1060/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) 8 § 7 punkten., 13 § 2 mom., 139 § 2 mom., 202 § 2 mom. och 268 § 2 mom. samt

fogas till 75 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 225 a § som följer:

8 §
Arbete som utförs i egenskap av arbetstagare

Om inte något annat föreskrivs nedan ska denna lag tillämpas på den som arbetar


7) som republikens president, medlem av statsrådet, tjänsteman vid republikens presidents kansli, riksdagens justitieombudsman eller biträdande justitieombudsman, riksdagsledamot eller ledamot i Ålands lagting,


13 §
Arbete som utförs i Finland

Denna lag tillämpas inte på arbete som en arbetstagare utför i Finland, om arbetstagaren på grundval av EU:s förordningar om social trygghet eller sådana internationella överenskommelser som är bindande för Finland inte omfattas av lagstiftningen i Finland.


75 §
Hur inkomster från arbete som företagare räknas in i årsarbetsinkomsten

Om den skadade vid tidpunkten för skadefallet inte har utfört sådant arbete som företagare som avses i 1 mom., men han eller hon under den jämförelsetid som avses i 71 § 2 mom. har haft en gällande frivillig försäkring för arbetstiden enligt 188–190 §, ska den skadade företagarens arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) beaktas som arbetsinkomst under jämförelsetiden vid utgången av respektive jämförelseår. På motsvarande sätt ska den arbetsinkomst som vid utgången av respektive jämförelseår gällt enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) beaktas som arbetsinkomst under jämförelsetiden, om inte den skadade vid tidpunkten för skadefallet har utfört sådant arbete som avses i 2 mom. i denna paragraf.

139 §
Ersättning som ska betalas till arbetsgivaren och sjukkassan

En arbetsgivare som har betalat lön till den skadade på grundval av sådan läroavtalsutbildning enligt 70 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) som har ersatts som rehabilitering enligt denna lag, har rätt att upp till lönebeloppet få den ersättning för inkomstbortfall som den skadade har beviljats för samma tid.


202 §
Avdrag från ersättningar

På olycksfallspension som den skadade får på grundval av en fritidsförsäkring ska ett avdrag göras för delinvalidpension, rehabiliteringsstöd och sjukpension enligt någon annan lag som den skadade får för samma tid och samma skadefall och för därpå följande ålderspension och dagpenning enligt sjukförsäkringslagen. På familjepension som betalas till en förmånstagare ska ett avdrag göras för familjepension som på motsvarande sätt betalas för samma skadefall med stöd av någon annan lag.


28 kap.

Olycksfallsförsäkringscentralen

225 a §
Finansinspektionens tillsynsuppgifter

Finansinspektionen svarar för tillsynen över de förfaranden som ska iakttas i Olycksfallsförsäkringscentralens ersättnings- och försäkringsverksamhet och över försäkringsmatematiska faktorer.

268 §
Justering av penningbelopp och ersättningar med arbetspensionsindex och lönekoefficient

Olycksfallspension, rehabiliteringspenning som betalas från och med årsdagen för skadedagen, fortlöpande menersättning, vårdbidrag, klädtillägg och familjepension justeras varje kalenderår med arbetspensionsindexet enligt 98 § i lagen om pension för arbetstagare. Menersättning som betalas ut som engångsersättning justeras med det arbetspensionsindex som nämns ovan enligt den tidpunkt då ersättningen betalas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. Lagens 75 § 3 mom. tillämpas på skadefall som inträffar efter det att lagen trätt i kraft.

När 75 § 3 mom. tillämpas ska i stället för 2015 års arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare årsarbetsförtjänsten för en försäkring enligt 57 § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) användas.

RP 171/2017
ShUB 20/2017
RSv 160/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.