1048/2017

Helsingfors den 20 december 2017

Miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om energicertifikat för byggnader (50/2013):

1 §
Bestämning av det beräknade jämförelsetalet för energiprestanda (E-talet)

Det E-tal för en byggnad eller en del av en byggnad som anges i ett i 9 § i lagen om energicertifikat för byggnader (50/2013) avsett energicertifikat räknas ut i enlighet med bilaga 1.

I energicertifikatet avses med ytan i en byggnad eller en del av en byggnad den uppvärmda nettoarean enligt avsnitt 2.2.1 i bilaga 1.

2 §
Metoder och verktyg för beräkning av E-talet

E-talet för byggnader och delar av byggnader räknas ut med hjälp av en månadsbaserad räknemetod eller en dynamisk räknemetod. Den månadsbaserade räknemetoden och den dynamiska räknemetoden tillämpas på det sätt som anges i avsnitt 2 i bilaga 1.

Den som upprättar energicertifikatet ska ha tillgång till sådana verktyg för beräkning av E-talet som räknemetoden förutsätter.

3 §
Klassificeringsskalor samt beteckningar för energiprestandaklasser

I energicertifikatet används klassificeringsskalor för energiprestanda enligt användningsändamålet för byggnaden eller en del av byggnaden samt bokstäverna A–G som beteckningar för energiprestandaklasserna på det sätt som anges i bilaga 2.

För energicertifikat som har upprättats genom ett förenklat förfarande som avses i 17 § i lagen om energicertifikat för byggnader används i offentligt framlagda annonser om försäljning eller uthyrning beteckningen H i stället för den beteckning som beskriver byggnadens energiprestanda.

4 §
Utredning i fråga om en byggnads egenskaper och rekommendationerna för energibesparing

För utarbetande av rekommendationer för energibesparing ska den som upprättar ett energicertifikat bedöma i vilket energitekniskt skick byggnadsdelar och tekniska system i föremålet för certifikatet befinner sig samt reda ut sådana möjligheter till energibesparingar genom vilka energiprestandan för byggnaden eller en del av byggnaden kan förbättras på ett kostnadseffektivt sätt och utan att inomhusklimatet försämras.

Rekommendationerna i energicertifikatet ska omfatta de åtgärder som ska vidtas i samband med en omfattande reparation av byggnadens klimatskal eller tekniska system. Rekommendationerna ska också omfatta åtgärder som gäller enskilda byggnadsdelar och som inte hänför sig till en omfattande reparation av byggnadens klimatskal eller tekniska system.

Rekommendationerna om energibesparingar ska innehålla en uppskattning av hur mycket energi som kan sparas och vilken inverkan detta har på E-talet. Följande byggnadsdelar och tekniska system ska bedömas:

1) ytterväggar, ytterdörrar, fönster, vindsbjälklag och bottenbjälklag samt andra konstruktioner,

2) uppvärmningssystem,

3) bruksvattensystem,

4) ventilations- och luftkonditioneringssystem,

5) belysning,

6) kylsystem,

7) separat eluppvärmning,

8) övriga system som inverkar på byggnadens energiprestanda.

5 §
Övriga uppgifter som ska ges i energicertifikatet

Utöver det som föreskrivs i 9–11 § i lagen om energicertifikat för byggnader får det i energicertifikatet ingå uppgifter om faktorer som hänför sig till byggnadens underhåll och användning och som påverkar energi- eller miljömässiga egenskaper hos byggnaden eller en del av byggnaden.

I energicertifikatet ska det uppges var ägaren eller hyresgästen kan få mer detaljerad information om byggnadens energiprestanda och om kostnadseffektiviteten i fråga om rekommendationerna för energibesparing.

6 §
Formulär för energicertifikatsblanketten

Energicertifikat ska upprättas på en blankett enligt bilaga 3. De uppgifter som ska läggas fram i energicertifikatsblanketten anges på det sätt som beskrivs i bilaga 4.

7 §
Betydande del av en byggnad

En del av en byggnad är betydande på det sätt som avses i 4 § 1 mom. i lagen om energicertifikat för byggnader, om dess uppvärmda nettoarea utgör minst 10 procent av hela byggnadens uppvärmda nettoarea och ytan överstiger 50 kvadratmeter.

8 §
Formulär för blanketten för energicertifikat enligt förenklat förfarande

Ett energicertifikat enligt ett sådant förenklat förfarande som avses i 17 § i lagen om energicertifikat för byggnader ska upprättas på en blankett enligt bilaga 5.

9 §
Energicertifikatets beteckning i försäljnings- och hyresannonser

I sådana i 6 § i lagen om energicertifikat för byggnader avsedda offentligt framlagda annonser om försäljning eller uthyrning ska som beteckning för energiprestandaklassen för en byggnad eller en del av en byggnad den bokstav som ingår i certifikatet användas försedd med 2018 som nedre index.

Med avvikelse från 1 mom. ska som nedre index användas talet

1) 2007, om det gällande energicertifikatet har upprättats med stöd av lagen om energicertifikat för byggnader (487/2007) och miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader (765/2007), vilka har upphävts,

2) 2013, om det gällande energicertifikatet har upprättats med stöd av lagen om energicertifikat för byggnader och miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader (176/2013), i den lydelse de hade vid denna förordnings ikraftträdande.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Genom denna förordning upphävs miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader (176/2013).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031); EUT L 153, 18.6.2010, s.13

Helsingfors den 20 december 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Miljöråd
Maarit Haakana

Bilagor 1-5: MM:f om energicertifikat för byggnader

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.