55/2018

Helsingfors den 12 januari 2018

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 15 a § 1 och 2 mom. samt 22 a § 1 mom.,

sådana de lyder, 15 a § 1 och 2 mom. i lag 520/2010 och 22 a § 1 mom. i lag 772/2016, samt

fogas till 17 §, sådan den lyder i lagarna 565/2004, 1745/2009, 520/2010, 1498/2011, 773/2012 och 452/2016, ett nytt 14 mom., till 22 §, sådan den lyder i lagarna 565/2004, 520/2010 och 363/2013, ett nytt 6 mom. och till 22 a §, sådan den lyder i lagarna 565/2004, 363/2013, 452/2016 och 772/2016, ett nytt 8 mom. som följer:

15 a §
En utländsk arbetsgivares skyldighet att lämna uppgifter

En utländsk arbetsgivare ska lämna Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om den uppskattade längden för arbetet för en hyrd arbetstagare enligt 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen och om den som låter utföra arbetet samt i 15 § 1 mom. i denna lag avsedda uppgifter om utbetalda löner, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt uppbärs på arbetstagarens lön.

En utländsk arbetsgivare ska lämna Skatteförvaltningen i 15 § 1 mom. avsedda uppgifter om utbetalda andra löner än sådana som avses i 1 mom., när löntagaren fortgående vistas i Finland över sex månader.


17 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna andra uppgifter

Pensionsanstalter ska lämna Skatteförvaltningen för fastställande av den i 22 och 23 § i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) avsedda förseningsavgiften behövliga uppgifter om pensionsgrundande arbetsinkomster.

22 §
Särskilda bestämmelser om lämnande av uppgifter

Till den del som de uppgifter som avses i detta kapitel ska föras in i inkomstregistret med stöd av 6 och 8 § i lagen om inkomstdatasystemet tillämpas bestämmelserna i den lagen på lämnandet av uppgifter. Uppgifterna anses ha lämnats till Skatteförvaltningen när de har lämnats till Inkomstregisterenheten.

22 a §
Försummelseavgift

Den uppgiftsskyldige kan åläggas att i försummelseavgift betala högst 2 000 euro, om

1) det finns en smärre bristfällighet eller ett smärre fel i en deklaration, en annan uppgift eller en handling som lämnas för fullgörande av uppgiftsskyldigheten, och den uppgiftsskyldige inte har följt en bevisligen skickad uppmaning att avhjälpa bristfälligheten eller felet,

2) den uppgiftsskyldige utan giltig orsak har lämnat en deklaration, uppgift eller handling för sent, eller

3) den uppgiftsskyldige har lämnat uppgifterna på annat sätt än vad som föreskrivs i lag eller bestäms av Skatteförvaltningen.


Bestämmelser om förseningsavgift som ska påföras med anledning av de i 22 § 6 mom. avsedda uppgifter som ska föras in i inkomstregistret finns i lagen om inkomstdatasystemet. Försummelseavgift enligt denna paragraf påförs inte, om förseningsavgift enligt den lagen har påförts på grund av att uppgifterna lämnats för sent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Denna lag tillämpas första gången på uppgifter som ska lämnas för kalenderåret 2019.

RP 134/2017
FiUB 20/2017
RSv 167/2017

Helsingfors den 12 januari 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.