2/2018

Helsingfors den 4 januari 2018

Statsrådets förordning om administration av kostnader för socialservice i brådskande fall

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 12 a § i socialvårdslagen (1301/2014):

1 §
Överföring av statens medel till Folkpensionsanstalten

Staten överför nödvändiga medel till Folkpensionsanstalten för verkställandet av ersättningarna åt kommuner och samkommuner. Medlen överförs minst kvartalsvis på basis av Folkpensionsanstaltens redogörelse.

Folkpensionsanstalten ska ge social- och hälsovårdsministeriet en sådan redogörelse om de ersättningar som avses i 1 mom. 14 dygn före betalningen av ersättningarna. Medlen överförs till Folkpensionsanstalten senast ett dygn före den betalningsdag som angetts i redogörelsen.

2 §
Ansökan om statens ersättning samt betalning

Verksamhetsenheter inom socialvården ska ansöka om det statliga stöd som avses i 12 a § i socialvårdslagen hos Folkpensionsanstalten inom tolv månader från utgången av den månad då kostnaderna uppstått. I samband med ansökan ska en redogörelse för kostnaderna, ett beslut om givande av socialservice och betalningsmottagarens uppgifter läggas fram.

Folkpensionsanstalten ersätter kommuner och samkommuner de kostnader som uppstått av givande av brådskande socialservice senast inom ett år från det att ansökan lämnats in.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 januari 2018. Förordningen tillämpas på ersättningar för kostnader som uppkommit efter den 1 januari 2018.

Helsingfors den 4 januari 2018

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Regeringssekreterare
Liisa Holopainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.