1073/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 1 kap. 2 § 6 mom., 3 kap. 1 § 5 mom., 5 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2 mom. och 6 § 2 mom., 8 kap. 12 § 1 mom., 9 kap. 5 § 1 mom., rubriken för 12 kap., 5 §, rubriken för 6 § samt 6 § 1 och 2 mom., 12 § och 15 § 2 mom., 15 kap. 14 § 3 mom., 18 kap. 1 och 2 § och 20 kap. 2 §, av dem 12 kap., rubriken för 6 § samt 6 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 1624/2015 och 15 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1197/2015, samt

fogas till 1 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1199/2014, ett nytt 8 mom. och till 17 kap. en ny 8 § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §
Annan lagstiftning om kreditinstitutsverksamhet

I 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om tillämpning av lagen om investeringstjänster på kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet.


I 1 kap. 8 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om tillämpning av lagen om investeringstjänster på kreditinstitut som säljer strukturerade insättningar och tillhandahåller investeringsrådgivning.

3 kap.

Rätt att äga aktier eller andelar i kreditinstitut

1 §
Anmälningsskyldighet vid förvärv och avyttring av aktier och andelar

Kreditinstitutet och dess holdingföretag ska minst en gång per år underrätta Finansinspektionen om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till dess kännedom. Ett företag vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) ska dessutom ge den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten som avses i 2 kap. 13 § i värdepappersmarknadslagen information enligt detta moment.


5 kap.

Allmänna förutsättningar för affärsverksamhet

Tillåten affärsverksamhet
1 §
Affärsverksamhet som är tillåten för inlåningsbanker

I en inlåningsbanks bolagsordning eller stadgar ska anges huruvida banken tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster. Inlåningsbanken ska underrätta Finansinspektionen om styrelsens beslut att börja tillhandahålla investeringstjänster och bedriva investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster och tillhandahålla sidotjänster enligt 2 kap. 3 § i den lagen samt bifoga en utredning om hur organisations- och uppförandekraven samt kundskyddet tillgodoses för den verksamhet enligt lagen som har samband med tjänsterna eller investeringsverksamheten. Inlåningsbanken ska också underrätta Finansinspektionen om sitt beslut att avstå från att tillhandahålla anmälda investerings- eller sidotjänster eller bedriva anmäld investeringsverksamhet. Till meddelandet ska fogas utredningar om hur kundskyddet tillgodoses då banken slutar tillhandahålla tjänster eller bedriva investeringsverksamhet.

2 §
Affärsverksamhet som är tillåten för kreditföretag

I kreditföretags bolagsordning eller stadgar ska anges huruvida företaget tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster. Kreditföretaget ska underrätta Finansinspektionen om styrelsens beslut att börja tillhandahålla investeringstjänster och bedriva investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster och tillhandahålla sidotjänster enligt 2 kap. 3 § i den lagen samt bifoga en utredning om hur organisations- och uppförandekraven samt kundskyddet tillgodoses för den verksamhet enligt lagen som har samband med tjänsterna eller investeringsverksamheten. Kreditföretaget ska också underrätta Finansinspektionen om sitt beslut att avstå från att tillhandahålla anmälda investerings- eller sidotjänster eller bedriva anmäld investeringsverksamhet. Till meddelandet ska fogas utredningar om hur kundskyddet tillgodoses då företaget slutar tillhandahålla tjänster eller bedriva investeringsverksamhet.


6 §
Finansiering av förvärv och mottagande som pant av egna och koncernföretags aktier, andelar, kapitallån och debenturer

Kreditinstitut och finansiella institut inom samma finansiella företagsgrupp som detta får, om inte annat följer av 3 mom., trots vad som föreskrivs i 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolagslagen (624/2006), 16 kap. 11 § 1 mom. i lagen om andelslag och 34 § 3 mom. i lagen om skuldebrev (622/1947), bevilja lån för förvärv av egna och moderföretagets aktier och andelar och ta emot aktierna och andelarna som pant, om de är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, om beviljandet av lånet eller mottagandet av panten ingår i kreditinstitutets eller i det till dess finansiella företagsgrupp hörande finansiella institutets normala affärsverksamhet och om lånet har beviljats eller panten tagits emot på de sedvanliga villkor som kreditinstitutet eller det finansiella institutet tillämpar i sin verksamhet.


8 kap.

Ersättningar

12 §
Betalning av rörliga ersättningar i annan form än pengar och fastställande av väntetiden

Minst hälften av en bestämd rörlig ersättning ska betalas på annat sätt än kontant. För ändamålet ska på ett balanserat sätt användas aktier eller, om kreditinstitutets aktier inte är föremål för handel på en reglerad marknad enligt 1 kap. 2 § 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, andra därmed jämförbara finansiella instrument som emitterats av kreditinstitutet och avses i artiklarna 52 och 63 i EU:s tillsynsförordning och som kan konverteras till primärkapital eller vilkas bokföringsvärde kan skrivas ner. De använda finansiella instrumentens värde ska återspegla förändringar i kreditinstitutets eller i ett till dess finansiella företagsgrupp hörande företags egna kapital eller kreditvärdighet.


9 kap.

Riskhantering

5 §
Revisionskommitté

Ett kreditinstitut som är systemviktigt för det finansiella systemet på det sätt som avses i 10 kap. 7 eller 8 § ska ha en revisionskommitté som består av styrelsemedlemmar och rapporterar till hela styrelsen. Om kreditinstitutet hör till en finansiell företagsgrupp eller till sammanslutningen av inlåningsbanker, som är systemviktig på det sätt som nämns ovan, ska endast den finansiella företagsgruppens moderföretag och centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker ha en revisionskommitté. Det som föreskrivs ovan gäller inte kreditinstitut vars aktier inte är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument och som har emitterat endast skuldebrev vars sammanlagda nominella värde understiger 100 000 000 euro, utan att offentliggöra ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG.


12 kap.

Bokslut, halvårsrapport och revision

5 §
Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen ska ge en rättvisande översikt över omständigheter som är relevanta för utvecklingen av den bokföringsskyldiges verksamhet. Verksamhetsberättelsen ska innehålla en kapitaltäckningsanalys med uppgifter om beloppet på den bokföringsskyldiges kapital enligt 10 kap. 1–3 § och kapitalkrav.

6 §
Registrering, värdering och redovisning av finansiella instrument samt fonden för verkligt värde

När derivatinstrument och andra finansiella instrument registreras, värderas och redovisas i bokslutet ska de internationella redovisningsstandarderna iakttas.

Förändringar i finansiella instruments verkliga värde, inklusive kreditrisker som är förenade med finansiella skulder, ska redovisas i fonden för verkligt värde när en sådan internationell redovisningsstandard som avses i 1 mom. förutsätter att de redovisas i övrigt totalresultat.


12 §
Halvårsrapport

En inlåningsbank ska för de sex första månaderna av en räkenskapsperiod upprätta en halvårsrapport, om inte annat följer av 7 kap. 10 § 1 mom. i värdepappersmarknadslagen. På halvårsrapporten tillämpas i övrigt 2 och 3 mom. i denna paragraf samt 7 kap. 10 § 2 och 3 mom. i värdepappersmarknadslagen. Om inte annat följer av denna paragraf ska på en sådan inlåningsbanks halvårsrapport som 7 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen tillämpas på, dessutom tillämpas vad som i den lagen i övrigt föreskrivs om halvårsrapporter.

En inlåningsbanks halvårsrapport ska innehålla en för den aktuella perioden upprättad resultaträkning och balansräkning eller, om inlåningsbanken är moderföretag i en koncern, en koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt en redogörelse för bankens eller koncernens resultatutveckling och för sådana betydande förändringar i tillgångarna och skulderna samt posterna utanför balansräkningen och i verksamhetsmiljön som inträffat under rapportperioden, för exceptionella omständigheter som påverkat resultatutvecklingen, för väsentliga händelser som inträffat efter rapportperioden samt för bankens eller koncernens sannolika utveckling under räkenskapsperioden. Halvårsrapportens uppgifter ska vara jämförbara med uppgifterna för motsvarande rapportperiod under den föregående räkenskapsperioden.

Halvårsrapporten ska offentliggöras inom två månader efter rapportperiodens utgång. Bestämmelserna i 11 § 2 och 4 mom. tillämpas också på offentliggörande av halvårsrapporter, utöver vad som någon annanstans i lag föreskrivs om offentliggörande av halvårsrapporter.

Bestämmelser om den skyldighet som centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker har att upprätta och offentliggöra halvårsrapporter och årsrapporter för sammanslutningen finns i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

Om ett holdingföretag är en inlåningsbanks moderföretag ska på dess halvårsrapporter tillämpas 1–3 mom. På en inlåningsbank vars moderföretag i enlighet med denna paragraf offentliggör en halvårsrapport ska inte tillämpas vad som föreskrivs ovan i denna paragraf, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter samt ge anvisningar och yttranden om upprättande av halvårsrapporter som avses i denna paragraf samt av särskilda skäl för viss tid bevilja undantag från bestämmelserna i denna paragraf, om detta inte äventyrar investerarnas eller insättarnas ställning. I fråga om föreskrifter, anvisningar, yttranden samt beviljande av undantag ska 2 § 2–4 mom. följas. I halvårsrapporten ska nämnas om undantag har beviljats.

15 §
Finansinspektionens skyldighet att förordna revisor samt särskild granskning och granskare

Ett kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster ska minst en gång om året lämna Finansinspektionen ett revisorsyttrande och huruvida kreditinstitutets åtgärder vid förvaringen och hanteringen av kundmedel uppfyller de krav som föreskrivs i 9 kap. i lagen om investeringstjänster och i föreskrifter som meddelats med stöd av bestämmelserna i det kapitlet.

15 kap.

Förfaranden vid kundtransaktioner

14 §
Tystnadsplikt

Ett kreditinstitut har rätt att lämna information som avses i 1 mom. till en sådan börs, en sådan marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och en sådan marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel som avses i lagen om handel med finansiella instrument, om informationen är nödvändig för att trygga den tillsynsuppgift eller skyldighet att bevara information som ålagts dem. Ett kreditinstitut har samma rätt att lämna information till en i 3 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument avsedd marknadsoperatör som motsvarar en börs och är verksam i en annan EES-stat.


17 kap.

Tredjeländers kreditinstituts rätt att etablera filialer och öppna representationer i Finland

8 §
Tillämpningsområde

På kreditinstitut från tredjeland som avser att via en filial tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet i Finland tillämpas i stället för det som föreskrivs i detta kapitel det som föreskrivs i lagen om investeringstjänster och i avdelning VIII i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument.

18 kap.

Särskilda bestämmelser om utländska kreditinstitut

1 §
Utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster

Bestämmelser om tillämpningen av lagen om investeringstjänster på utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet finns i 1 kap. 5 § 2–5 mom. och 8 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster.

2 §
Tredjeländers kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster

Bestämmelser om tillämpning av lagen om investeringstjänster på tredjeländers kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet finns i 1 kap. 7 § och 8 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster.

20 kap.

Administrativa påföljder

2 §
Påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder.


Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

Ett kreditinstitut ska underrätta Finansinspektionen om de investeringstjänster enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster samt om de sidotjänster enligt 2 kap. 3 § i den lagen som kreditinstitutet tillhandahåller eller bedriver när denna lag träder i kraft. Anmälan, som ska godkännas av styrelsen, ska lämnas senast den 29 juni 2018. Kreditinstitutet ska tillställa Finansinspektionen en sådan utredning som avses i 5 kap. 1 § 3 mom. och 2 § 2 mom. i fråga om tjänster som börjar tillhandahållas efter att denna lag trätt i kraft. Lagens 12 kap. 5, 6 och 12 § tillämpas första gången på verksamhetsberättelsen, bokslutet och halvårsrapporten för räkenskapsperioden 2017.

RP 151/2017
EkUB 22/2017
RSv 187/2017
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.