57/2018

Helsingfors den 12 januari 2018

Lag om ändring av 9 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (771/2016) 9 § 3 mom. som följer:

9 §
Återbäring av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

På återbäring av sjukförsäkringsavgifter tillämpas vad som i 25 a § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om rättelse av fel. Arbetsgivaren kan rätta arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som arbetsgivaren betalat även genom att dra av det överbetalda beloppet från arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som ska betalas för samma kalenderår.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Denna lag tillämpas första gången på anmälning av sjukförsäkringsavgift från och med den skatteperiod som börjar på lagens ikraftträdandedag eller därefter.

RP 134/2017
FiUB 20/2017
RSv 167/2017

Helsingfors den 12 januari 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.