1040/2017

Helsingfors den 18 december 2017

Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. och 44 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut (297/2010):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut enligt 11 § 1 mom. i lagen om betalningsinstitut (297/2010) eller till ansökan om tillstånd att etablera en filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 44 § 1 mom. i den lagen.

På sådana leverantörer av kontoinformationstjänster som avses i 7 b § i lagen om betalningsinstitut tillämpas av bestämmelserna i denna förordning 2 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 3 punkten, 3 och 6 §, 7 § 1 och 3 mom. samt 10 §, 12 § när det gäller att ansluta sig till system för betalningsförmedling, 14 § med undantag för 1 mom. 10 punkten, 15 § när det gäller att lägga ut funktioner på entreprenad samt 17 §.

2 §
Utredning om den sökande

I fråga om betalningsinstitut som ansöker om auktorisation ska det av den skriftliga ansökan om auktorisation framgå betalningsinstitutets fullständiga firma, bifirmor, post- och besöksadress samt säte.

Till ansökan ska fogas

1) en kopia av den sökandes gällande bolagsordning, stadgar eller bolagsavtal,

2) ett utdrag ur eller en kopia av det beslut av bolagsstämman, andelsstämman eller bolagsmännen, tillsammans med eventuella bilagor, genom vilket bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet vid behov ändrats så att de motsvarar kraven på bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet för betalningsinstitut och av vilket sammanslutningens avsikt att ansöka om auktorisation för betalningsinstitut framgår,

3) sammanslutningens handelsregisterutdrag.

Till ansökan om auktorisation för ett betalningsinstitut under bildning ska, tillsammans med eventuella bilagor, fogas

1) ett utdrag ur eller en kopia av beslutet att bilda betalningsinstitutet, om grundaren är en juridisk person,

2) ett handelsregisterutdrag över alla grundare om de är juridiska personer, eller utredning om alla grundare om de är fysiska personer,

3) en kopia av stiftelseurkunden eller bolagsavtalet,

4) en kopia av ett eventuellt protokoll från den konstituerande stämman.

Till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut som bildas genom kombinationsfusion eller delning ska fogas en fusionsplan eller en delningsplan.

3 §
Verksamhet

I ansökan ska de betaltjänster enligt 1 § i lagen om betalningsinstitut som betalningsinstitutet har för avsikt att tillhandahålla uppges och beskrivas. I ansökan ska även de tjänster enligt 9 § 1 mom. i lagen om betalningsinstitut uppges och beskrivas som betalningsinstitutet har för avsikt att tillhandahålla, liksom även sådan annan affärsverksamhet enligt 2 mom. i den paragrafen som betalningsinstitutet har för avsikt att bedriva.

4 §
Minimikapital

Om det aktiekapital, andelskapital eller grundkapital eller den bolagsinsats som avses i 27 § i lagen om betalningsinstitut och som förutsätts av ett betalningsinstitut helt och hållet har betalats in vid ansökan om auktorisation, ska det till ansökan om auktorisation fogas en utredning om att det inbetalda beloppet är i sammanslutningens ägo och besittning. Till ansökan ska även fogas ett av sammanslutningens revisorer undertecknat intyg över att bestämmelserna om inbetalning av minimikapital har iakttagits.

Om betalningsinstitutets minimikapital inte har betalats in när auktorisation söks, ska till ansökan fogas en utredning om de förbindelser som gäller inbetalningen av minimikapitalet. Utredningen ska innehålla sammanslutningens stiftelseurkund, bolagsavtal eller teckningslista där aktierna eller andelarna tecknats samt uppgifter om tecknarna och deras teckningar. Till ansökan ska dessutom i fråga om alla juridiska personer som är tecknare fogas en kopia av beslutet om tecknande av minimikapital samt tecknarens handelsregisterutdrag.

Om minimikapital har tecknats med rätt eller skyldighet att i sammanslutningen mot aktier eller andelar sätta in annan egendom än pengar, eller om minimikapitalet helt eller delvis har betalats i annan form än pengar, ska till ansökan fogas ett yttrande enligt 2 kap. 8 § 4 mom. i aktiebolagslagen (624/2006).

5 §
Utredning om grundarna och om de viktigaste aktieägarna och aktieägarnas ägarandelar

Av ansökan ska framgå betalningsinstitutets grundare och sådana ägare vars ägarandel eller rösträtter i betalningsinstitutet direkt eller indirekt uppgår till minst en tiondel eller framgå om det med stöd av innehavet eller rösträtten är möjligt att utöva betydande inflytande inom ledningen av företaget. Av ansökan ska framgå storleken av varje ägares ägarandel av betalningsinstitutets aktie-, andels- eller grundkapital eller av bolagsinsatsen eller rösträtten samt grundarnas och ägarnas person- och kontaktuppgifter. Till ansökan ska också fogas en utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en i detta moment avsedd ägarandel uppstår. Om grundaren eller ägaren är en juridisk person, ska till ansökan fogas handelsregisterutdrag eller annan motsvarande utredning om den juridiska personen.

Till ansökan ska fogas en utredning om de i 1 mom. avsedda grundarnas och ägarnas ekonomiska ställning. Om grundaren eller ägaren är en juridisk person, ska till ansökan fogas bokslutsuppgifterna och, om grundaren eller ägaren är en del av en koncern, koncernbokslutsuppgifterna, inklusive bilagor, för de tre senaste räkenskapsperioderna. Om det senaste bokslutet har upprättats tidigare än sex månader innan ansökan lämnas in, ska till ansökan dessutom fogas en av sammanslutningens styrelse daterad och undertecknad utredning om händelser som inträffat efter det att bokslutet upprättades och som väsentligen inverkat på sammanslutningens ekonomiska ställning samt om sammanslutningens ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

6 §
Betalningsinstitutets ledning

Till ansökan ska fogas utdrag ur eller kopior av behövliga protokoll från bolagsstämman, andelsstämman, bolagsmännens möte och styrelsens sammanträde eller utdrag ur eller kopior av andra handlingar som upprättats av någon utanför bolaget och av vilka framgår de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i betalningsinstitutets styrelse samt bolagets verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare och övriga som hör till den högsta ledningen.

Om betalningsinstitutet har för avsikt att bedriva i 9 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut avsedd annan affärsverksamhet, ska till ansökan fogas sådan information som avses i 1 mom. också om de personer som ansvarar för tillhandahållandet av betaltjänster.

7 §
Utredning om lämplighet och tillförlitlighet

I syfte att utreda om de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i betalningsinstitutets styrelse samt verkställande direktören, verkställande direktörens ställföreträdare och övriga som hör till den högsta ledningen i betalningsinstitutet är lämpliga och tillförlitliga ska följande uppgifter om dessa personer fogas till ansökan:

1) en meritförteckning av vilken framgår personens födelsedatum och födelseort, utbildning, ställning i betalningsinstitutet och eventuella tidigare uppgifter inom betalningsinstitutsbranschen, tidigare arbetserfarenhet samt deltagande i betydande utbildningsprogram eller yrkeskurser,

2) ett utdrag ur näringsförbudsregistret,

3) ett intyg på att personen råder över sig själv och sin egendom,

4) en utredning om eventuella registrerade betalningsstörningar och fordringar som är föremål för utsökning,

5) en egenhändigt undertecknad skriftlig försäkran om gott anseende, som ska innehålla betalningsinstitutets namn, personens fullständiga namn och eventuella tidigare namn, födelsedatum och födelseort samt en försäkran om att personen inte har fått någon anmärkning av ett tillsynsorgan som tillsatts för uppgiften, eller en utredning om den förseelse som lett till ovannämnda påföljd,

6) en utredning om eventuella andra faktorer som personen anser vara väsentliga vid bedömningen av hans eller hennes lämplighet och tillförlitlighet.

I fråga om medlemmarna och suppleanterna i styrelsen samt verkställande direktören, verkställande direktörens ställföreträdare och övriga som hör till den högsta ledningen för en sammanslutning som äger betalningsinstitutet ska till ansökan fogas en i 1 mom. avsedd utredning om lämpligheten och tillförlitligheten, om sammanslutningens direkta eller indirekta ägarandel eller rösträtter i betalningsinstitutet uppgår till minst en tiondel eller om det med stöd av ägarandelen eller rösträtten är möjligt att utöva betydande inflytande inom ledningen av företaget. Om någon annan än de som avses ovan utövar faktiskt bestämmande inflytande i en sammanslutning som är ägare, ska en motsvarande utredning lämnas om denna. Dessutom ska en motsvarande utredning lämnas i fråga om en fysisk person som är ägare, om personens direkta eller indirekta ägarandel eller rösträtter i betalningsinstitutet uppgår till minst en tiondel eller om det med stöd av ägarandelen eller rösträtten är möjligt att utöva betydande inflytande inom ledningen av företaget.

Om Finansinspektionen inte har rätt att från en annan stat få ett straffregisterutdrag för utredandet av ett i 25 § 3 mom. i lagen om betalningsinstitut avsett ärende, ska till ansökan fogas ett sådant registerutdrag eller intyg av en myndighet eller en annan registerförare som motsvarar ett i straffregisterlagen (770/1993) avsett straffregisterutdrag.

8 §
Utredning om betalningsinstitutets bindningar

Till ansökan ska fogas en utredning om betalningsinstitutets betydande bindningar enligt 21 § i lagen om betalningsinstitut. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en bindning som avses i den paragrafen uppkommer.

9 §
Betalningsinstitutets revisorer

Av ansökan ska namnen på betalningsinstitutets revisorer framgå. Till ansökan ska fogas ett utdrag ur eller en kopia av det protokoll från bolagsstämman eller den konstituerande stämman som gäller val av bolagets revisorer.

10 §
Finansiella verksamhetsförutsättningar

För att betalningsinstitutets finansiella verksamhetsförutsättningar ska kunna bedömas ska det till ansökan om auktorisation fogas en verksamhetsplan som ska innehålla

1) en affärsplan och en beskrivning av de mål som ställts för verksamheten för de tre följande åren, av vilka framgår den tilltänkta affärsverksamheten, de tjänster som ska tillhandahållas, den uppskattade marknadsandelen, kundkretsen, de riskområdesspecifika nivåerna för risktagningen, personalen och belöningssystemen,

2) lönsamhetsbedömningar och lönsamhetsmål samt prognoser för resultatet och balansräkningen, inklusive motiveringar till dessa, för de tre följande åren,

3) en uppskattning av om de egna medlen är tillräckliga för de tre följande åren samt en plan för tryggande av tillräcklig kapitaltäckning och likviditet,

4) en utredning om tillgången på kapital (kapitalplan), kalkyler över hur kapitalkraven uppfylls och en beskrivning av hur den interna kapitalutvärderingen ordnas.

Affärsplanen ska innehålla en utredning om de funktioner som ska läggas ut på entreprenad eller som är tänkta att bedrivas genom ombud. Av ansökan ska framgå namn och kontaktuppgifter i fråga om dem som sköter sådana funktioner som ska läggas ut på entreprenad och i fråga om ombuden.

Om den sökande sedan tidigare bedriver affärsverksamhet, ska till ansökan fogas bokslutsuppgifterna och, om den sökande är en del av en koncern, koncernbokslutsuppgifterna, inklusive bilagor, för de fem senaste räkenskapsperioderna. Om det senaste bokslutet har upprättats tidigare än sex månader innan ansökan lämnas in, ska till ansökan dessutom fogas en av bolagets styrelse daterad och undertecknad utredning om händelser som inträffat efter det att bokslutet upprättades och som väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska ställning samt om bolagets ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

11 §
Mottagande av medel från allmänheten

Av affärsplanen ska framgå planerat mottagande av medel från allmänheten samt verksamhetens innehåll och omfattning. Av de utredningar som fogas till ansökan ska även framgå det planerade kontosystemet, sätten att föra över och ta ut medel från ett konto samt utkast till allmänna villkor för de kontoavtal som ingås med kunderna. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om hanteringen och uppföljningen av de risker som har samband med mottagandet av medel från allmänheten.

12 §
Betalningsförmedling

Till ansökan ska fogas en utredning om hur betalningsinstitutets egna och kundernas betalningar förmedlas samt om vilka system för betalningsförmedling betalningsinstitutet har för avsikt att ansluta sig till och hur detta går till i praktiken. Dessutom ska det läggas fram en utredning om de risker som har anknytning till betalningsförmedlingen och om hanteringen av dem samt en utredning om säkerställandet av kontinuiteten i betalningsförmedlingen vid störningar.

13 §
Skyddande av kundmedel

Till ansökan ska fogas en utredning om de metoder som används för att skydda kundmedel, om betalningsinstitutet enligt 26 § i lagen om betalningsinstitut är skyldigt att skydda kundernas medel.

14 §
Intern kontroll och riskhantering

Till ansökan ska fogas en beskrivning av

1) betalningsinstitutets organisation, användning av ombud eller filialer och de kontroller som ska göras hos dem minst en gång per år, arrangemang vid utläggande på entreprenad, uppgifts- och ansvarsfördelning och system för beslutsfattande samt en utredning om antalet anställda och de krav på facklig kompetens som ställs på dem,

2) ordnandet av bedömningen av den interna kontrollen, av riskhanteringen och av den riskhantering som är oberoende av affärsverksamheten,

3) ordnandet av den interna revisionen,

4) ordnandet av tillsynen över funktionernas laglighet och över iakttagandet av de interna förfaringssätten,

5) tryggandet av ett tillräckligt informationsutbyte, av riskhanteringen och av övrig intern kontroll i fråga om funktioner som ska läggas ut på entreprenad eller bedrivas genom ombud,

6) rapporteringen av riskerna och resultatet till ledningen och av övrig rapportering till ledningen,

7) förvararingen av handlingar,

8) systemen för övervakning, hantering och uppföljning av operativa incidenter och säkerhetsincidenter och av kundklagomål i anslutning till dem samt av systemen för rapportering om dessa,

9) processen för att registrera, övervaka och spåra känsliga betalningsuppgifter och begränsa åtkomsten till dem,

10) de principer och definitioner som tillämpas på statistiska uppgifter om resultat, betalningstransaktioner och bedrägerier.

Till ansökan ska dessutom fogas de interna verksamhetsregler som tillämpas i betalningsinstitutet.

Till ansökan ska fogas en utredning över hur betalningsinstitutet har berett sig på fortsatt verksamhet vid störningar. Till ansökan ska dessutom fogas kontinuitetsplaner över betalningsinstitutets centrala funktioner och en beskrivning av regelbundna kontroller och uppdateringar av kontinuitetsplanerna.

Till ansökan ska fogas ett säkerhetspolicydokument som inbegriper en detaljerad riskbedömning av betaltjänsterna och en beskrivning av de säkerhetskontroll- och begränsningsåtgärder som är avsedda att skydda betaltjänstanvändarna.

15 §
Datasystem och datasäkerhet

Till ansökan ska fogas en beskrivning av betalningsinstitutets datasystem, dataadministrationsstrategi och organisation för dataadministration. I ansökan ska även sådana datatekniska tjänster beskrivas som kommer att läggas ut på entreprenad.

Till ansökan ska fogas en beskrivning av betalningsinstitutets organisation för datasäkerhet och av de olika enheternas ansvar i fråga om datasäkerheten, principerna för datasäkerheten och hanteringen av de risker som hänför sig till den samt av hur betalningsinstitutets egen datasäkerhet bedöms. Till ansökan ska dessutom fogas de centrala anvisningar som gäller betalningsinstitutets datasäkerhet.

16 §
Systemet för kundidentifiering och kundkontroll samt riskhantering för penningtvätt och finansiering av terrorism

Till ansökan ska fogas en utredning och av ledningen godkända interna anvisningar om systemet för kundidentifiering och kundkontroll och om hur man försäkrar sig om att utredningsskyldigheten och rapporteringsskyldigheten enligt bestämmelserna och föreskrifterna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism fullgörs. Till ansökan ska vidare fogas en utredning om metoderna för riskhantering när det gäller penningtvätt och finansiering av terrorism och om fortlöpande övervakning av kundförhållanden och affärstransaktioner. Till ansökan ska också fogas en utredning om förvaringen av identifieringshandlingarna, om de ansvariga personerna och om utbildningsprogrammet för personalen.

17 §
Bokförings- och bokslutssystemet

Till ansökan ska fogas en utredning om betalningsinstitutets bokföringssystem, de bokföringsböcker som används samt verifikationsslagen och förvaringen av verifikationerna.

Till ansökan ska fogas en utredning om vilka regelverk om bokföring och bokslut betalningsinstitutet tillämpar. Till ansökan ska också fogas en beskrivning av hur transaktioner som avses i 28 a § i lagen om betalningsinstitut tas upp separat från övriga transaktioner i betalningsinstitutets bokföring.

18 §
Uppgifter som ska fogas till ansökan om tillstånd att etablera filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett betalningsinstitut som fått auktorisation i Finland ska till ansökan om tillstånd att etablera en filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet foga

1) en kopia av beslutet av betalningsinstitutets behöriga organ att etablera en filial i en annan stat,

2) ett tillstånd att etablera en filial, utfärdat av den behöriga myndigheten i den stat där filialen ska etableras, om ett sådant tillstånd krävs i staten i fråga,

3) en utredning om lagstiftningen i staten i fråga gällande betalningsinstitutens verksamhet och tillsynen över dem,

4) en utredning om Finansinspektionens rätt att utöva tillsyn över filialen och att få uppgifter från filialen,

5) en utredning om vilka tillsynsbefogenheter tillsynsmyndigheterna i den stat där filialen ska etableras har i fråga om filialen,

6) filialens affärsplan,

7) en utredning om filialens organisationsstruktur,

8) en utredning om filialens ledning och en i 7 § avsedd utredning om lämplighet och tillförlitlighet i fråga om filialens ledning,

9) en utredning om hur betalningsinstitutets interna kontroll och riskhantering ordnas i filialen,

10) en utredning om rapporteringen från filialen till huvudkontoret.

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 januari 2018.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut (554/2011).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 (32015L2366); EUT L 337, 23.12.2015, s. 35

Helsingfors den 18 december 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Finansråd
Risto Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.