1128/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 18 § 1 mom. 11 punkten och 20 § 7 punkten,

sådana de lyder, 18 § 1 mom. 11 punkten i lag 529/2017 och 20 § 7 punkten. i lag 988/2012, samt

fogas till 18 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1108/2006, 504/2008, 525/2009, 1500/2011, 988/2012, 499/2015, 1146/2015 och 529/2017, en ny 12 punkt och till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1500/2011 och 988/2012 , en ny 8 punkt som följer:

18 §
Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter

Skatteförvaltningen kan trots bestämmelserna om sekretess på eget initiativ lämna ut beskattningsuppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige


11) till Tullen sådana uppgifter som behövs vid tillämpningen av det särskilda förfarandet enligt 100 a § i mervärdesskattelagen och avser en sådan skattskyldig på vars import det särskilda förfarandet tillämpas, samt uppgifter om beskattning som verkställts på basis av tillsynsinformation som fåtts av Tullen med stöd av 160 § 3 mom. i mervärdesskattelagen för skötseln av tillsynsuppgifterna enligt det momentet,

12) till Finansinspektionen och Patent- och registerstyrelsen sådana uppgifter som har iakttagits vid skattekontroll och som kan ha betydelse vid tillsynen över de skyldigheter i samband med kundkontroll som föreskrivs i 3 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017).


20 §
Utlämnande av uppgifter till vissa myndigheter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på begäran


7) till Finansinspektionen lämna ut behövliga beskattningsuppgifter för avgivande av utlåtande som gäller skyldigheten att betala bankskatt och skattegrunderna enligt 26 § 3 mom. i lagen om tillfällig bankskatt,

8) till Finansinspektionen och Patent- och registerstyrelsen lämna ut sådana beskattningsuppgifter som är nödvändiga vid tillsynen över de skyldigheter i samband med kundkontroll som föreskrivs i 3 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 154/2017
FiUB 24/2017
RSv 179/2017
Rådets direktiv (EU) 2016/2258 (32016L2258); EUT L 342, 16.12.2016, s. 1

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.