1083/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av 1 kap. 1 och 2 § i lagen om värdepapperskonton

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om värdepapperskonton (750/2012) 1 kap. 1 § 2 mom. och 2 § 1 och 2 punkten, av dem 2 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 351/2017, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Vad som i denna lag föreskrivs om värdepapper ska tillämpas på värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen (746/2012) och i tillämpliga delar på andra finansiella instrument som avses i 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012).


2 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) förvarare företag som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. eller 2 § 1 eller 4 mom. i lagen om investeringstjänster och som bedriver förvaring i form av sådana sidotjänster som lagen tillåter eller som en sådan kontoförvaltare av kapitalförvaltningskonto som avses i 5 a § i lagen om värdeandelskonton (827/1991),Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

RP 151/2017
EkUB 22/2017
RSv 187/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.