1131/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 18 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 71/2010 och 520/2010, ett nytt 8 mom., varvid det nuvarande 8 mom. blir 9 mom., som följer:

18 §
Myndigheternas allmänna skyldighet att lämna uppgifter

Folkpensionsanstalten ska för beskattningen lämna Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om beviljade pensioner och förmåner. Uppgifter ska lämnas om ansökningar som är anhängiga och om beslut och utbetalningar till följd av ansökningarna. Folkpensionsanstalten ska dessutom lämna Skatteförvaltningen sådana uppgifter om beviljade arbetspensioners belopp och begynnelsetidpunkter som den har i sin besittning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 152/2017
FiUB 23/2017
RSv 178/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.