1047/2017

Helsingfors den 22 december 2017

Miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 117 c § 3 mom., 117 d § 2 mom., 117 f § 3 mom., 117 g § 4 mom., 117 i § 4 mom., 122 a § 3 mom. och 150 f § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), av dem 117 c § 3 mom., 117 d § 2 mom., 117 f § 3 mom. och 117 i § 4 mom. sådana de lyder i lag 958/2012, 117 g § 4 mom. sådant det lyder i lag 1151/2016 samt 122 a § 3 mom. och 150 f § 4 mom. sådana de lyder i lag 41/2014:

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller planering och utförande av vatten- och avloppsinstallationer i nya byggnader och på fastigheter. Förordningen tillämpas också på utbyggnader, utökning av det utrymme som räknas till våningsytan, reparation eller ändring av en byggnad samt ändring av en byggnads användningsändamål.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1)specialvatteninstallation en installation för ledning av annat än hushållsvatten,

2) dagvatten regn- eller smältvatten som ska avledas från markytan, byggnaders tak eller andra motsvarande ytor,

3) luftgap fritt lodrätt avstånd mellan nedre kanten av vattenarmaturens utlopp (eller motsvarande) och den underliggande behållarens (eller motsvarande) högsta möjliga vattennivå,

4) fördelningsledning en vattenledning till vilken två eller flera vattenuttag är anslutna,

5) spillvatten vatten som i allmänhet leds bort via en avloppsinstallation och som är kemiskt, mikrobiologiskt, fysikaliskt eller på annat sätt förorenat,

6) upphängning ett upphängningsstöd för en vattenledning eller ett avlopp,

7) engångsreglerventil en anordning för justering av vattenflödet,

8) fästpunkt ett sådant fäste för en vattenledning eller ett avlopp som förhindrar all rörelse i förhållande till fästpunkten,

9) samlingsavlopp ett avlopp till vilket flera avloppsenheter är anslutna,

10) anslutningsledning en vattenledning med vilken en vattenarmatur ansluts till en fördelningsledning,

11) anslutningsavlopp ett avlopp med vilket en avloppsenhet ansluts till ett samlingsavlopp,

12) anslutningspunkt en plats där en fastighets vatten- och avloppsinstallationer ansluts till vattentjänstverkets vatten- eller avloppsnät,

13) varmt bruksvatten vatten som framställs genom uppvärmning av hushållsvatten,

14) dimensionerande regn maximalt regn under tio minuter,

15) dimensionerande flöde riktvärde för flöde som används vid dimensionering av vattenledningar eller avlopp,

16) normflöde riktvärde för flödet i ett vattenuttag eller en avloppsenhet,

17) uppdämningshöjd den godkända maximala nivå till vilken vattennivån i ett avlopp får stiga vid den anslutna fastigheten,

18) uppdämningsventil en ventil som endast tillåter flöde av avloppsvatten i en riktning,

19) tryckavlopp ett avloppssystem där spillvatten, dagvatten eller dräneringsvatten pumpas,

20 dräneringsvatten vatten som har infiltrerats i marken och leds till ett avlopp eller annan utsläppsplats för att torrlägga en byggnads grund och fundament,

21) vertikalt avlopp ett avlopp vars lutning i förhållande till vertikalplanet är mindre än 45 grader,

22) brandsläckningsinstallation en anordning som är avsedd för släckning av bränder,

23) avstängningsventil en anordning för att öppna eller stänga av vattenflödet,

24) hushållsvatten allt vatten som är avsett för dryck, för matlagning eller för andra hushållsändamål samt för tillverkning, bearbetning eller förvaring av livsmedel eller utsläppande av livsmedel på marknaden, med iakttagande av vad som föreskrivs om hushållsvatten i 16 § i hälsoskyddslagen (763/1994),

25) tomtledning en vattenledning som förenar en fastighets vatteninstallationer med en gemensam vattenledning för flera fastigheter,

26) tomtavlopp ett avlopp som förenar en fastighets avlopp med ett gemensamt avlopp för flera fastigheter,

27) luftningsledning en ledning för ventilation av avlopp och utjämning av tryckvariationer,

28) vakuumventil en anordning som, när ett visst undertryck uppstår i ett rör eller i en anordning, öppnar en koppling till den omgivande luften och sålunda förhindrar den häverteffekt som orsakar återsugning,

29) horisontellt avlopp ett avlopp vars lutning i förhållande till vertikalplanet är 45 grader eller större,

30) utbytbar vattenledning ett rör som utan större svårigheter eller utan att söndra konstruktioner kan bytas eller repareras,

31) placering av vattenledning eller avlopp i byggnad en vattenledning eller ett avlopp som installeras i eller ovanför en byggnads bottenplatta,

32) placering av vattenledning eller avlopp i mark en vattenledning eller ett avlopp som installeras i marken under en byggnads bottenplatta eller utanför grundmuren,

33) vattenarmatur en anordning som är avsedd för vattentagning, såsom kran, blandare eller motsvarande,

34) vatteninstallation en installation för ledning av hushållsvatten och varmt bruksvatten,

35) vattenlås en anordning som hindrar avloppsgaser från att tränga upp från avloppet,

36) vattenuttag en plats där vatten tas och som är utrustad med vattenarmatur,

37) avloppsarmatur en anordning som är avsedd för avlopp, såsom tvättställ, golvbrunn, toalettstol eller motsvarande,

38) avloppsinstallation en installation för avledning av spillvatten, dagvatten eller dräneringsvatten,

39) avloppsenhet en plats för avlopp som är utrustad med avloppsarmatur,

40) självfallsavlopp ett avloppssystem där spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten avleds med hjälp av tyngdkraften,

41) minimilutning den minsta tillåtna lutningen för att självfallsavlopp ska fungera självrensande,

42) backslagsventil en ventil som endast tillåter flöde av vattenledningsvatten i en riktning,

43) överströmningsrör ett rör som förhindrar överfyllning av en anordning.

3 §
Planering av en byggnads vatten- och avloppsinstallationer

Huvudprojekteraren, specialprojekteraren och byggprojekteraren ska i enlighet med sina respektive uppgifter vid projekteringen av en byggnad sörja för att byggnaden i enlighet med sitt användningsändamål uppfyller kraven på säkerhet, hälsosamhet, driftsäkerhet, hållbarhet och energieffektivitet för vatten- och avloppsinstallationerna. Komponenter, produkter och material som ska användas i vatten- och avloppsinstallationerna ska framgå av planen.

2 kap.

En byggnads vatteninstallationer

4 §
Vattnets kvalitet

Specialprojekteraren ska känna till kvaliteten på det vatten som är ämnat att ledas till en byggnads vatteninstallationer med tanke på den tekniska planeringen av installationerna och för att undvika korrosion. Endast vatten som uppfyller de kvalitetskrav som ställs på hushållsvatten får ledas till vatteninstallationerna.

Vatten som tas från vatteninstallationerna får inte äventyra hälsan, och vattnet får inte ha smak- eller luktolägenheter.

5 §
Skydd mot hälsorisker och andra olägenheter

Vatteninstallationer som är kopplade till ett vattentjänstverks nät får inte vara i direkt kontakt med andra vatteninstallationer, avloppsinstallationer eller specialvatteninstallationer som får sitt vatten från andra vattenkällor.

Produkter som används i vatteninstallationerna ska vara lämpliga för ledning av hushållsvatten.

Vatteninstallationerna ska vara utformade för att hindra återsugning av vatten och risk för förorening orsakad av intrång av vätskor och gaser. Om vattenledningen är belägen i mark som är förorenad, eller om det föreligger risk för förorening, ska diffusionstäta rörmaterial användas.

6 §
Vattnets temperatur

Kallvattenledningen ska vara planerad och installerad på ett sätt som hindrar temperaturen i kallvatteninstallationerna från att överstiga 20 celsiusgrader. När installationerna inte har använts på minst åtta timmar får vattentemperaturen vara högst 24 celsiusgrader.

Vattentemperaturen i varmvatteninstallationerna ska vara minst 55 celsiusgrader och vattnet ska vara tillgängligt från varmvattenarmaturen inom 20 sekunder. Temperaturen på vatten från varmvatteninstallationerna får inte överstiga 65 celsiusgrader.

Vatteninstallationerna ska vara utformade för att hindra skadligt korsflöde av vatten från varmvattenledningen till kallvattenledningen eller vice versa.

7 §
Dimensionering av vatteninstallationerna

Vatteninstallationerna ska stå emot ett internt övertryck på minst 1 000 kilopascal.

Vattenarmaturen ska ge ett jämnt flöde med hänsyn till användningsändamålet, utan störande ljud eller skadliga tryckstötar.

8 §
Cirkulationsledning av varmt bruksvatten

I en ny byggnad får det i cirkulationsledningen för varmt bruksvatten inte finnas värmekällor eller golvvärme.

Vid reparationer och ändringar får värmekällor som är kopplade till cirkulationsledningen för varmt bruksvatten bytas ut så att värmeförlusteffekten från de värmekällor som installeras är högst 200 watt per rum. Varmt bruksvatten får dock inte användas för golvvärme.

9 §
Vattenarmaturer

Vattenarmaturerna ska vara lämpliga för avsedd användning. Manöverdonen för reglering av vattenmängd och temperatur ska vara sådana att deras funktion och rörelseriktningar är trygga. Vattenarmaturens manöverdon ska vara av en sådan konstruktion att dess yttemperatur inte överstiger 40 celsiusgrader.

10 §
Vattenmätare

Vattenmätaren i en fastighet ska placeras i ett utrymme där den enkelt kan installeras, avläsas och underhållas samt där den är skyddad mot frysning.

I en byggnad ska det finnas en lägenhetsspecifik vattenmätare för mätning av det kall- och varmvatten som leds till lägenheten så att det är möjligt att använda den vattenkonsumtion som anges av mätarna som underlag för fakturering. De lägenhetsspecifika vattenmätarna ska placeras i ett utrymme där de enkelt kan installeras, underhållas och avläsas.

11 §
Anslutning av brandsläckningsinstallationer till en byggnads vatteninstallationer

Brandsläckningsinstallationer får med tillstånd av vattentjänstverket anslutas till en byggnads vatteninstallationer.

Brandsläckningsinstallationer får inte medföra hälsorisk eller annan olägenhet för byggnadens vatteninstallationer och deras funktion. Brandsläckningsinstallationer i vilka det används ämnen som är skadliga för hälsan får inte kopplas till vatteninstallationerna.

Brandsläckningsinstallationer får inte orsaka återflöde till byggnadens vatteninstallationer.

12 §
Installation av specialvatteninstallationer

I specialvatteninstallationer får det för tekniska ändamål ledas annat vatten än hushållsvatten endast om installationerna avskiljs från hushållsvatteninstallationerna med ett luftgap.

Varje vattenuttag och nätkomponent i specialvatteninstallationer ska förses med en tydlig och permanent märkning av vilken framgår vattnets kvalitet och användningsändamål.

3 kap.

Vatteninstallationernas driftsäkerhet

13 §
Upptäckt av läckage

Specialprojekteraren ska utforma vattenledningarna och de anslutna anordningarna som ska installeras i en byggnad på ett sådant sätt att eventuella vattenläckor enkelt kan upptäckas och vattenledningarna och anordningarna på ett enkelt sätt kan inspekteras, repareras och bytas ut. Anslutningsledningarna i väggkonstruktionerna ska vara utan kopplingar. I golvet i ett våtutrymme får det inte göras genomföringar för vattenledningar.

För att upptäcka vattenläckor ska konstruktionslösningar användas där läckagevattnet leds till en plats där det är synligt. Vertikala fördelningsledningar ska ha mekaniska eller strukturella läckagedetektorer på varje våningsplan, såvida inte fördelningsledningarna är synliga.

14 §
Vatteninstallationernas täthet

Vatteninstallationerna ska vara täta. Vatteninstallationernas täthet ska säkerställas genom användning av produkter, komponenter och material som är kompatibla med varandra.

15 §
Förhindrande av frysning

Vattnet i vatteninstallationerna får inte frysa. Vattenledningar i ett kallt utrymme ska värmeisoleras. Vattenledningar som installeras i marken ska vara placerade under tjäldjupet, såvida vattenledningarna inte är skyddade mot frysning på något annat sätt.

16 §
Upphängningar och fästanordningar

Upphängningarna och fästanordningarna för vattenledningar ska vara av sådant slag att varken värmeutvidgning eller krafter som genereras av vattenflödet orsakar att rören flyttas, lossnar, går sönder eller avger störande ljud. De produkter som används i upphängningar och fästanordningar ska vara korrosionsbeständiga i sin användningsmiljö.

17 §
Avstängnings- och säkerhetsanordningar i vatteninstallationer

Vatteninstallationer ska ha en möjlighet till avstängning för att säkerställa att installationerna är enkla att använda, underhålla och reparera.

Avstängningsventiler ska finnas

1) i varje hus,

2) i varje lägenhet,

3) i vertikala fördelningsledningar,

4) på båda sidor om anordningar monterade på fördelningsledningar,

5) före anordningar eller armaturer som är anslutna till en anslutningsledning,

6) på båda sidor om vattenmätare.

Installationer för varmt bruksvatten ska ha en säkerhetsanordning för att hindra övertryck.

18  §
Mät- och regleranordningar i vatteninstallationer

Vatteninstallationer ska ha en möjlighet till mätning och reglering för kontroll av de viktigaste funktionsvärdena. Vatteninstallationerna ska ha

1) en tryckmätare,

2) temperaturmätare på ledningen från varmvattenberedaren för mätning av det blandade varma bruksvattnets temperatur och på cirkulationsledningen för det varma bruksvattnet för mätning av returvattnets temperatur,

3) engångsreglerventiler.

19 §
Justering av trycket i en vattenledning

Specialprojekteraren ska göra en tryckfallsberäkning för vatteninstallationerna.

Om vattentrycket i fördelningsledningen överstiger 500 kilopascal ska en tryckreduceringsventil användas för att minska trycket till den nivå som krävs enligt vatteninstallationernas dimensionering.

Om trycknivån är så låg att vatteninstallationerna inte ger det utflöde som krävs enligt dimensioneringen ska tryckstegringsutrustning användas. Tryckstegringsutrustningen ska förses med regleringsanordningar för reglering av trycket så att inga störande tryckvariationer eller ljud uppstår, såväl som med säkerhetsutrustning till skydd för överdrivet högt övertryck.

4 kap.

Mätningar vid ibruktagande av vatteninstallationer

20 §
Fastställande av vatteninstallationernas täthet

Arbetsledaren för ett specialområde ska se till att vatteninstallationernas täthet provas innan en byggnad tas i bruk. Vatteninstallationernas täthet ska säkerställas genom ett vattentrycksprov. Provningen ska utföras på ett sådant sätt att vattenrören och deras skarvar är oisolerade och lätta att se.

Den person som ansvarar för respektive byggfas ska göra en anteckning i inspektionsprotokollet för bygget om att vatteninstallationernas täthet konstaterats.

21 §
Spolning av vatteninstallationerna

Arbetsledaren för ett specialområde ska se till att vatteninstallationerna spolas före ibruktagandet. Spolningen ska göras med hushållsvatten så att eventuell smuts och eventuella lösa partiklar avlägsnas från rörsystemet.

Den person som ansvarar för respektive byggfas ska göra en anteckning om spolningen i inspektionsprotokollet för bygget.

22 §
Rengöring och desinficering av vatteninstallationerna

Om det finns orsak att misstänka att vatteninstallationerna har blivit utsatta för effekter av patogena mikroorganismer eller andra ämnen som är farliga eller skadliga för hälsan ska arbetsledaren för ett specialområde se till att vatteninstallationerna rengörs och desinficeras före ibruktagandet.

Den person som ansvarar för respektive byggfas ska göra behövliga anteckningar om rengöringen i inspektionsprotokollet för bygget.

23 §
Mätning och reglering av vatteninstallationernas tryck och vattenarmaturernas flöde

Arbetsledaren för ett specialområde ska se till att vatteninstallationernas tryck och vattenarmaturernas flöde mäts, regleras och konstateras vara planenliga före ibruktagandet.

Den person som ansvarar för respektive byggfas ska göra en anteckning i inspektionsprotokollet för bygget om att mätningen och regleringen har utförts i enlighet med planerna.

24 §
Reglering av flödet i cirkulationsledningar för varmt bruksvatten

Arbetsledaren för ett specialområde ska se till att flödet i en cirkulationsledning mäts och regleras före ibruktagandet.

Den person som ansvarar för respektive byggfas ska göra en anteckning om regleringen av flödet i inspektionsprotokollet för bygget.

5 kap.

En byggnads spillvatteninstallationer

25 §
Bortledande av spillvatten

En byggnads spillvatteninstallationer får inte orsaka hälsorisker, luktolägenheter, avloppsöversvämningar, oljud eller miljöolägenheter.

Spillvatten ska ledas till vattentjänstverkets avlopp, för rening separat på varje fastighet eller till en sluten tank.

Storleken på avloppsröret får inte minska i flödesriktningen.

26 §
Ordnande av avloppshanteringen

I anslutning till ett vattenuttag ska det finnas en avloppsenhet som är ansluten till ett avlopp via en avloppsarmatur. Ingen avloppsenhet krävs för bevattningsposter, brandposter, nödduschar eller enskilda kyl- och dryckesanordningar.

Högst två torrbrunnar får anslutas till golvbrunnen. Torrbrunnarna får vara högst tre meter från golvbrunnen. Följande utrymmen ska förses med en golvbrunn vid uppförande av en ny byggnad och vid reparationer och ändringar som motsvarar uppförande av en ny byggnad:

1. duschrum och badrum samt tvättrum i bastu,

2. tvättstugor,

3. värmedistributionsrum,

4. maskinrum för ventilationssystemet,

5. toalettutrymmen för allmänt bruk,

6. tekniska utrymmen där det finns risk för vattenskada,

7. biltvättplatser,

8. specialutrymmen som rengörs genom spolning med vatten.

27 §
Pumpstation för spillvatten

Om spillvatten inte kan ledas från en byggnads avloppsenheter med hjälp av tyngdkraften via ett självfallsavlopp ska spillvattnet pumpas. Pumpstationen ska vara vattentät och beständig mot jordtryck och får inte orsaka luktolägenheter. Pumpstationer för spillvatten ska vara ventilerade.

Pumpstationen ska förses med en driftstörningsdetektor. Pumpstationen ska vara placerad på en plats där den på ett enkelt sätt kan inspekteras och ges underhåll. Spillvatten får inte flöda tillbaka in i pumpstationen.

Om avloppsenheten är belägen under uppdämningshöjden ska spillvattnet pumpas. Vid reparationer och ändringar får en enskild avloppsenhet belägen under uppdämningshöjden förses med en uppdämningsventil i stället för en pumpstation, med undantag för vatten från toaletter.

28 §
Förhindrande av spridning av lukter från avlopp

Avloppsinstallationer får inte orsaka luktolägenheter.

En avloppsenhet ska ha ett rensbart vattenlås.

Avlopp ska vara anslutna till en luftningsledning som sträcker sig ovanför byggnadens yttertak. Luftningsledningar i kalla utrymmen ska vara värmeisolerade.

29 §
Avloppshantering av överströmnings- och tömningsvatten

Överströmnings- och tömningsvatten från vattenbehållare och avloppsvatten från tvätt- och diskmaskiner får inte flöda tillbaka från avloppet till anordningarna.

6 kap.

Spillvatteninstallationernas driftsäkerhet

30 §
Upphängning och fästning av avlopp i konstruktioner

Avlopp ska vara upphängda och fästa i konstruktionerna så att mekaniska krafter och värmeutvidgning inte orsakar deformationer eller skadliga förändringar i avloppen. Ett avlopp ska förankras om de krafter som genereras av flödet av spillvatten är så starka att avloppet i annat fall inte hålls på plats utan problem. De produkter som används i upphängningar och fästanordningar ska vara korrosionsbeständiga i sin användningsmiljö.

De upphängningar för ett avlopp som renoveras på plats genom beläggning eller relining ska vara sådana att de kan stå emot påfrestningarna från användningen av det reparerade avloppet.

31 §
Beaktande av omständigheter vid avloppets placering

Ett avlopp som installeras i marken ska stå emot den last som jordmassan utgör, jordens korrosivitet och sättningar i jorden. Läckage från tryckavlopp i grundvattenområden ska kunna upptäckas.

Vattenledningar och avlopp som installeras i marken ska kunna identifieras, och de ska vara placerade separat från varandra.

Avloppsinstallationerna får inte frysa.

32 §
Spillvatteninstallationernas täthet

Spillvatteninstallationerna ska vara täta. Materialen och skarvarna ska vara kompatibla med varandra.

Den person som ansvarar för respektive byggfas ska göra en anteckning i inspektionsprotokollet för bygget om att spillvatteninstallationernas täthet konstaterats.

33 §
Avskiljare i spillvatteninstallationer

I det fall sand, slam, fett, bensin, olja eller andra skadliga fysikaliska eller kemiska ämnen kan hamna i spillvatteninstallationerna och spillvattennätet eller i miljön ska spillvatteninstallationerna ha en avskiljnings- eller behandlingsanordning.

Avskiljningsanordningarna ska placeras så att de kan ges underhåll och tömmas enkelt och utan att detta orsakar problem.

Olje- och fettavskiljare ska ha ett larm som anger när de är fulla. Ett avlopp beläget bakom en avskiljare ska ha en möjlighet till provtagning.

34 §
Rensluckor i spillvattenavlopp

Spillvatteninstallationer ska förses med rensluckor som är enkla att hantera och tillsluta. Detta gäller både horisontella och vertikala avlopp. Rensluckorna ska placeras så att rörsystemet kan rensas i sin helhet.

7 kap.

Dagvatteninstallationer

35 §
Planering av dagvattensystem

Huvudprojekteraren och specialprojekteraren ska i enlighet med sina respektive uppgifter utforma dagvattensystemet så att den primära lösningen för avledning av dagvatten är dess fördröjning och infiltration på fastigheten. Om infiltration av dagvatten inte är möjlig på grund av jordens karaktär ska fastigheten ha dagvatteninstallationer genom vilka dagvattnet flödar till ett öppet dike, ett vattendrag eller ett kommunalt avlopp för dagvatten. Spillvatten får inte ledas till en dagvatteninstallation.

Dagvatteninstallationerna ska dimensioneras så att det flöde som leds till avloppet och som motsvarar dimensionerande regn inte leder till översvämning av avloppet.

36 §
Placering av dagvatteninstallationer

Dagvattenavlopp inuti en byggnad får inte avge buller. Dagvattenavlopp som installeras i marken ska hållas oskadade och fungerande trots påverkan av jordtryck, belastning, jordens korrosivitet och eventuella sättningar. Det ska vara möjligt att rensa dagvatteninstallationerna via brunnar och rensrör.

Dagvattenavloppet får inte frysa.

37 §
Täthet och driftsäkerhet för dagvattenavlopp inomhus

Arbetsledaren för ett specialområde ska se till att tätheten för dagvattenavlopp inomhus har kontrollerats. Dagvattenavloppet ska fästas i konstruktionerna så att inga skadliga deformationer kan uppstå och så att en eventuell värmeutvidgning inte medför olägenheter eller så att krafter som genereras av dagvattenflöt inte orsakar skadliga rörelser. Dagvattenavlopp inomhus ska ha kondensisolering.

Den person som ansvarar för respektive byggfas ska göra en anteckning i inspektionsprotokollet för bygget om att tätheten för dagvattenavlopp inomhus har kontrollerats.

38 §
Avledning av en byggnads dräneringsvatten

Dräneringsrören ska leda dräneringsvatten via dräneringsbrunnar till en uppsamlingsbrunn. Dräneringsvatten ska flöda bort från en fastighet på ett sådant sätt att det inte orsakar problem för spillvatteninstallationer eller dagvatteninstallationer. Beroende på områdets avloppssystem får byggnadens dräneringsvatten flöda till ett öppet dike, ett vattendrag eller till ett kommunalt avlopp för dagvatten, eller så får det infiltreras i marken. Spill- och dagvatten får inte ledas till avloppet för dräneringsvatten.

8 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

39 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På projekt som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU (32015L1535); EUT L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsingfors den 22 december 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Överingenjör
Kaisa Kauko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.