1077/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om placeringsfonder (48/1999) 101 a § 4 mom. sådant det lyder i lag 765/2012, och

ändras 2 § 1 mom. 12, 14, 21 och 22 punkten, 5 § 2 mom., 8 b §, 8 c § 1 mom., 57 b, 101 b och 144 c §,

sådana de lyder, 2 § 1 mom. 12 och 14 punkten, 5 § 2 mom., 8 c § 1 mom. och 101 b § i lag 765/2012, 2 § 1 mom. 21 och 22 punkten och 144 c § i lag 163/2014, 8 b § i lagarna 1490/2011, 765/2012, 163/2014, 175/2016 och 57 b § i lag 355/2017, som följer:

2 §

I denna lag avses med


12) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster, penningmarknadsinstrument och inlåning i kreditinstitut,


14) OTC-derivatinstrument andra derivatinstrument än sådana som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten,


21) professionell investerare sammanslutning som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 1–4 punkten i lagen om investeringstjänster, institutionella investerare som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 5 punkten i den lagen samt andra investerare, om de skriftligen har meddelat ett fondbolag eller ett fondföretag eller dess ombud att de på grund av sin yrkesskicklighet och investeringserfarenhet är professionella investerare och om de uppfyller minst två av följande krav:

a) investeraren har på marknaden i fråga gjort i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under de närmast föregående fyra kvartalen,

b) värdet av investerarens placeringstillgångar överstiger 500 000 euro,

c) investeraren arbetar eller har arbetat professionellt inom finanssektorn minst ett år i uppgifter som kräver kunskap om de planerade transaktionerna,

22) icke-professionella kunder icke-professionella kunder enligt 1 kap. 23 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster,


5 §

Dessutom får fondbolagen tillhandahålla

1) kapitalförvaltning enligt 1 kap. 15 § 4 punkten i lagen om investeringstjänster,

2) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 15 § 5 punkten i lagen om investeringstjänster,

3) förvaring av finansiella instrument som är andelar i placeringsfonder och fondföretag, enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster.


8 b §

Ett fondbolag ska vidta tillräckliga åtgärder för att försöka förhindra att en i fondbolaget relevant person genomför privata transaktioner, om de kan orsaka intressekonflikter med transaktioner eller tjänster som den relevanta personen deltar i på grund av sin ställning i bolaget eller om den relevanta personen har sådan insiderinformation som avses i värdepappersmarknadslagen eller konfidentiell information om placeringsfonder eller om transaktioner som gjorts för deras räkning. Åtgärder ska vidtas i syfte att också i övrigt säkerställa informationens konfidentialitet.

Med relevanta personer avses i denna lag

1) personer som hör till ett fondbolags ledning samt anställda och andra fysiska personer som tillhandahåller tjänster under fondbolagets kontroll eller som deltar i fondbolagets fondverksamhet,

2) fysiska personer som deltar i tillhandahållandet av sådana tjänster inom fondverksamhet som fondbolaget har lagt ut på entreprenad.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om privata transaktioner som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv.

8 c §

Ett fondbolag ska i minst fem år bevara uppgifter om varje transaktion som en placeringsfond eller specialplaceringsfond är delaktig i. Bestämmelser om bevarandet av uppgifter om transaktioner och tjänster som ingår i verksamhet som avses i 5 § 2 mom. finns i 10 kap. 12 § i lagen om investeringstjänster.


57 b §

Som fondandelsförvaltare kan sådana fondbolag, sådana kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen och sådana värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster som har rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster samt företag som har fått motsvarande auktorisation i en annan EES-stat vara verksamma. Som fondandelsförvaltare kan också en sådan värdepapperscentral vara verksam som avses i 1 kap. 3 § 5 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) samt en sådan utländsk värdepapperscentral som avses i 6 punkten i den paragrafen och som har fått sådan auktorisation att vara verksam som värdepapperscentral i en EES-stat eller ett tredjeland som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012.

101 b §

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om innehållet i anmälningar som avses i 100 och 101 § och hur de ska göras samt om innehållet i fondbolagets insiderregister som avses i 101 a § och hur uppgifterna ska registreras.

144 c §

Bestämmelser om påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder finns i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen.


Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

En sådan årlig rapport som avses i 8 b § 3 mom. och 101 a § 4 mom. i den lag som gällde när denna lag trädde i kraft behöver inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017.

RP 151/2017
EkUB 22/2017
RSv 187/2017
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.