1142/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnbidragslagen (796/1992) 7 § 3 och 4 mom., sådana de lyder i lag 1111/2014, som följer:

7 §
Barnbidragets storlek

För en ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 53,30 euro per kalendermånad. Med ensamförsörjare avses i denna lag en person som har rätt att lyfta barnbidrag och som i början av betalningsmånaden för barnbidraget inte lever i äktenskap eller som före betalningsmånadens början har flyttat ifrån sin make i syfte att upphöra med samlevnaden. Som ensamförsörjare anses dock inte en person som utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans med en annan person i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur.

Om barnet så som avses i 11 § 1 mom. är i anstalts- eller familjevård och barnbidraget betalas till kommunen eller om bidraget med stöd av 12 § 1 mom. betalas till barnet självt, är barnbidraget 94,88 euro per kalendermånad. För barn till ensamförsörjare betalas dock barnbidraget höjt med 53,30 euro per kalendermånad.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 163/2017
ShUB 18/2017
RSv 171/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.