53/2018

Helsingfors den 12 januari 2018

Lag om inkomstdatasystemet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Inkomstdatasystemet och dess allmänna uppbyggnad

Denna lag innehåller bestämmelser om ett riksomfattande informationssystem (inkomstdatasystemet) avsett för arbetsgivare och andra prestationsbetalare och för uppgiftsanvändare samt bestämmelser om skyldigheten att använda inkomstdatasystemet för att lämna inkomstuppgifter som omfattas av den lagstadgade anmälnings- och uppgiftsskyldigheten och andra uppgifter som har samband med dem. Denna lag innehåller också bestämmelser om möjligheten att använda inkomstdatasystemet för att lämna uppgifter som omfattas av rätten till information.

Inkomstdatasystemet består av inkomstregistret, som innehåller uppgifter som ska lämnas med stöd av den lagstadgade anmälnings- och uppgiftsskyldigheten och rätten till information, och ett register med identifierings- och kontaktuppgifter vars syfte är att säkerställa uppgifternas riktighet.

Med hjälp av inkomstdatasystemet tas uppgifter från arbetsgivare och andra i denna lag avsedda aktörer emot och lagras samt förmedlas uppgifter till de myndigheter och andra aktörer som har rätt till dem för att prestationsbetalarnas lagstadgade anmälnings- och uppgiftsskyldighet ska uppfyllas och för att rätten till information ska tillgodoses.

Uppgifterna lämnas in och lämnas ut ur inkomstdatasystemet via en teknisk anslutning eller på något annat sätt på elektronisk väg med de undantag som föreskrivs i 11 §.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning samt sekretess för uppgifter

De uppgifter i inkomstregistret som gäller inkomster och andra prestationer samt om prestationsmottagare och prestationsbetalare är sekretessbelagda. På inkomstdatasystemet tillämpas i övrigt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dock så att uppgifter kan lämnas ut ur inkomstdatasystemet endast för de ändamål som nämns i denna lag och för de ändamål som föreskrivs i 11 och 12 §, 26 § 3 mom. och 29 § 1 mom. 3 punkten i den lagen.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) prestationsbetalare arbetsgivare, uppdragsgivare och andra med dessa jämförbara utbetalare av prestationer samt förmånsgivare som ger förmåner i annan form än pengar,

2) inkomsttagare fysiska personer, dödsbon och juridiska personer till vilka en i denna lag avsedd prestation har betalats eller förmån i annan form än pengar har getts,

3) uppgiftsanvändare myndigheter och andra aktörer som sköter offentliga uppdrag och till vilka uppgifter ur inkomstdatasystemet förmedlas,

4) betalningsdag den dag då prestationen finns tillgänglig för inkomsttagaren.

2 kap.

Registeransvarig och inkomstregistrets ändamål

4 §
Registeransvarig samt ansvar i samband med inkomstdatasystemet

Registeransvarig för inkomstdatasystemet är Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen (Inkomstregisterenheten). Inkomstregisterenheten ska genom beslut närmare fastställa vilka uppgifter som ska föras in i inkomstregistret med stöd av denna lag. Inkomstregisterenheten ska även fatta beslut om vilka uppgifter ur inkomstregistret som ska lämnas ut till uppgiftsanvändarna för de ändamål som avses i denna lag samt ansvara för förmedlingen av uppgifter från inkomstregistret till uppgiftsanvändarna.

Inkomstregisterenheten förvaltar inkomstdatasystemet och ansvarar för inkomstdatasystemets funktion och informationssäkerhet tillsammans med Skatteförvaltningen.

Prestationsbetalarna ansvarar för att de uppgifter de lämnar till inkomstregistret är riktiga och för att rätta uppgifterna utan obefogat dröjsmål.

Om en inkomsttagare begär att en felaktig uppgift som en prestationsbetalare har lämnat till inkomstregistret ska rättas, ska begäran om rättelse riktas till prestationsbetalaren.

Inkomstregisterenheten kan, om den upptäcker tekniska fel i uppgifterna, begära att prestationsbetalaren kontrollerar riktigheten hos de uppgifter prestationsbetalaren har lämnat till inkomstregistret.

5 §
Inkomstregistrets ändamål

Ändamålet med inkomstregistret är att ta emot och lagra sådana inkomstuppgifter samt andra med dem relaterade uppgifter som prestationsbetalare har lämnat och att förmedla uppgifterna till uppgiftsanvändarna för de ändamål som nämns i 13 §.

3 kap.

Uppgifter som införs i inkomstdatasystemet

6 §
Inkomstuppgifter och andra uppgifter som införs i inkomstregistret

I inkomstregistret införs de i 2 och 3 mom. avsedda inkomstuppgifter och andra uppgifter om inkomsttagare som prestationsbetalarna är skyldiga att lämna uppgiftsanvändarna med stöd av de lagar som nämns i denna paragraf.

I fråga om prestationer som arbetsgivare, uppdragsgivare och andra med dessa jämförbara prestationsbetalare har betalat och förmåner i annan form än pengar som dessa har gett införs i inkomstregistret följande uppgifter som ska lämnas med stöd av 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och 16 § och 29 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016):

1) uppgifter om löner, naturaförmåner, arvoden, pris och andra skattepliktiga förmåner samt om skattepliktiga kapitalinkomster som har samband med dessa,

2) uppgifter om sjöarbetsinkomster, utlandsarbetsinkomster, arvoden till idrottsutövare och företagares löneinkomster,

3) uppgifter om anställningsoptioner och aktiepremier och om fondandelar från personalfonder,

4) uppgifter om vinstutdelning och överskott som grundar sig på arbetsinsats,

5) uppgifter om ersättningar som i annan form än lön betalats för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst, om inkomsttagaren inte har förts in i det förskottsuppbördsregister som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

6) uppgifter om pensioner som betalats av arbetsgivaren,

7) uppgifter om löner som betalats av en ställföreträdande betalare, om prestationer som betalats såsom lönegaranti och om kompletteringsdagpenning som betalats av en sjukkassa,

8) uppgifter om ersättning för upphovsrätt eller patenträtt och om andra bruksavgifter,

9) uppgifter om kostnadsersättningar,

10) uppgifter från en utländsk arbetsgivare eller från en i enlighet med 8 § i lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016) utsedd företrädare om sådana löner som avses i 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen (1535/1992), om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt uppbärs på lönen, och om andra löner, när löntagaren fortgående vistas i Finland över sex månader, samt uppgifter om den utsedda företrädaren,

11) sådana uppgifter om arbetsinkomster som inte utgör grund för sjukförsäkringens dagpenningspremie med stöd av 11 kap. 2 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) som behövs för fastställande av den försäkrades sjukförsäkringspremie,

12) uppgifter om förskottsinnehållning som verkställts på de poster som avses i 1–10 punkten samt om källskatt och den försäkrades sjukförsäkringspremie som tagits ut,

13) sådana uppgifter om arbetstagare som sänts utomlands som behövs för fastställande av den försäkrades sjukförsäkringspremie,

14) uppgifter om de avgifter som kommunen eller samkommunen tagit ut på förtroendevaldas mötesarvoden,

15) uppgifter om sådana i 96 och 96 a § i inkomstskattelagen avsedda obligatoriska försäkringspremier och premier för kollektivt tilläggspensionsskydd samt sådana i 54 d § i den lagen avsedda premier för frivilliga individuella pensionsförsäkringar som tagits ut hos arbetstagaren,

16) uppgifter om grundlösa förmåner som betalats till inkomsttagaren och uppgifter om belopp som återkrävts av prestationer som betalats till inkomsttagaren,

17) uppgifter från en utländsk arbetsgivare eller från en i enlighet med 8 § i lagen om utstationering av arbetstagare utsedd företrädare om den uppskattade längden för arbetet och det kalkylerade lönebeloppet för en hyrd arbetstagare som avses i 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen samt om den som låter utföra arbetet, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt uppbärs på arbetstagarens lön, samt uppgifter om den utsedda företrädaren,

18) uppgifter som behövs för fullgörandet av de skyldigheter som avses i den överenskommelse om uppbörd och överföring av skatt (FördrS 97/1997) som ingåtts med stöd av artikel 20 i avtalet mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden (FördrS 37/1991),

19) uppgifter om utlandstjänstgöring och om vistelse i Finland under utlandstjänstgöringen, när arbetsgivaren har underlåtit att verkställa förskottsinnehållning på lönen med stöd av bestämmelserna om utlandsarbetsinkomst i 77 § i inkomstskattelagen,

20) uppgifter från arbetsgivaren om de löner som betalats av en ställföreträdande betalare och på vilka arbetsgivaren är skyldig att betala den sjukförsäkringsavgift som avses i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (771/2016),

21) uppgifter om det sammanlagda beloppet av den i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift avsedda sjukförsäkringsavgiften, som arbetsgivaren ska betala på grundval av det sammanlagda beloppet av de löner som betalas till arbetstagarna, och avdragen från sjukförsäkringsavgiften.

I fråga om prestationer som arbetsgivare, uppdragsgivare och andra med dessa jämförbara prestationsbetalare har betalat och förmåner i annan form än pengar som dessa har gett införs dessutom följande uppgifter:

1) de uppgifter om arbetsinkomst som avses i de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), med undantag för arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) och lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), dessutom införs pensionsordningsnumret, de uppgifter om tjänstgöringstider som avses i 153 § i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) och uppgift om tidpunkten för anställningsförhållandet upphörande, när anställningsförhållandet upphör med anledning av övergång till ålderspension,

2) sådana uppgifter om arbetsinkomst som avses i 81 § och 168 § 2 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) samt uppgift om försäkringsnumret och försäkringsbolaget när det gäller försäkringar för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom, om arbetsgivaren samtidigt har flera gällande försäkringar,

3) uppgift om arbetstagarens yrkeskategori, som behövs för bestämmande av i 21 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar avsedda försäkringspremier,

4) de uppgifter om grunden för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie som avses i 19 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998),

5) i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner avsedd uppgift om huruvida prestationsmottagaren är delägare i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),

6) uppgifter från arbetsgivaren om de löner som betalats av en ställföreträdande betalare och på vilka arbetsgivaren är skyldig att betala arbetsgivarens andra än i 2 mom. avsedda socialförsäkringsavgifter.

I fråga om prestationsbetalare som antecknats i det arbetsgivarregister som avses i 31 § i lagen om förskottsuppbörd införs även uppgift om att det under en kalendermånad inte har skett några sådana transaktioner om vilka det med stöd av 2 och 3 mom. i denna paragraf ska föras in uppgifter.

7 §
Kompletterande uppgifter som införs i inkomstregistret

I inkomstregistret införs sådana för skötseln av uppgiftsanvändarnas uppdrag enligt 13 § behövliga uppgifter om arbetsavtalsförhållanden och andra anställnings- och uppdragsförhållanden som kompletterar uppgifterna enligt 6 § och som gäller

1) anställningsförhållandets typ och längd och orsaken till att det upphört,

2) inkomstslag samt arbetstidsersättningar och ersättningar i exceptionella situationer,

3) avlöningsform,

4) de tidpunkter när inkomstposterna har intjänats,

5) om prestationen är av engångsnatur,

6) beloppet av den lön som ska betalas ut efter avdragen,

7) det kollektivavtal och den yrkestitel som ska tillämpas,

8) om det är fråga om deltidsanställning samt den avtalade veckoarbetstiden,

9) avlönad eller oavlönad frånvaro,

10) intyg som gäller social trygghet,

11) försäkringsnumret och bolagsbeteckningen när det gäller försäkringar för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom,

12) om sysselsättningen skett genom statliga sysselsättningsanslag,

13) information om att prestationen betalats i annan form än pengar,

14) sådan skatt på prestationen som betalats till utlandet,

15) utmätning av prestationen,

16) inkomsttagarens ställning som delägare i förhållande till prestationsbetalaren,

17) inkomsttagarens arbetsställe eller verksamhetsställe och adressen dit,

18) den ursprungliga betalningsdagen för en återkrävd inkomstpost samt den förskottsinnehållning på inkomstposten som verkställts vid betalningstidpunkten,

19) sådana tilläggsuppgifter i anmälan som förmedlas till pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen,

20) ersättningsansökningar som arbetsgivaren riktat till Folkpensionsanstalten.

8 §
Identifierings- och kontaktuppgifter som införs i inkomstregistret

I inkomstregistret införs följande identifierings- och kontaktuppgifter om inkomsttagaren och prestationsbetalaren som prestationsbetalaren är skyldig att lämna uppgiftsanvändarna med stöd av en lag som nämns i 6 §:

1) finsk personbeteckning eller finskt företags- och organisationsnummer,

2) i fråga om en person bosatt i en främmande stat skatte- eller personnummer som tilldelats av den stat där inkomsttagaren är bosatt eller, om sådana uppgifter saknas, något annat motsvarande signum,

3) om de uppgifter som avses i 1 punkten saknas, namn, födelsetid och inkomsttagarens kön samt adress i Finland eller den stat där inkomsttagaren är bosatt,

4) den stat där inkomsttagaren är bosatt och kontaktuppgifter i den saten, om inkomsttagaren är en i 9 § i inkomstskattelagen avsedd begränsat skattskyldig,

5) de övriga kontaktuppgifter som avses i 147 § i lagen om pension för arbetstagare, om prestationsbetalaren är en i den paragrafen avsedd tillfällig arbetsgivare.

I inkomstregistret får det trots 1 mom. föras in sådana i 1 mom. avsedda uppgifter som prestationsbetalaren lämnat Inkomstregisterenheten, även om prestationsbetalaren inte är skyldig att lämna uppgifterna med anledning av anmälnings- eller uppgiftsskyldigheten.

I inkomstregistret införs dessutom kontaktuppgifter till kontaktpersonen hos prestationsbetalaren.

9 §
Andra uppgifter som införs i inkomstdatasystemet

För säkerställande av uppgifternas riktighet och för utförande av andra uppdrag som föreskrivs i denna lag införs följande uppgifter i inkomstdatasystemet:

1) de uppgifter som avses i 13 § 1–3, 16 och 20–22 punkten i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) när det gäller finska medborgare och i Finland bosatta utlänningar samt ändringar i uppgifterna,

2) behövliga uppgifter som avses i 4 och 5 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) samt ändringar i uppgifterna,

3) uppgift om pensionsordningsnummer och ändringar i uppgifterna.

I inkomstdatasystemet får det dessutom föras in de identifierings- och kontaktuppgifter för inkomsttagaren eller prestationsbetalaren och de uppgifter om kontaktspråk som inkomsttagaren eller prestationsbetalaren har lämnat.

4 kap.

Lämnande av uppgifter till Inkomstregisterenheten

10 §
Lämnande av uppgifter till Inkomstregisterenheten

Prestationsbetalaren ska trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter lämna Inkomstregisterenheten de i 6 och 8 § föreskrivna uppgifter som omfattas av anmälnings- och uppgiftsskyldigheten, och prestationsbetalaren kan lämna Inkomstregisterenheten de uppgifter om inkomsttagare som avses i 7 § för lagring samt för förmedling med stöd av 13 §.

Inkomstregisterenheten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att för de ändamål som avses i 9 § av Patent- och registerstyrelsen ur företags- och organisationsdatasystemet få uppgifter om de personbeteckningar som har samband med ett företags- och organisationsnummer och av pensionsanstalterna få uppgifter om pensionsordningsnummer.

11 §
Hur uppgifter lämnas samt signering

De uppgifter som avses i 6–8 § ska lämnas på elektronisk väg. Om det finns särskilda skäl kan de uppgifter som avses i 6 och 8 § lämnas på annat sätt än på elektronisk väg på en av Inkomstregisterenheten fastställd blankett.

Prestationsbetalaren ska underteckna anmälningarna till Inkomstregisterenheten.

Anmälningar som lämnas in till Inkomstregisterenheten på elektronisk väg ska certifieras med en elektronisk underskrift eller på något annat godtagbart sätt.

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om vilket elektroniskt förfarande som ska användas och på vilket sätt anmälningar ska vara certifierade för att kunna lämnas in på elektronisk väg.

12 §
Tidpunkt för lämnande av uppgifter

De uppgifter som avses i 6 och 8 § ska lämnas senast den femte kalenderdagen efter betalningsdagen, om inte något annat föreskrivs nedan i denna paragraf.

Fysiska personer och dödsbon som inte har antecknats i det arbetsgivarregister som avses i 31 § i lagen om förskottsuppbörd kan dock lämna uppgifterna månatligen senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på betalningsmånaden.

Uppgifter om förmåner och prestationer i annan form än pengar ska lämnas månatligen senast den femte dagen i den följande kalendermånaden, om det inte samtidigt betalas någon penningprestation till inkomsttagaren.

Uppgifter om den försäkringslön som avses i 72 § i lagen om pension för arbetstagare ska lämnas månatligen senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på arbetet, dock senast den femte dagen från ingången av den kalendermånad som följer på den kalendermånad under vilken prestationsbetalarens skyldighet att bestämma försäkringslönen har uppstått.

I 6 § 2 mom. 16 punkten avsedda uppgifter om grundlösa förmåner ska lämnas utan obefogat dröjsmål och senast inom en månad från det att en grundlös förmån har uppdagats, och i den bestämmelsen avsedda uppgifter om belopp som återkrävts av prestationer som betalats till inkomsttagaren ska lämnas senast den femte dagen efter den dag uppgift erhållits om att ett återkrävt belopp har betalats, om vem som betalat det och om vilken prestation betalningen gäller.

De uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 17 punkten ska lämnas senast den femte kalenderdagen efter betalningsdagen för den första lön som betalats ut till den hyrda arbetstagaren.

De uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 18 punkten ska lämnas senast den femte kalenderdagen efter betalningsdagen för den första lön som betalats ut för utlandstjänstgöring.

De uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 19 punkten ska lämnas senast den femte kalenderdagen efter betalningsdagen för den första lön som betalats ut för utlandstjänstgöring. Uppgifter om tidpunkterna för vistelse i Finland får dock lämnas senast före utgången av januari det år som följer på betalningsåret.

De uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 20 och 21 punkten och 3 mom. 6 punkten ska lämnas månatligen senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på betalningsmånaden.

Den uppgift som avses i 6 § 4 mom. ska lämnas senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på kalendermånaden i fråga. Uppgiften får lämnas på förhand för högst sex kalendermånader.

Med avvikelse från vad som ovan föreskrivs om tidsfristerna är tidsfristen för lämnande av uppgifter när de lämnas på en blankett åtta kalenderdagar i stället för fem kalenderdagar.

Skatteförvaltningen får genom föreskrifter förlänga de tidsfrister som föreskrivs i 1–3 och 11 mom. när det gäller sådana i 6 § 2 mom. avsedda uppgifter som det med tanke på verkställandet av beskattningen samt skattekontrollen inte är nödvändigt att lämnas inom de nämnda tidsfristerna.

5 kap.

Utlämnande av uppgifter ur inkomstdatasystemet

13 §
Uppgiftsanvändares rätt att få uppgifter ur inkomstdatasystemet

Inkomstregisterenheten förmedlar och lämnar ut sådana uppgifter ur inkomstregistret som en uppgiftsanvändare trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, med stöd av någon annan lag har rätt att få av prestationsbetalaren eller av andra uppgiftsanvändare, som följer:

1) till Skatteförvaltningen för beskattningen och för påförande av förseningsavgift enligt 22 och 23 §,

2) till de pensionsanstalter som avses i 2 § i lagen om pension för arbetstagare för verkställigheten av uppdrag enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i den lagen, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och enligt för Finland bindande överenskommelser om social trygghet,

3) till Sjömanspensionskassan för verkställigheten av uppdrag enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006) och enligt de förordningar och de överenskommelser om social trygghet som avses i 2 punkten,

4) till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt för verkställigheten av uppdrag enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, enligt de förordningar och de överenskommelser om social trygghet som avses i 2 punkten, enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) och enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994),

5) till Keva för verkställigheten av uppdrag enligt pensionslagen för den offentliga sektorn och enligt de förordningar och de överenskommelser om social trygghet som avses i 2 punkten,

6) till Pensionsskyddscentralen för verkställigheten av uppdrag enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006) och enligt de förordningar och de överenskommelser om social trygghet som avses i 2 punkten,

7) till Finlands Bank för genomförandet av pensionsskyddet för bankens anställda,

8) till arbetslöshetsförsäkringsfonden för verkställigheten av uppdrag enligt 10 § 1 mom. 2, 3 och 6 punkten i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner,

9) till de försäkringsanstalter som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar för sådant avgörande av ett försäkrings- eller ersättningsärende eller sådant uppfyllande av tillsynsplikten som föreskrivs i den lagen eller för försäkrings- och ersättningshandläggning, när det gäller en försäkring som har tecknats i enlighet med bestämmelserna i lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete (460/2015), familjevårdslagen (263/2015), lagen om stöd för närståendevård (937/2005), lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter (894/1946), kommunallagen (410/2015), socialvårdslagen (1301/2014), lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) eller lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001), samt för verkställigheten av uppdrag och för uppfyllande av tillsynsplikten enligt de ovannämnda lagarna och enligt de förordningar och de överenskommelser om social trygghet som avses i 2 punkten,

10) till de försäkringsanstalter som avses i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) för avgörande av olycksfallsskyddsrelaterade försäkrings- och ersättningsärenden eller för uppfyllande av tillsynsplikten enligt den lagen,

11) till lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt för avgörande av ett försäkrings- eller ersättningsärende som är under handläggning samt för verkställigheten av uppdrag enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) och enligt de förordningar och de överenskommelser om social trygghet som avses i 2 punkten,

12) till de försäkringsbolag som avses i trafikförsäkringslagen (460/2016) för avgörande av ett försäkrings- eller ersättningsärende som är under handläggning eller för skötseln av uppdrag enligt den lagen,

13) till Trafikförsäkringscentralen för avgörande av ett försäkrings- eller ersättningsärende som är under handläggning och för skötseln av uppdrag enligt trafikförsäkringslagen,

14) till Patientförsäkringscentralen för bestämmande av den i patientskadelagen (585/1986) avsedda ersättningsgrunden och omfattningen av ersättningsskyldigheten,

15) till Olycksfallsförsäkringscentralen, utöver vad som föreskrivs i 9 punkten, för tillsynen över försäkringsverksamhet enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar,

16) till Statskontoret för avgörande av ett ersättningsärende enligt trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016), lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete, lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter, lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag (1522/2016) eller brottsskadelagen (1204/2005) som är under handläggning,

17) till Folkpensionsanstalten de inkomstuppgifter och andra uppgifter om alla inkomsttagare i inkomstregistret som Folkpensionsanstalten har rätt att få för verkställigheten av alla pensioner och förmåner som det föreskrivs att den ska verkställa och för verkställigheten av uppdrag enligt de förordningar och de överenskommelser om social trygghet som avses i 2 punkten,

18) till kommuner för bestämmande av de klientavgifter som avses i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) eller i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016),

19) till samkommuner för bestämmande av de klientavgifter som avses i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården eller i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken,

20) till de arbetslöshetskassor som avses i 1 § i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) för avgörande av sådana ärenden som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) och som är under handläggning eller för utredning av missbruk eller för verkställigheten av uppdrag enligt de lagarna och enligt för Finland bindande överenskommelser om social trygghet eller andra internationella rättsakter som gäller social trygghet,

21) till Utbildningsfonden för beviljande, utbetalning och övrig verkställighet av vuxenutbildningsstödet enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000),

22) till de arbetarskyddsmyndigheter som avses i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) för tillsynen över efterlevnaden av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006), över att minimivillkoren för anställningsförhållanden följs och över anlitandet av utländsk arbetskraft,

23) till Statistikcentralen för framställning av statistik,

24) till arbets- och näringsbyråer, till närings-, trafik- och miljöcentraler och till närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter för verkställighet av lönesubvention och startpeng enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och för verkställighet av lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000),

25) till utsökningsmyndigheterna för sådan verkställighet som avses i utsökningsbalken (705/2007).

Vad som i 1 mom. 9, 11 och 16 punkten föreskrivs om utlämnande av uppgifter för verkställigheten av uppdrag enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, vad som i 12 och 16 punkten föreskrivs om utlämnande av uppgifter för verkställigheten av uppdrag enligt trafikförsäkringslagen och vad som i 16 punkten föreskrivs om utlämnande av uppgifter för avgörande av ett ersättningsärende enligt lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom gäller också utlämnande av uppgifter för uppdrag enligt lagar som har upphävts genom de lagarna.

14 §
Särskilda bestämmelser om utlämnande av uppgifter

Inkomstregisterenheten ska förmedla och lämna ut uppgifter till uppgiftsanvändarna i den form de har förts in i inkomstregistret. Uppgifterna ska maskinellt, med iakttagande av på förhand programmerade behandlingsregler för varje uppgift i inkomstdatasystemet, förmedlas till var och en av uppgiftsanvändarna i enlighet med uppgiftsanvändarens lagstadgade rätt till uppgifter.

Om prestationsbetalaren vid lämnandet av uppgifterna har uppgett ett företags- och organisationsnummer som identifieringsuppgift för inkomsttagaren eller prestationsbetalaren, kan Inkomstregisterenheten när den lämnar ut uppgifter samtidigt lämna ut inkomsttagarens och prestationsbetalarens personbeteckning och namn till uppgiftsanvändaren.

Till uppgiftsanvändaren kan dessutom sådana uppgifter om inkomsttagarens och prestationsbetalarens namn som förts in i inkomstdatasystemet med stöd av 9 § 1 mom. 1 eller 2 punkten lämnas ut via inkomstdatasystemets e-tjänst.

Inkomstregisterenheten får till en prestationsbetalare eller uppgiftsanvändare lämna ut de logguppgifter som gäller prestationsbetalaren eller uppgiftsanvändaren i fråga för uppföljning och övervakning av betalarens eller användarens egen verksamhet. Innan uppgifterna lämnas ut kan Inkomstregisterenheten vid behov kräva att få en utredning över hur användningen och skyddet av de uppgifter som lämnas ut kommer att ordnas.

15 §
E-tjänsten för inkomsttagare och prestationsbetalare

Inkomsttagare och prestationsbetalare har rätt att via inkomstdatasystemets e-tjänst se de uppgifter om sig själva som har förts in i inkomstregistret och de uppgifter om sig själva som har förts in i inkomstdatasystemet med stöd av 9 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller 2 mom. Prestationsbetalare har likaså rätt att se de uppgifter i inkomstregistret som de själva har lämnat.

För inkomsttagaren kan det i e-tjänsten dessutom visas en sådan uppgift om prestationsbetalarens namn som förts in i inkomstdatasystemet med stöd av 9 § 1 mom. 1 eller 2 punkten.

Inkomsttagare och prestationsbetalare kan med hjälp av e-tjänsten lämna och rätta sådana i 9 § 2 mom. avsedda kontaktuppgifter som de har lämnat till inkomstdatasystemet.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §
Informationsskyldighet

Inkomstregisterenheten ska via det allmänna datanätet tillhandahålla

1) en detaljerad förteckning över de uppgifter som ska föras in i inkomstregistret,

2) information om vilken bestämmelse i lag prestationsbetalarnas skyldighet att till inkomstregistret lämna var och en av de i 6 § avsedda uppgifterna grundar sig på och uppgift om vilken bestämmelse i lag uppgiftsanvändarnas rätt att av prestationsbetalarna få var och en av de i 7 § avsedda uppgifterna grundar sig på, och

3) information om till vilka uppgiftsanvändare var och en av uppgifterna får lämnas ut och om den bestämmelse i lag som utlämnandet av uppgiften i fråga grundar sig på.

17 §
Avgiftsfrihet för uppgifter

Inkomstregisterenheten har rätt att få de uppgifter som ska föras in i inkomstregistret och de uppgifter som avses i 9 § 1 mom. 3 punkten avgiftsfritt.

Ingen avgift tas ut för utlämnande av uppgifter ur inkomstdatasystemet.

De rättigheter som avses i 15 § får utnyttjas avgiftsfritt.

18 §
Avförande av uppgifter

Uppgifterna i inkomstregistret avförs ur registret tio år från ingången av året efter det år då uppgifterna fördes in.

De uppgifter i inkomstdatasystemets register med identifierings- och kontaktuppgifter som avses i 9 § 1 mom. 1 punkten avförs ur registret tio år från utgången av det år då en fysisk person har avlidit eller förklarats död, och de uppgifter som avses i 9 § 1 mom. 2 punkten avförs tio år från utgången av det år då en registrerad i företags- och organisationsdatasystemet har avförts ur det datasystemet. Uppgifterna avförs dock först tio år efter utgången av det år under vilket den sista uppgiften om sådan inkomst som den avlidne eller dödsboet har fått eller betalat har förts in i inkomstregistret.

De uppgifter i inkomstdatasystemets register med identifierings- och kontaktuppgifter som avses i 9 § 2 mom. avförs ur registret efter den tid som föreskrivs i 2 mom. i denna paragraf. Om en juridisk person inte har registrerats i företags- och organisationsdatasystemet, avförs uppgifterna tio år efter utgången av det år under vilket den sista uppgiften om sådan inkomst som den juridiska personen har fått eller betalat har förts in i inkomstregistret. Om det inte finns uppgift om att en fysisk person har avlidit, avförs uppgifterna ur registret 100 år efter utgången av det år under vilket uppgifterna har förts in.

19 §
Inkomstregisterenhetens samarbetsgrupp

Till stöd för Inkomstregisterenhetens verksamhet finns en samarbetsgrupp. Samarbetsgruppen behandlar riktlinjerna för utvecklingen och verksamheten i fråga om inkomstdatasystemet samt samarbetet mellan prestationsbetalare, uppgiftsanvändare och Inkomstregisterenheten i de uppdrag som hänför sig till förvaltningen och utvecklingen av inkomstdatasystemet.

Samarbetsgruppen ska dessutom utvärdera de förfaranden som tillämpas i fråga om sådana administrativa påföljder som beror på försummelser av skyldigheten att lämna uppgifter till inkomstregistret och som omfattas av Skatteförvaltningens behörighet och de förfaranden som tillämpas vid påförande av dessa påföljder samt behandla behoven av att utveckla förfarandena.

Samarbetsgruppen ska även behandla andra uppdrag eller verksamheter som uppgiftsanvändare har och som kan inverka på de uppgifter som förs in i inkomstregistret och på i vilken mån de kan utnyttjas samt sådana planer som anknyter till Inkomstregisterenhetens uppdrag och funktionerna i inkomstdatasystemet.

Samarbetsgruppen har en ordförande och högst tolv andra medlemmar, som finansministeriet på framställning av Inkomstregisterenheten utser för viss tid, dock högst fyra år. En av medlemmarna ska utses av Skatteförvaltningen, en av Folkpensionsanstalten och en av Pensionsskyddscentralen. Vidare ska åtminstone en medlem företräda prestationsbetalarna och åtminstone en inkomsttagarna.

20 §
Inkomstregisterenhetens resultatmål

Som en del av Skatteförvaltningens resultatmål ställer finansministeriet, efter att ha hört Inkomstregisterenhetens samarbetsgrupp, årligen upp resultatmål och anvisar anslag för Inkomstregisterenheten.

21 §
Rapportering om Inkomstregisterenhetens verksamhet

Inkomstregisterenheten ska årligen lämna samarbetsgruppen en verksamhetsberättelse.

Dessutom ska Inkomstregisterenheten göra upp en verksamhets- och ekonomiplan för det följande året och en utvecklingsplan som omfattar de tre följande åren.

Utlåtande om berättelsen och om planerna ska begäras av uppgiftsanvändarna. Handlingarna och utlåtandena om dem ska behandlas i samarbetsgruppen.

22 §
Förseningsavgift

Skatteförvaltningen påför prestationsbetalaren en förseningsavgift, om i 6 eller 8 § avsedda uppgifter om prestationer som betalats under en kalendermånad lämnas senare än den åttonde dagen i den kalendermånad som följer på betalningsdagen.

Innan förseningsavgift påförs ska prestationsbetalaren, om det inte är uppenbart onödigt, ges tillfälle att lämna utredning på det sätt som föreskrivs i 7 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Om förseningsavgiften är högst 200 euro, ska tillfälle att lämna utredning ges endast om det är behövligt av särskilda skäl.

Förseningsavgift påförs inte, om inlämningen av anmälan fördröjts av skäl som inte beror på prestationsbetalaren eller om det finns ett giltigt skäl eller något annat särskilt skäl för försummelsen. Förseningsavgift påförs inte om försummelseavgift med stöd av 22 a § i lagen om beskattningsförfarande påförs på grund av att anmälan lämnats in för sent. Förseningsavgift påförs inte fysiska personer eller dödsbon, om det inte gäller anmälan om prestationer i anslutning till näringsverksamhet eller jord- eller skogsbruk.

I beslut av Skatteförvaltningen om förseningsavgift och i beslut med anledning av omprövningsbegäran får ändring sökas av prestationsbetalaren och av den som enligt lagen om skatteuppbörd (11/2018) eller någon annan skattelag är ansvarig för förseningsavgiften. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i beslut med anledning av omprövningsbegäran eller besvär till den del Skatteförvaltningens beslut om förseningsavgift har ändrats eller upphävts.

Utöver vad som föreskrivs i denna lag tillämpas på förfaranden, beslut och ändringssökande som gäller förseningsavgift vad som i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om förseningsavgift. Utöver vad som föreskrivs i denna lag tillämpas på uppbörd, indrivning och återbetalning av förseningsavgift vad som i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om förseningsavgift enligt lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Förseningsavgiften är inte en avdragbar utgift i inkomstbeskattningen. Förseningsavgiften redovisas till staten.

Bestämmelser om andra administrativa påföljder som har samband med lämnande av uppgifter finns annanstans i lag.

23 §
Förseningsavgiftens belopp

Förseningsavgiften är tre euro för varje dag efter den kalenderdag som föreskrivs i 22 § 1 mom. till den tidpunkt då uppgifterna lämnas, dock högst 135 euro. Om uppgifterna lämnas senare än 45 kalenderdagar efter den sista inlämningsdag som föreskrivs i 22 § 1 mom., är förseningsavgiften dock nämnda belopp ökat med en procent av beloppet av den för sent anmälda skattepliktiga prestationen eller av de för sent anmälda pensionsgrundande arbetsinkomster som är större än den skattepliktiga prestationen.

Den förseningsavgift som påförs på grundval av en rättelse av uppgifterna för en kalendermånad är en procent av det i 1 mom. avsedda belopp som anmälts för sent. Om uppgifterna rättas senast 45 dagar efter den dag som föreskrivs i 22 § 1 mom., påförs dock ingen förseningsavgift.

Förseningsavgift som påförs på grundval av ett för sent anmält belopp är högst 15 000 euro per kalendermånad.

Förseningsavgift som påförs på grundval av ett för sent anmält belopp ska rättas, om ett för högt belopp som anmälts rättas så att det motsvarar det verkliga beloppet.

24 §
Inverkan av användningen av inkomstdatasystemet på prestationsbetalares och inkomsttagares skyldigheter

Prestationsbetalare är inte skyldiga att till uppgiftsanvändare lämna i 6 och 7 § avsedda och i inkomstregistret lagrade uppgifter på annat sätt än så som föreskrivs i denna lag. Uppgiftsanvändare har rätt att av prestationsbetalare begära uppgifter som saknas i inkomstregistret eller utredningar som kompletterar uppgifterna i inkomstregistret i enlighet med vad som någon annanstans i lag föreskrivs om anmälnings- eller uppgiftsskyldigheten. Bestämmelser om det material som ska uppvisas för granskning som utförs av myndigheter eller andra aktörer finns annanstans i lag.

Användningen av inkomstdatasystemet inverkar inte på uppfyllandet av prestationsbetalares andra lagstadgade skyldigheter eller på uppfyllandet av inkomsttagares lagstadgade skyldigheter.

Om uppgifter som har lämnats till Inkomstregisterenheten har blivit förstörda, ska de lämnas på nytt. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om nytt fullgörande av anmälningsskyldigheten.

25 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 16 januari 2018.

När det gäller uppgifter som avses i 6 § 2 och 3 mom. tillämpas denna lag på prestationer vars betalningsdag är den 1 januari 2019 eller därefter samt på förmåner i annan form än pengar som har getts den 1 januari 2019 eller därefter. När det gäller återkrävda prestationer tillämpas 6 § 2 mom. 16 punkten på belopp som har betalats tillbaka den 1 januari 2019 eller därefter.

Uppgifter ur inkomstregistret lämnas ut till de uppgiftsanvändare som avses i 13 § 1 mom. 1–8 och 17 punkten från och med den 1 januari 2019, till de uppgiftsanvändare som avses i 9–16 och 18–24 punkten från och med den 1 januari 2020 och till de uppgiftsanvändare som avses i 25 punkten från och med den 1 januari 2021.

På uppgifter som gäller prestationer som har betalats, förmåner som har getts eller belopp som har betalats tillbaka före den 1 januari 2019 tillämpas de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

På sådana uppgifter som ska anmälas till uppgiftsanvändare som avses ovan i 13 § 1 mom. 9–16 och 18–24 punkten och som gäller prestationer som har betalats, förmåner som har getts eller belopp som har betalats tillbaka den 1 januari 2019 eller därefter men före den 1 januari 2020, tillämpas dock under 2019 de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

På uppgifter som ska anmälas till utsökningsmyndigheten och som gäller prestationer som har betalats, förmåner som har getts eller belopp som har betalats tillbaka den 1 januari 2019 eller därefter men före den 1 januari 2021, tillämpas under 2019 och 2020 de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

Förseningsavgift ska påföras med anledning av försenade anmälningar av prestationer som har betalats, förmåner som har getts eller belopp som har betalats tillbaka före den 1 januari 2020 endast om försummelsen tyder på uppenbar likgiltighet för skyldigheten att lämna uppgifter till inkomstregistret.

Den första mandatperioden för Inkomstregisterenhetens samarbetsgrupp löper ut den 31 december 2022.

Inkomstdatasystemet får trots 2 mom. hållas i provanvändning för en målgrupp som representerar olika prestationsbetalare och uppgiftsanvändare.

RP 134/2017
FiUB 20/2017
RSv 167/2017

Helsingfors den 12 januari 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.