6/2018

Helsingfors den 4 januari 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (117/2015) 19 och 32 §, av dem 32 § sådan den lyder i förordning 38/2017, samt

ändras 14 och 31 §, sådana de lyder i förordning 721/2015, som följer:

14 §
Utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor

Om vädret tillåter ska sinsuggor och gyltor i dräktighetsvecka 5–15 rastas utomhus dagligen under perioden den 1 maj till den 30 september eller minst två gånger i veckan året om. Sinsuggor och gyltor ska ha möjlighet att böka och att vältra sig om sommaren. Utehägnen ska skyddas enligt 1 § 1 mom. 3 punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur (401/2017). Det ska föras journal över utomhusvistelsen.

31 §
Nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä

Värphöns ska ha nivåer eller ramper till sitt förfogande. Broilrar och kalkoner ska ha nivåer, ramper eller sittpinnar till sitt förfogande. Minst 10 procent av slaktfjäderfäna ska ha sittpinne så att varje broiler har minst 15 centimeter sittpinne och varje kalkon minst 20 centimeter sittpinne. Alla fjäderfän ska ha nivåer eller ramper som utgör minst 10 procent av avdelningens yta. Nivåerna, ramperna och sittpinnarna ska vara hållbara och säkra. Antalet nivåer, ramper och sittpinnar för kalkoner får beräknas enligt antalet kalkoner i slutuppfödningsskedet efter att kalkonerna har könssorterats och placerats i olika avdelningar. Om startstall för kalkoner används under startuppfödning, behöver de under de sju första dygnen inte ha nivåer, ramper eller sittpinnar.


Denna förordning träder i kraft den 9 januari 2018. Förordningens 31 § träder dock i kraft först den 1 februari 2018. Det som i 14 § föreskrivs om utehägnen tillämpas från och med den 1 juni 2018.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 4 januari 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.