1099/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015) 31 §, sådan den lyder i förordning 710/2015, samt

ändras 4 och 6 §, 8 § 3 mom., 16–19, 21 och 33 §, av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 32/2017, 8 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 44/2016 och 16–18, 21 och 33 § sådana de lyder i förordning 32/2017, som följer:

4 §
Djurartsspecifika åtgärder som gäller ersättning för välbefinnande

Jordbrukaren kan på en gård med nötkreatur välja följande åtgärder:

1) utfodring och skötsel av nötkreatur,

2) förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, inbegripet utrymmeskrav,

3) förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls,

4) förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls på gårdar med dikor,

5) förbättrande av de förhållanden under vilka minst sex månader gamla nötkreatur hålls,

6) förbättrande av de förhållanden under vilka minst tolv månader gamla nötkreatur av hankön hålls,

7) betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur,

8) långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur,

9) sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor,

10) sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur.

Jordbrukaren kan på en gård med svin välja följande åtgärder:

1) utfodring och skötsel av svin,

2) utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor,

3) förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls,

4) förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor,

5) ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin,

6) smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering,

7) stimulans för svin,

8) sjuk- och behandlingsboxar för svin.

Jordbrukaren kan på en gård med får och getter välja följande åtgärder:

1) utfodring av får och getter,

2) förbättrande av de förhållanden under vilka får och getter hålls,

3) skötsel av får och getter,

4) betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för får och getter,

5) långvarigare betesgång under betesperioden för får och getter.

Jordbrukaren kan på en fjäderfäanläggning välja följande åtgärder:

1) utfodring och skötsel av fjäderfä,

2) förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls,

3) förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier,

4) stimulerande föremål för fjäderfä,

5) nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä.

6 §
Begränsningar som gäller valet av åtgärder

Jordbrukaren kan inte välja de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 7 eller 8 punkten, 2 mom. 2, 3, 4 eller 5 punkten och inte heller 3 mom. 4 eller 5 punkten för en sådan djurart i fråga om vilken jordbrukaren har ingått en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion.

Jordbrukaren kan samtidigt av de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 2–4 punkten välja endast en åtgärd. Om det på gården finns endast dikor, kan jordbrukaren inte välja de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 2 och 3 punkten. Jordbrukaren kan välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 5 och 6 punkten. Om det på gården finns endast nötkreatur som föds upp utomhus hela året, kan åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 5–8 punkten inte väljas. Jordbrukaren kan välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 7 och 8 punkten.

Jordbrukaren kan välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 2 mom. 5 och 7 punkten. Endast en jordbrukare som har ett svinstall med smågrisproduktion eller ett svinstall med integrerad produktion kan välja den åtgärd som avses i 4 § 2 mom. 6 punkten.

Jordbrukaren kan välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 3 mom. 4 och 5 punkten. En jordbrukare som har ett hönshus med stimulansburar kan inte välja de åtgärder som avses i 4 § 4 mom. 4 och 5 punkten. Om det på gården finns endast värphöns, kan jordbrukaren inte välja sittpinnar för genomförande av den åtgärd som avses i 4 § 4 mom. 5 punkten.

8 §
Beräkning av det djurantal som förutsätts för att ersättning för välbefinnande ska betalas

I fråga om den åtgärd som avses i 4 § 2 mom. 6 punkten beaktas i djurgruppen smågrisar hälften av antalet svin.


16 §
Förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls

Den åtgärd som gäller förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls ska genomföras i fråga om alla minst åtta månader gamla suggor och gyltor på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 1 § 4 mom. och 4 § 1 mom. i djurskyddsförordningen samt 3 § 1, 2, 4 och 5 mom., 4 § 3 och 4 mom., 10 § och 19 § 4 mom. i statsrådets förordning om skydd av svin iakttas.

17 §
Förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor

Den åtgärd som gäller förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls ska genomföras i fråga om alla minst åtta månader gamla suggor och gyltor på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 1 § 4 mom. i djurskyddsförordningen samt 3 § 1, 2, 4 och 5 mom., 4 § 3 och 4 mom., 5 § 1 mom., 9 §, 16 § 2 mom. och 19 § 3 mom. i statsrådets förordning om skydd av svin iakttas.

18 §
Ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin

Den åtgärd som gäller ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin ska genomföras i fråga om alla avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 1 § 4 mom. och 4 § 1 mom. i djurskyddsförordningen samt 3 § 1, 4 och 5 mom., 4 § 3 och 4 mom., 5 § 1 och 3 mom. och 19 § 2 mom. i statsrådets förordning om skydd av svin iakttas.

19 §
Kastrering av galtar

Den åtgärd som gäller smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering ska genomföras i fråga om alla högst tre månader gamla smågrisar av hankön på gården, med undantag av avelsgaltar.

Som miniminivå för åtgärden enligt 1 mom. ska 26 a § 1 och 2 mom. i djurskyddslagen, 20 § i lagen om medicinsk behandling av djur samt 23 § 1 mom. 5 punkten i djurskyddsförordningen iakttas.

21 §
Sjuk- och behandlingsboxar för svin

Den åtgärd som gäller sjuk- och behandlingsboxar för svin ska genomföras i fråga om alla svin på gården, med undantag av icke avvanda grisar. Som miniminivå för åtgärden ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen, 1 § 4 mom., 4 § 1 mom. och 11 § i djurskyddsförordningen och 3 § 1, 4 och 5 mom., 4 § 3–5 mom., 5 § 1 och 3 mom., 7 § 2 mom. 10 och 11 §, 15 § 3 och 4 mom., 19 § 2 mom. till den del det i denna föreskrivs om gruppboxar och 19 § 3 och 4 mom. i statsrådets förordning om skydd av svin iakttas.

33 §
Beloppet av ersättningen för välbefinnande

Ersättning för välbefinnande kan betalas årligen per djurenhet för djur som berättigar till ersättning enligt följande:

euro
– utfodring och skötsel av nötkreatur 11
– förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, inbegripet utrymmeskrav 439
– förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, 292
– förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls på gårdar med dikor, 234
– förbättrande av de förhållanden under vilka minst sex månader gamla nötkreatur hålls 43
– förbättrande av de förhållanden under vilka minst tolv månader gamla nötkreatur av hankön hålls 126
– betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur 46
– långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur 24
– sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor 15
sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur 15
– utfodring och skötsel av svin 7
– utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor 33
– förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls 38
– förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor 349
– ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin 59
– smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering 27
– stimulans för svin 13
– sjuk- och behandlingsboxar för svin 19
– utfodring av får och getter 10
– förbättrande av de förhållanden under vilka får och getter hålls 55
– skötsel av får 51
– skötsel av getter 33
– betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för får och getter 33
– långvarigare betesgång under betesperioden för får och getter 8
– utfodring och skötsel av fjäderfä 8
– förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls 10
– förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier 5
– stimulerande föremål för fjäderfä 7
– nivåer, ramper och sittpinnar för värphönor 11
– nivåer, ramper och sittpinnar för kalkoner 14
– nivåer, ramper och sittpinnar för broilrar 34

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 28 december 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.