1064/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 10 § 2 mom., 116 § samt 3 punkten underpunkt a i tabell 2 i bilaga 1 och punkt 1 i bilaga 2,

av dem 10 § 2 mom., 3 punkten underpunkt a i tabell 2 i bilaga 1 och punkt 1 i bilaga 2 sådana de lyder i lag 437/2017,

fogas till lagen nya 106 a–106 e § och en ny mellanrubrik före dem samt till 145 §, sådan den lyder i lag 1068/2016, ett nytt 4 mom. som följer:

10 §
Statsrådsförordningar om förebyggande och hindrande av förorening av miljön i vissa verksamheter

De bestämmelser som avses i 1 mom. kan gälla följande verksamhetsområden och verksamheter:

1) energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt på mindre än 50 megawatt till vilka hör en eller flera energiproducerande enheter,

2) asfaltstationer,

3) distributionsstationer för flytande bränslen,

4) verksamheter där det används organiska lösningsmedel,

5) behandling av avfall,

6) jordbruk, kreaturshushållning, pälsdjursskötsel och skogsbruk,

7) torvutvinning,

8) fiskodling,

9) stenkrossar, stenbrott och annan stenbrytning,

10) behandling och avledande av kommunalt avloppsvatten,

11) permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter.

Medelstora energiproducerande enheter och anläggningar
106 a §
Definitioner som gäller medelstora energiproducerande enheter och anläggningar

I denna lag avses med

1) energiproducerande enhet en panna, gasturbin eller förbränningsmotor eller en annan teknisk anordning i vilken bränslen oxideras för att den frigjorda värmen ska kunna utnyttjas,

2) energiproducerande anläggning en eller flera energiproducerande enheter som är belägna på samma anläggningsområde samt andra funktioner i nära anslutning till verksamheten vid dessa enheter,

3) befintlig energiproducerande enhet en energiproducerande enhet som har tagits i drift före den 20 december 2018 eller för vilken miljötillstånd utfärdats eller registrering skett före den 19 december 2017, under förutsättning att enheten tagits i drift senast den 20 december 2018,

4) ny energiproducerande enhet en annan enhet än en befintlig energiproducerande enhet,

5) gasturbin en roterande maskin som omvandlar värmeenergi till mekaniskt arbete och som huvudsakligen består av en kompressor, en termisk enhet där bränslet oxideras för att värma arbetsmediet och en turbin,

6) gasmotor en förbränningsmotor som arbetar enligt Ottocykeln och där gnisttändning används för förbränning av bränslet,

7) dieselmotor en förbränningsmotor som arbetar enligt dieselcykeln och där kompressionständning används för förbränning av bränslet,

8) raffinaderibränsle fast, flytande eller gasformigt brännbart material från destillations- och omvandlingssteg vid raffineringen av råolja, inbegripet raffinaderibränngas, syntesgas, raffinaderioljor och petroleumkoks.

106 b §
Tillämpningsområde

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i denna lag ska 106 a–106 e § tillämpas på sådana energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på minst 1 men mindre än 50 megawatt som använder fast, flytande eller gasformigt bränsle (medelstora energiproducerande enheter) och på energiproducerande anläggningar till vilka hör en eller flera medelstora energiproducerande enheter (medelstora energiproducerande anläggningar).

Bestämmelserna i 106 a–106 e § tillämpas också på sådana nya medelstora energiproducerande enheter som ingår i en kombination enligt 106 c § vars sammanräknade bränsleeffekt är minst 50 megawatt, men på vilken bestämmelserna om stora förbränningsanläggningar inte tillämpas.

Lagens 106 a–106 e § tillämpas dock inte på

1) medelstora energiproducerande enheter på vilka bestämmelser om stora förbränningsanläggningar tillämpas,

2) medelstora energiproducerande enheter på vilka bestämmelser som avser förbränning av avfall tillämpas,

3) medelstora energiproducerande enheter på vilka bestämmelser som avser begränsning av avgas- och partikelutsläpp från förbränningsmotorer som ska monteras i arbetsmaskiner tillämpas,

4) medelstora energiproducerande enheter på jordbruk, med en total bränsleeffekt på högst 5 megawatt, vilka som bränsle uteslutande använder sådan obearbetad naturgödsel från fjäderfä som avses i artikel 9 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002,

5) medelstora energiproducerande enheter där de gasformiga förbränningsprodukterna används för direkt uppvärmning eller torkning eller annan behandling av föremål eller material,

6) medelstora energiproducerande enheter där de gasformiga förbränningsprodukterna används för direkt gaseldad uppvärmning av utrymmen inomhus för att förbättra villkoren på arbetsplatsen,

7) efterförbränningsenheter som är avsedda att rena rökgaser från industriprocesser genom förbränning och som inte används som separata energiproducerande enheter,

8) tekniska anordningar som används för att producera drivkraft för fordon, fartyg eller luftfartyg,

9) gasturbiner, gasmotorer eller dieselmotorer som används på offshoreplattformar,

10) anordningar för regenerering av katalysatorer för katalytisk krackning,

11) anordningar för omvandling av svavelväte till svavel,

12) reaktorer som används inom den kemiska industrin,

13) koksugnsblock,

14) cowperapparater,

15) krematorier,

16) medelstora energiproducerande enheter som förbränner enbart raffinaderibränslen eller raffinaderibränslen tillsammans med andra bränslen för energiproduktion i olje- och gasraffinaderier,

17) sodapannor i anläggningar som framställer pappersmassa,

18) forskning, utveckling och testning i anslutning till medelstora energiproducerande enheter,

19) i 31 § avsedd kortvarig verksamhet av försöksnatur.

106 c §
Regler för sammanräkning av bränsleeffekten för nya medelstora energiproducerande enheter

Om rökgaserna från två eller flera nya medelstora energiproducerande enheter släpps ut genom en gemensam skorsten, eller om det med beaktande av tekniska och ekonomiska faktorer enligt den behöriga myndigheten skulle vara möjligt att släppa ut rökgaserna genom en gemensam skorsten, ska de betraktas som en kombination vars bränsleeffekt fastställs utifrån de ingående enheternas sammanlagda bränsleeffekt. Behörig myndighet är den kommunala miljövårdsmyndigheten eller, om verksamheten är tillståndspliktig och den statliga miljötillståndsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet, den statliga miljötillståndsmyndigheten.

I fråga om sådana kombinerade enheter som avses i 1 mom. tillämpas regeln om sammanräkning av bränsleeffekten på fastställandet av gränsvärdena för utsläppen från de ingående energiproducerande enheterna, intervallen mellan periodiska mätningar av rökgasutsläppen och bestämmandet av antalet drifttimmar. Närmare bestämmelser om tillämpningen av regeln om sammanräkning av bränsleeffekten utfärdas genom förordning av statsrådet.

106 d §
Exceptionella situationer i samband med störningar i tillgången på bränsle

Om en medelstor energiproducerande anläggning som normalt använder bränsle med låg svavelhalt inte kan uppfylla de utsläppsgränsvärden för svaveldioxid som anges i miljötillståndet eller som föreskrivs med stöd av 10 § därför att leveranserna av bränsle med låg svavelhalt har avbrutits till följd av allvarlig brist på bränsle, ska verksamhetsutövaren utan dröjsmål underrätta den kommunala miljövårdsmyndigheten eller, om verksamheten är tillståndspliktig och den statliga miljötillståndsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet, den statliga tillsynsmyndigheten om detta. Utifrån underrättelsen kan den kommunala miljövårdsmyndigheten eller den statliga tillsynsmyndigheten för högst sex månader bevilja verksamhetsutövaren rätt till undantag från skyldigheten att iaktta de fastställda utsläppsgränsvärdena för svaveldioxid.

Om en medelstor energiproducerande anläggning som använder enbart gasformigt bränsle inte kan uppfylla de utsläppsgränsvärden som anges i miljötillståndet eller som föreskrivs med stöd av 10 § på grund av att leveranserna av bränsle plötsligt har avbrutits och anläggningen på grund av användning av något annat än gasformigt bränsle borde låta installera utrustning för rening av rökgaser, ska verksamhetsutövaren utan dröjsmål underrätta den kommunala miljövårdsmyndigheten eller, om verksamheten är tillståndspliktig och den statliga miljötillståndsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet, den statliga tillsynsmyndigheten om detta. Utifrån underrättelsen kan den kommunala miljövårdsmyndigheten eller den statliga tillsynsmyndigheten för högst tio dagar bevilja verksamhetsutövaren rätt till undantag från skyldigheten att iaktta de fastställda utsläppsgränsvärdena.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten och den statliga tillsynsmyndigheten ska underrätta miljöministeriet om de undantag som beviljats med stöd av 1 och 2 mom. utan dröjsmål, dock senast två veckor från beviljandet. Miljöministeriet ska se till att Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 6.10 andra stycket och artikel 6.11 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar, nedan direktivet om medelstora förbränningsanläggningar, underrättas om besluten om undantag senast en månad från beviljandet.

I andra exceptionella situationer än sådana som avses i denna paragraf iakttas vad som föreskrivs i 12 kap.

Närmare bestämmelser om underrättelseskyldigheten enligt 1 och 2 mom. och om beviljande av undantag som avses i de momenten utfärdas genom förordning av statsrådet.

106 e §
Registrering och publicering av uppgifter

Den kommunala miljövårdsmyndigheten eller, om verksamheten är tillståndspliktig och den statliga miljötillståndsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet, den statliga tillsynsmyndigheten ska föra ett register över uppgifter om registreringspliktiga och tillståndspliktiga medelstora energiproducerande anläggningar. De uppgifter i registret som avses i artikel 9 i direktivet om medelstora förbränningsanläggningar och i bilaga 1 till det direktivet ska, med undantag för personuppgifter, publiceras i det allmännä datanätet. Närmare bestämmelser om vilka uppgifter i registret som ska publiceras i det allmännä datanätet utfärdas genom förordning av statsrådet.

116 §
Registreringsanmälan

En registreringsanmälan om sådan verksamhet enligt bilaga 2 till denna lag som medför risk för förorening av miljön ska lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten för registrering i datasystemet för miljövårdsinformation. Bestämmelser om kraven på innehållet i registreringsanmälan och om miljöskyddskraven i fråga om registreringspliktiga verksamheter utfärdas med stöd av 10 §.

Registreringsanmälan om verksamheten vid en sådan medelstor energiproducerande anläggning som avses i punkt 1 i bilaga 2 ska göras senast 30 dagar innan verksamheten inleds och den kommunala miljövårdsmyndigheten ska registrera anläggningen inom 30 dagar från det att registreringsanmälan gjordes. Registreringsanmälan om annan verksamhet som avses i bilaga 2 ska göras senast 60 dagar innan verksamheten inleds och den kommunala miljövårdsmyndigheten ska registrera verksamheten inom 60 dagar från det att registreringsanmälan gjordes.

Om registreringsanmälan är bristfällig, ska den kommunala miljövårdsmyndigheten be verksamhetsutövaren att komplettera den. De tidsfrister för registrering som anges i 2 mom. ska då räknas från den dag då registreringsanmälan uppfyller de krav på innehållet som föreskrivs med stöd av 10 §.

En registreringsanmälan om sådan behandling av avfall som avses i 32 § 2 mom. ska, för registrering i datasystemet för miljövårdsinformation, lämnas in till den statliga tillsynsmyndigheten i god tid innan verksamheten inleds. Om det finns miljötillstånd för en registreringspliktig verksamhet och tillståndet upphör att gälla enligt 32 § 2 mom. behöver någon registeringsanmälan dock inte göras, utan myndigheten registrerar verksamheten på eget initiativ och underrättar utan dröjsmål verksamhetsutövaren om detta.

Om en registreringspliktig verksamhet är av sådan natur som avses i både 2 och 4 mom. ska registreringsanmälan göras till den kommunala miljövårdsmyndigheten senast 60 dagar innan verksamheten inleds.

Registreringsanmälan behöver inte göras om verksamhet som kräver miljötillstånd eller om sådan verksamhet av försöksnatur som avses i 31 §.

145 §
Luftvårdsplan

Kommunen ska som ett led i uppgörandet av luftvårdsplanen bedöma om det finns ett behov att tillämpa strängare utsläppsgränsvärden på medelstora energiproducerande anläggningar på kommunens område än de som anges i direktivet om medelstora förbränningsanläggningar, om tillämpningen av sådana utsläppsgränsvärden effektivt skulle bidra till en märkbar förbättring av luftkvaliteten. Vid bedömningen ska det tas hänsyn till resultatet av det informationsutbyte som organiseras av Europeiska kommission enligt artikel 6.10 i det direktivet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Denna lag tillämpas från och med den 20 december 2018 på energiproducerande anläggningar som består av en eller flera nya energiproducerande enheter.

Sådana energiproducerande anläggningar bestående av en eller flera befintliga energiproducerande enheter, vars bränsleeffekt är minst 1 men mindre än 50 megawatt och som vid ikraftträdandet av denna lag bedriver verksamhet med stöd av registrering eller miljötillstånd, behöver inte efter ikraftträdandet göra någon ny registreringsanmälan eller ansökan om miljötillstånd. Uppgifter om dessa energiproducerande anläggningar ska föras in i det register som avses i 106 e § utan dröjsmål efter det att denna lag har trätt i kraft.

Sådana energiproducerande anläggningar bestående av en eller flera befintliga energiproducerande enheter, vars bränsleeffekt är minst 1 men mindre än 5 megawatt och som enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag får bedriva verksamhet utan registrering eller miljötillstånd, ska registreras eller få miljötillstånd senast den 1 januari 2029, om verksamhetsutövaren önskar fortsätta bedriva verksamhet efter detta datum. Verksamhetsutövaren ska göra en anmälan om registrering av en sådan energiproducerande anläggning i god tid, dock senast 30 dagar före det datum som nämns ovan, eller lämna in en ansökan om miljötillstånd senast den 1 januari 2028. Dessa energiproducerande anläggningar börjar omfattas av regelbunden tillsyn enligt 18 kap. från och med den 1 januari 2030. Uppgifter om dessa energiproducerande anläggningar ska föras in i det register som avses i 106 e § den dag då de registreras eller den dag de har beviljats miljötillstånd.

Sådana anmälningar om registrering av energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 men mindre än 50 megawatt som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag ska behandlas och avgöras med iakttagande av den tidsfrist på 90 dagar som avses i de bestämmelser i 116 § 1 mom. som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. I övrigt ska registreringsanmälningarna behandlas och avgöras med iakttagande av denna lag.

Sådana ansökningar om miljötillstånd för energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 men mindre än 50 megawatt som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag ska behandlas och avgöras slutligt med iakttagande av denna lag.

Bestämmelserna i 145 § 4 mom. i denna lag tillämpas inte på luftvårdsplaner som håller på att utarbetas när denna lag träder i kraft.

Den tidsfrist på 60 dagar som avses i 116 § 2 mom. i denna lag tillämpas från och med den 1 januari 2019. Fram till dess tillämpas den tidsfrist på 90 dagar som avses i de bestämmelser i 116 § 1 mom. som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 167/2017
MiUB 16/2017
RSv 165/2017
Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2193/EU (32015L2193); EUT nr L 313, 28.11.2015, s. 1

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Bilaga 1

TILLSTÅNDSPLIKTIGA VERKSAMHETER

Tabell 2 Andra anläggningar

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. Energiproduktion

a) Förbränning av bränslen i anläggningar där det finns en eller flera energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på minst 20 megawatt för förbränning av fast bränsle, och den sammanräknade bränsleeffekten för alla energiproducerande enheter på anläggningsområdet är under 50 megawatt; när den energiproducerande anläggningens bränsleeffekt bestäms sammanräknas alla sådana energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på minst 1 men mindre än 50 megawatt som finns på samma anläggningsområde.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bilaga 2

REGISTRERINGSPLIKTIGA VERKSAMHETER

1. Energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 men mindre än 50 megawatt och där bränsleeffekten för varje energiproducerande enhet som använder fast bränsle är under 20 megawatt; när den energiproducerande anläggningens bränsleeffekt bestäms sammanräknas alla sådana energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på minst 1 men mindre än 50 megawatt som finns på samma anläggningsområde.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.