1150/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 28 december 2017

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) 2 § 5 mom.,

ändras 1 § 1 mom., 2 § 3 mom., 3, 13, 13 a, 13 b och 14 §, 15 § 1 mom. 1 punkten samt 16 och 24 §,

av dem 2 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1168/2010, 3 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1133/2003, 13, 13 a, 13 b och 16 § sådana de lyder i förordning 1168/2010, 14 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 614/2001 och 865/2005 samt 15 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning 865/2005, och

fogastill förordningen nya 13 c-13 e § som följer:

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om behörighetsvillkoren för de rektorer och lärare som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (629/1998), lagen om yrkesutbildning (531/2017), lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).


2 kap.

Rektor

2 §
Behörighet för rektor

Behörig som rektor med ansvar för sådan utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning är med avvikelse från 1 mom. 3 punkten den som har tillräcklig arbetserfarenhet av både läraruppgifter och andra uppgifter inom undervisningssektorn.


3 §
Språkkunskaper

En rektor ska ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i läroanstaltens undervisningsspråk eller i det undervisningsspråk som anges i ett anordnartillstånd enligt lagen om yrkesutbildning.

En rektor som avses i lagen om fritt bildningsarbete och lagen om grundläggande konstundervisning ska behärska läroanstaltens undervisningsspråk.

5 kap.

Yrkesutbildning

13 §
Behörighet för lärare i yrkesinriktade examensdelar

Behörig att ge undervisning i yrkesinriktade examensdelar är den som

1) har avlagt en högskoleexamen som är lämplig för den undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren bestämt,

2) har slutfört pedagogiska studier för lärare i en omfattning av minst 60 studiepoäng eller 35 studieveckor,

3) har minst tre års praktisk arbetserfarenhet i uppgifter som närmast motsvarar innehållet i undervisningsuppgiften och

4) innehar behörighetsbrev eller certifikat, om verksamhet i uppgifter inom branschen förutsätter behörighetsbrev eller certifikat.

Avvikelse kan göras från det krav på lämplig högskoleexamen som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten, om sådan lämplig högskoleexamen som förutsätts för den undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren bestämt inte finns i högskoleexamenssystemet eller om den undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren bestämt kräver en särskilt stor eller specialiserad praktisk yrkesskicklighet. Läraren ska då ha sådan specialyrkesexamen som lämpar sig för den undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren bestämt, eller om en lämplig specialyrkesexamen inte ingår i examensstrukturen, annan lämplig examen eller utbildning, pedagogiska studier för lärare enligt 1 mom. 2 punkten och minst fem års praktisk arbetserfarenhet i uppgifter som närmast motsvarar innehållet i den undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren bestämt.

13 a §
Behörighet för lärare i yrkesinriktade examensdelar i vissa examina inom social- och hälsovården

Behörig att ge undervisning i yrkesinriktade examensdelar inom grundexamen i tandteknik, grundexamen inom läkemedelsbranschen, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, grundexamen i instrumentvård, yrkesexamen för massör, yrkesexamen i massage, yrkesexamen i fotvård, yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda, yrkesexamen i gipsning, yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård, yrkesexamen för obduktionspreparator, yrkesexamen i arbete bland missbrukare, yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen, yrkesexamen för instrumentskötare, specialyrkesexamen för massör, specialyrkesexamen i massage, specialyrkesexamen i immobilisationsvård, specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda, specialyrkesexamen för gipsningsmästare, specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster, specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård, specialyrkesexamen i arbetslivsträning, specialyrkesexamen i äldreomsorg och specialyrkesexamen för instrumentskötare är med avvikelse från 13 § den som

1) har avlagt lämplig högre högskoleexamen, slutfört pedagogiska studier för lärare i en omfattning av minst 60 studiepoäng eller 35 studieveckor och som har tre års praktisk arbetserfarenhet i uppgifter som närmast motsvarar innehållet i undervisningsuppgiften, eller

2) har avlagt lämplig yrkeshögskoleexamen, slutfört pedagogiska studier för lärare i en omfattning av minst 60 studiepoäng eller 35 studieveckor och som har minst fem års praktisk arbetserfarenhet i sådana uppgifter inom social- och hälsovården som motsvarar högskoleexamen.

För verksamhet som lärare i fråga om examina enligt 1 mom. krävs därtill att den som ger undervisning har rätt att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården och socialvården som legitimerad yrkesutbildad person, om verksamhet i uppgifter inom branschen förutsätter legitimation.

13 b §
Behörighet för lärare i yrkesinriktade examensdelar inom grundexamina i dans och inom cirkusbranschen

Behörig att ge undervisning i yrkesinriktade examensdelar inom grundexamina i dans och inom cirkusbranschen är trots vad som föreskrivs i 13 § 1 mom. den som

1) har avlagt en högskoleexamen som är lämplig för den undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren bestämt eller som har slutfört lämpliga studier som omfattar minst tre år,

2) har slutfört pedagogiska studier för lärare i en omfattning av minst 60 studiepoäng eller 35 studieveckor, och

3) som har konstnärliga eller andra yrkesmässiga meriter inom branschen.

13 c §
Behörighet för lärare som ger övrig yrkesutbildning

Behörig att ge sådan utbildning enligt 8 § i lagen om yrkesutbildning som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen är trots vad som föreskrivs i 13 § av särskilda skäl även den som har avlagt specialyrkesexamen inom branschen eller som annars förvärvat en god yrkesskicklighet genom utbildning eller arbetserfarenhet.

13 d §
Rätt att ge undervisning i yrkesinriktade examensdelar utan pedagogiska studier

Rätt att ge undervisning i yrkesinriktade examensdelar har, trots vad som föreskrivs om pedagogiska studier för lärare i 13-13 b §, även den som har anställts som lärare på villkor att han eller hon inom tre år från det att anställningsförhållandet inleddes slutför de pedagogiska studier för lärare som avses i de nämnda bestämmelserna.

13 e §
Behörighet för lärare som ger handledande utbildning

Behörig att ge sådan utbildning som handleder för yrkesutbildning som avses i 7 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning är den som har behörighet för lärare i yrkesinriktade eller gemensamma examensdelar enligt denna förordning. Om ifrågavarande utbildning ordnas som särskilt krävande stöd är den som har behörighet enligt 16 § för lärare som ger krävande särskilt stöd behörig att ge denna utbildning.

Behörig att ge sådan utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv som avses i 7 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildning är den som har behörighet enligt 16 § för lärare som ger krävande särskilt stöd.

14 §
Behörighet för lärare i gemensamma examensdelar

Behörig att ge undervisning inom sådana delområden för gemensamma examensdelar som anges i 2 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017) är den som har avlagt en högre högskoleexamen som i fråga om ett av de delområden som undervisas innefattar studier i en omfattning av minst 120 studiepoäng eller 55 studieveckor eller motsvarande studier och i fråga om de övriga delområden som undervisas innefattar studier i en omfattning av minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor eller motsvarande studier, eller den som har avlagt diplomingenjörsexamen i ett lämpligt utbildningsprogram.

Behörig att ge undervisning inom delområdena verksamhet i den digitala miljön, konst och kreativt uttryck, att verka i samhället och som medborgare, att verka i arbetslivet, färdigheter i studie- och karriärplanering samt företagsamhet och företagarinriktad verksamhet, är med avvikelse från 1 mom. den som har avlagt en lämplig högskoleexamen.

Utöver det som föreskrivs i 1 och 2 mom. förutsätts personen ha slutfört pedagogiska studier för lärare i en omfattning av minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor.

15 §
Behörighet för studiehandledare

Behörig att ge studiehandledning är den som

1) har behörighet för lärare i yrkesinriktade eller gemensamma examensdelar enligt denna förordning samt har slutfört studier för studiehandledare i en omfattning av 60 studiepoäng eller 35 studieveckor vid en yrkespedagogisk lärarhögskola eller ett universitet eller har slutfört studier i en omfattning av minst 60 studiepoäng enligt 19 § 1 mom. 4 punkten i statsrådets förordning om universitetsexamina, eller


16 §
Behörighet för den som ger krävande särskilt stöd

Behörig att ge examensinriktad utbildning som ordnas som krävande särskilt stöd är den som har sådan behörighet för lärare i yrkesinriktade eller gemensamma examensdelar som föreskrivs i denna förordning och som har slutfört studier för speciallärare inom yrkesutbildningen i en omfattning av minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor eller som har slutfört sådana studier enligt 19 § 1 mom. 3 punkten i statsrådets förordning om universitetsexamina som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom specialundervisning.

Behörig att ge krävande särskilt stöd i samband med undervisning i gemensamma examensdelar är, trots vad som föreskrivs i 14 § 1 mom. 1 punkten, även den som har avlagt lämplig högre högskoleexamen och som har slutfört de studier för speciallärare som anges i 1 mom.

Om ändamålsenliga arrangemang inom krävande särskilt stöd kräver det kan krävande särskilt stöd trots vad som föreskrivs i 1 mom. ges även av någon annan lärare som avses i detta kapitel som en del av hans eller hennes övriga undervisning.

23 §
Behörighet för en person som meddelar undervisning interimistiskt

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. kan den som har tillräcklig utbildning för undervisningsuppgiften och god praktisk yrkesskicklighet förordnas att ge sådan undervisning i yrkesinriktade examensdelar som avses i 13–13 b § för högst två år. En sådan person kan förordnas att ge undervisning för längre tid än ett år endast om personer som uppfyller de behörighetsvillkor som undervisningsuppgiften förutsätter inte finns tillgängliga eller om det finns andra särskilda skäl till detta.

24 §
Behörighetsintyg utfärdat av universitet för lärare som ger konstundervisning

Ett universitet som ordnar utbildning i musik eller i teater och dans kan förklara en person behörig att ge sådan undervisning i yrkesinriktade examensdelar i musik och i teater och dans som avses i 13 och 13 b § samt sådan undervisning som avses i 19 §, om han eller hon genom framgångsrika offentliga framträdanden eller genom annan verksamhet eller studier har visat sig ha uppnått den kompetens som fordras för uppgifterna. Vid behov kan universitetet fordra att kompetensen visas i ett särskilt prov.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Behörig att arbeta som rektor i enlighet med lagen om yrkesutbildning är trots 2 § den som före den 1 januari 2018 har varit behörig att arbeta som rektor i enlighet med lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), och som har varit i anställningsförhållande under nämnda lags giltighetstid.

Den som är behörig att ge undervisning i hälsokunskap när denna förordning träder i kraft är behörig att ge undervisning inom delområdet upprätthållande av arbetsförmågan och välbefinnandet.

Helsingfors den 28 december 2017

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Anna Kankaanpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.