1094/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av 34 § i lagen om förmyndarverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) 34 § 1 mom. 13 punkten, sådan den lyder i lag 184/2014, som följer:

34 §

Om inte något annat bestäms i lag, har intressebevakaren inte rätt att på huvudmannens vägnar utan förmyndarmyndighetens tillstånd


13) bevilja penninglån eller mot vederlag förvärva i 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) avsedda finansiella instrument eller andelar i sammanslutningar, med följande undantag:

a) sätta in medel hos ett kreditinstitut som har koncession i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

b) förvärva obligationer som staten, landskapet Åland, en kommun eller en samkommun har emitterat,

c) förvärva värdepapper som är föremål för handel på en sådan börs, reglerad marknad eller multilateral handelsplattform som avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017),

d) förvärva andelar i placeringsfonder som är förenliga med det fondföretagsdirektiv som avses i 2 § 1 mom. 9 punkten i lagen om placeringsfonder (48/1999) och som är registrerade i Finland eller i utländska fondföretag som avses i 128 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder och som i enlighet med 2 mom. i nämnda 128 § får marknadsföra sina andelar i Finland,

e) förvärva andelar i en sådan AIF-fond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) av vars kapital enligt fondens stadgar alltid minst tre fjärdedelar är placerade i sådana insättningar, obligationer eller värdepapper som avses i underpunkterna a, b och c och vars andelar i enlighet med 13 kap. i den lagen kan erbjudas icke-professionella kunder,

f) förvärva sådana finansiella instrument som kan jämföras med finansiella instrument enligt underpunkterna a–e och som anges genom förordning av justitieministeriet,

g) förvärva sådana aktier och andelar som i huvudsak medför rätt att erhålla nyttigheter eller tjänster som vanligen används i hushåll, om andelen inte är förenad med personligt ansvar för sammanslutningens skulder.Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

RP 151/2017
EkUB 22/2017
RSv 187/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.