1086/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 2 § 1 mom. 2 punkten och 3 § 3 mom. 1 punkten, sådana de lyder, 2 § 1 mom. 2 punkten i lag 763/2012 och 3 § 3 mom. 1 punkten i lag 622/2014, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) värdepappersföretag värdepappersföretag som avses i 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) och motsvarande utländska värdepappersföretag,


3 §
Finans- och försäkringskonglomerat

Utöver vad som bestäms i denna paragraf bildas ett konglomerat av

1) reglerade företag mellan vilka det finns en i 5 kap. 12 § i kreditinstitutslagen, 1 kap. 26 § 15 punkten i lagen om investeringstjänster eller 1 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen avsedd annan betydande bindning än en sådan som avses ovan i denna paragraf samt av dylika företags dotterföretag och ägarintresseföretag, förutsatt att minst ett av de reglerade företagen är ett företag i finansbranschen, att minst ett är ett företag i försäkringsbranschen och att den sammanräknade andel som företagen i finans- och försäkringsbranschen samt den andel som företagen i båda branscherna var för sig innehar är betydande vid beräkning enligt 4 §,Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

RP 151/2017
EkUB 22/2017
RSv 187/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.