23/2018

Helsingfors den 12 januari 2018

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 101 d och 134 f §, 134 p § 2 mom. och 156 i § 1 mom.,

sådana de lyder, 101 d § i lag 523/2017 samt 134 f §, 134 p § 2 mom. och 156 i § 1 mom. i lag 773/2016, som följer:

101 d §

Vid återbetalning av sådan skatt för import som Tullen tar ut i enlighet med 160 § 1 och 2 mom. betalas ränta enligt 37 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018). Räntan beräknas från den tidpunkt som avses i 93 § 3 mom. i tullagen.

134 f §

Om inte något annat föreskrivs i detta kapitel, ska bestämmelserna om skattskyldiga i    13–22 kap., i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ eller i någon annan lag i tillämpliga delar iakttas i fråga om skattskyldiga som använder den särskilda ordningen och vars identifieringsmedlemsstat är Finland. Detsamma gäller skattskyldiga vars identifieringsmedlemsstat är en annan stat än Finland, till den del det är fråga om skatt som ska betalas till Finland.

134 p §

På skatteåterbäring betalas ränta enligt 37 § i lagen om skatteuppbörd. Räntan löper från betalningsdagen för skatten.

156 i §

Om återbäringen betalas efter den frist som anges i 156 h § 1 mom., ska ränta betalas på återbäringen enligt 37 § i lagen om skatteuppbörd. Räntan beräknas från den dag som följer på den dag som är sista dagen för återbäring enligt 156 h § 1 mom. till den dag det belopp som ska återbäras debiteras Skatteförvaltningens konto.Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017
FiUB 26/2017
RSv 182/2017

Helsingfors den 12 januari 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.