1089/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av 1 och 9 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 1 kap. 2 § 1 mom. 16 punkten och 4 § 16 a-punkten, samt

fogas till 9 kap. 4 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på


16) personer som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller tjänster enligt 2 kap. 3 § 1 mom.  1–8 punkten i lagen om investeringstjänster (747/2012),


4 §
Definitioner

I denna lag avses med


16) finansiellt institut

a) ett värdepappersföretag enligt 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster,


9 kap.

Särskilda bestämmelser

4 §
Överklagande

Finansinspektionens beslut får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i 73 § i lagen om Finansinspektionen.


Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På besvärsärenden som inletts när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft.

RP 151/2017
EkUB 22/2017
RSv 187/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.