodens vinst eller förlust
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

Bilaga 6

KONCENRNRESULTATRÄKNING FÖR VÄRDEPAPPERSBOLAG
Provisionsintäkter
Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet
Värdepappershandel
Valutaverksamhet
Intäkter från egetkapitalinstrument
Ränteintäkter
Nettointäkter från finansiella tillgångar som till verkligt värde bokförts via fonden för verkligt värde
Nettoresultat av säkringsredovisning
Nettointäkter från förvaltningsfastigheter
Övriga rörelseintäkter
INTÄKTER FRÅN INVESTERINGSTJÄNSTER
Provisionskostnader
Räntekostnader
Administrationskostnader
Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Övriga administrationskostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av koncerngoodwill
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader
Förväntade kreditförluster av finansiella tillgångar som bokförts i en periodiserad anskaffningsutgift
Förväntade kreditförluster och nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar
Andel av intresseföretagens resultat
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)
Inkomstskatt
Vinst (förlust) av ordinarie verksamhet efter skatt
Minoritetsandelar av räkenskapsperiodens vinst (förlust)
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

Bilaga 7

KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

AKTIVA
Hos centralbanker belåningsbara skuldebrev
Statsskuldförbindelser
Övriga
Fordringar på kreditinstitut
På anfordran betalbara
Övriga
Fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn
På anfordran betalbara
Övriga
Leasingobjekt
Skuldebrev
Den offentliga sektorn
Övriga
Aktier och andelar
Aktier och andelar i ägarintresseföretag
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
Derivatinstrument
Immateriella tillgångar
Koncerngoodwill
Övriga utgifter med lång verkningstid
Materiella tillgångar
Förvaltningsfastigheter samt aktier och andelar i förvaltningsfastigheter
Övriga fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar
Övriga materiella tillgångar
Aktieemissionsfordringar/Placeringsandelsemissionsfordringar/Grundfondsemissionsfordringar
Övriga tillgångar
Resultatregleringar och förskottsbetalningar
Latenta skattefordringar
PASSIVA
FRÄMMANDE KAPITAL
Skulder till kreditinstitut
Centralbanker
Kreditinstitut
På anfordran betalbara
Övriga
Skulder till allmänheten och den offentliga sektorn
Inlåning
På anfordran betalbar
Övrig
Övriga skulder
På anfordran betalbara
Övriga
Skuldebrev emitterade till allmänheten
Masskuldebrevslån
Övriga
Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel
Övriga skulder
Övriga skulder
Avsättningar
Resultatregleringar och erhållna förskott
Efterställda skulder
Kapitallån
Övriga
Latenta skatteskulder
Koncernreserv
EGET KAPITAL OCH MINORITETSANDELAR
Aktiekapital/Andelskapital/Grundkapital
Placeringsandelskapital/Grundfond/Tillskottskapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övriga bundna fonder
Reservfond
Fond för verkligt värde
Säkring av kassaflödet
Omräkningsdifferenser
Värdering till verkligt värde
Fonder enligt bolagsordningen/stadgarna
Övriga fonder
Fria fonder
Balanserad vinst (förlust)
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
Minoritetsandelar av kapitalet
FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN
Förbindelser för kunders räkning till förmån för tredje part
Garantier och panter
Övriga
Oåterkalleliga förbindelser till förmån för kunder
Återköpsförbindelser avseende värdepapper
Övriga

Bilaga 8

KONCERNBALANSRÄKNING FÖR VÄRDEPAPPERSBOLAG

AKTIVA
Kontanta medel
Fordringar på kreditinstitut
På anfordran betalbara
Övriga
Fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn
På anfordran betalbara
Övriga
Skuldebrev
Den offentliga sektorn
Övriga
Aktier och andelar
Aktier och andelar i ägarintresseföretag
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
Derivatinstrument
Immateriella tillgångar
Koncerngoodwill
Övriga utgifter med lång verkningstid
Materiella tillgångar
Förvaltningsfastigheter samt aktier och andelar i förvaltningsfastigheter
Övriga fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar
Övriga materiella tillgångar
Aktieemissionsfordringar
Övriga tillgångar
Resultatregleringar och förskottsbetalningar
Latenta skattefordringar
PASSIVA
FRÄMMANDE KAPITAL
Skulder till kreditinstitut
Skulder till allmänheten och den offentliga sektorn
På anfordran betalbara
Övriga
Skuldebrev emitterade till allmänheten
Masskuldebrevslån
Övriga
Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel
Övriga skulder
Övriga skulder
Avsättningar
Resultatregleringar och erhållna förskott
Efterställda skulder
Kapitallån
Övriga
Latenta skatteskulder
Koncernreserv
EGET KAPITAL OCH MINORITETSANDELAR
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övriga bundna fonder
Reservfond
Fond för verkligt värde
Säkring av kassaflödet
Omräkningsdifferenser
Värdering till verkligt värde
Fonder enligt bolagsordningen
Övriga fonder
Fria fonder
Balanserad vinst (förlust)
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
Minoritetsandelar av kapitalet
FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN
Förbindelser för kunders räkning till förmån för tredje part
Garantier och panter
Övriga
Oåterkalleliga förbindelser till förmån för kunder
Återköpsförbindelser avseende värdepapper
Övriga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.