1011/2017

Helsingfors den 20 december 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 26 § 2 mom. i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) och med stöd av 46 § 3 mom. i viltskadelagen (105/2009):

1 §
Skogscentralens avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Skogscentralens i 6 § 3 och 4 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka avgift inte uppbärs framgår av bilaga 1 till denna förordning.

Bestämmelser om andra avgiftsfria prestationer finns i 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten.

2 §
Skogscentralens offentligrättsliga prestationer med fast avgift

Skogscentralens i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer och de fasta avgifter som tas ut för dem framgår av avgiftstabellen i bilaga 2 till denna förordning.

Den avgift som avses i punkt 6 i bilaga 2 bestäms enligt arealen på det skadedrabbade område som värderas.

Avgift tas ut också för avslagsbeslut.

De avgifter som anges i avgiftstabellen i bilaga 2 omfattar inte fakturerings- och postningskostnader, vilka kan tas ut separat.

3 §
Skogscentralens offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

I 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka skogscentralen tar ut en avgift som fastställts enligt självkostnadsvärdet är

1) prestationer i anslutning till tvångsutförande enligt 20 § 2 och 3 mom. i skogslagen (1093/1996),

2) anvisande av de träd i en samfälld skog som kan utmätas och säljas för betalning av ett delägarlags skulder enligt 50 § i lagen om samfällda skogar (109/2003),

3) handräckning till en myndighet när det särskilt har föreskrivits att handräckningen är avgiftsbelagd,

4) bistående av Livsmedelssäkerhetsverket vid tillsynen över efterlevnaden av lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002) när det gäller kontroll som hänför sig till produktion och marknadsföring av frön av skogsträd,

5) utdrag och kopior av dokument som förvaras vid skogscentralen om kopiorna eller utdragen ersätter separata beslut, intyg eller motsvarande dokument i original, bortsett från prestationerna i punkt 14 och 15 i bilaga 2 för vilka det tas ut en fast avgift i enlighet med dessa punkter.

Avgiften för de prestationer som avses i 1 mom. bestäms utifrån totalkostnaderna för produktion av prestationen. Om inte något annat föreskrivs, tar skogscentralen ut ett självkostnadspris på 100 euro per timme för det arbete som en sakkunnig vid centralen har utfört för att producera prestationen, ett självkostnadspris på 60 euro per timme för det arbete som utförts av fältpersonalen och ett självkostnadspris på 50 euro för det arbete som utförts av den biträdande personalen.

4 §
Skogscentralens övriga prestationer enligt självkostnadsvärdet

Skogscentralens i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer är

1) rådgivning, utbildning, information, experthjälp, publikationer, statistik och utredningar i anslutning till naturvård, naturens biologiska mångfald och annan verksamhet som främjar skogsbruket om prestationerna grundar sig på en beställning, något annat uppdrag eller en begäran om information,

2) ordnande av kurser och utbildningar som förutsätter en anmälan,

3) av skogscentralen ordnade naturvårdsexamina som visar kännedom om naturvård.

Den avgift som tas ut för prestationerna enligt 1 mom. bestäms utifrån prestationens självkostnadsvärde enligt 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten. På bestämmandet av avgiften tillämpas 3 § 2 mom. Eventuella fakturerings- och postningskostnader kan tas ut separat.

Sådan främjande verksamhet av skogsbruket vid skogscentralen som inte grundar sig på en beställning, något annat uppdrag eller en begäran om information är avgiftsfri.

5 §
Särskilda bestämmelser

Om behandlingen av ett ärende förfaller på grund av att ansökan återtas eller av någon annan orsak som beror på sökanden, tas det för behandlingen av ärendet ut en sådan del av avgiften som motsvarar de kostnader som ärendet gett upphov till.

Från avgiften för beslut i ett ärende som på grund av ändringssökande återförvisats för ny behandling avdras det belopp som har tagits ut för tidigare beslut i ärendet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och den gäller till och med den 31 december 2018.

Helsingfors den 20 december 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Överforstmästare
Matti Heikurainen

Bilaga 1

Finlands skogscentrals avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

1) godkännande av en återställandeplan enligt 5 a § i skogslagen
2) undantagslov enligt 11 § i skogslagen
3) beslut om ersättning för inskränkningar i tagande av husbehovsvirke enligt 12 § 2 mom. i skogslagen
4) beviljande av undantag enligt 14 § 5 mom. i skogslagen från tidsfristen för anmälan om användning av skog vid en plötslig, avsevärd skogsskada och avverkningen riktas mot en särskilt viktig livsmiljö enligt 10 § 2 mom. i skogslagen
5) förhandlingsskyldighet enligt 15 § 1 mom. i skogslagen
6) utfärdande av i 16 a § i skogslagen avsett temporärt behandlingsförbud samt hävande av beslut om temporärt behandlingsförbud
7) beslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)
8) beslut enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), nedan finansieringslagen, med undantag av beslut enligt punkt 3 och 4 i bilaga 2 till denna förordning
9) delgivning enligt 9 § 4 mom. i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013, nedan skogsskadelagen) och behandling av ansökan om ersättning samt utlåtande om ansökan enligt 7 § i lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991)
10) behandling av ansökan om ersättning och utlåtande om ansökan enligt 21 § 3 mom. samt beslut och förslag till återkrav av kostnader för tvångsutförande enligt 24 § 1 mom. i skogsskadelagen
11) förslag till spridning av biologiska växtskyddsmedel genom flygbesprutning enligt 11 § 3 mom. i skogsskadelagen
12) bistående av Naturresursinstitutet enligt 12 § 1 mom. i skogsskadelagen
13) godkännande av ett forskningsförfarande på statsägd mark enligt 23 § 2 mom. i skogsskadelagen
14) beslut om ersättning för skogsskador enligt viltskadelagen (105/2009)
15) information till pantborgenären enligt 16 a § 2 mom. i lagen om införande av jordabalken (541/1995) om en anmälan om avverkning eller användning av skogen
16) framställning om spridning av växtskyddsmedel från luften enligt 20 § 2 mom. 2 punkten i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011)
17) bistående av Livsmedelssäkerhetsverket enligt 14 a § i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003)
18) utlåtande enligt 11 § 2 mom. i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016)
19) utlåtande enligt 28 a § 2 mom. i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992)
20) utlämnande av uppgifter ur ett personregister enligt 26 § i personuppgiftslagen (523/1999) till den registrerade personen om det har förflutit minst ett år sedan den registrerade senast fick ta del av registeruppgifterna; med registeruppgifter avses här uppgifter om den berörda registrerade personen i systemet för skoglig information
21) utlämnande av uppgifter till en myndighet eller den som sköter ett offentligt uppdrag när dessa enligt lag har rätt att få uppgifter avgiftsfritt
22) utlämnande av information om skogsuppgifter enligt lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011, nedan lagen om skoglig information) till statliga forskningsinstitut, universitet och yrkeshögskolor för historisk eller vetenskaplig forskning eller statistiska ändamål
23) utlämnande av uppgifter för genomförande av lärdomsprov enligt 11 § i lagen om skoglig information
24) utlämnande av en i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) avsedd handling muntligen, för läsning eller kopiering eller för att sändas per e-post när hämtningen inte förutsätter särskilda ytterligare åtgärder
25) Prestationerna i samband med webbtjänsten MinSkog.fi

Bilaga 2

Finlands skogscentrals offentligrättsliga prestationer med fast avgift och de avgifter som tas ut för dem

AVGIFTSTABELL

Prestation Avgift
1) beviljande av undantag enligt 14 § 4 mom. i skogslagen från tidsfristen för anmälan om användning av skog 80,00 euro
2) samtycke till att en inskrivning av panträtt ändras eller avförs enligt 21 § 2 mom. i skogslagen, avgift per ansökan 100,00 euro
3) samtycke till att en inskrivning av panträtt ändras eller avförs enligt 14 § 1 mom. i finansieringslagen, avgift per ansökan 100,00 euro
4) finansieringsbeslut som avser låneansökan i enlighet med finansieringslagen, avgift per delägarfastighet eller per sådan helhet av fastigheter som avses i 12 § 3 mom. i finansieringslagen 50,00 euro
5) meddelande enligt 1 § 2 mom. i statsrådets förordning om samfällda skogar (163/2003) till delägarna i en samfälld skog om delägarlagets första stämma när den samfällda skogen har införts i fastighetsregistret, avgift per delägare 10,00 euro
6) värdering av skogsskada enligt viltskadelagen på det sätt som anges i den lagena) i fråga om arealer på högst 1 hektar, en grundavgift påb) och ytterligare för den del som överstiger 1 hektar och som uppgår till högst 5 hektar, per varje påbörjad hektarc) samt utöver dessa för den del som överstiger 5 hektar per varje påbörjad hektar 150,00 euro80,00 euro/ha 50,00 euro/ha
7) fastställande av reglementet för ett delägarlag enligt 19 § i lagen om samfällda skogar 200,00 euro
8) fastställande av ändringar i reglementet för ett delägarlag enligt 19 § i lagen om samfällda skogar 75,00 euro
9) utdrag ur det register som avses i 48 § i lagen om samfällda skogar 10,00 euro
10) intyg enligt 13 § 1 punkten i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 100,00 euro
11) fastställande av ett i 15 § 2 mom. 2 punkten i lagen om samfälligheter (758/1989) avsett beslut om ändring av en samfällighet till en i lagen om samfällda skogar avsedd samfälld skog med stöd av 16 § 3 mom. i lagen om samfälligheter 75,00 euro
12) utlämnande av uppgifter enligt 11 § i lagen om skoglig information för historisk eller vetenskaplig forskning till andra aktörer än till statliga forskningsinstitut, universitet eller yrkeshögskolor Grundavgift/gång150,00 euro
Extra avgift
0,10 euro per kontaktinformation till en markägare
13) sådant utlämnande av skogsuppgifter som avses i 13 § i lagen om skoglig information Grundavgift/gång150,00 euro
Extra avgift
a) utlämnande av kontaktuppgifter för direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar eller andra därmed jämförbara adresserade försändelser (ändamålet med användningen av uppgifterna enligt 9 § 1 och 4 mom. i lagen om skoglig information och, om den som bedriver eller finansierar forskningen utövar affärsverksamhet, ändamålet med användningen av uppgifterna enligt 11 § 2 mom. i den lagen) 0,10 euro per kontaktinformation till en markägare
b) utlämnande av kontaktuppgifter och information om skogstillgångar för direktmarknadsföring (ändamålet med användningen av uppgifterna enligt 9 § 2 mom. i lagen om skoglig information) eller för ett användningsändamål enligt personuppgiftslagen 0,10 euro per kontaktinformation till en markägare
c) utlämnande av information om skogstillgångar utan markägarens kontaktuppgifter (ändamålet med användningen av uppgifterna enligt 9 § 2 mom. i lagen om skoglig information) eller för ett användningsändamål enligt personuppgiftslagen
d) utlämnande av uppgifter om provytor för tolkning av beståndsdata vid fjärranalys (ändamålet med användningen av uppgifterna enligt 12 § i lagen om skoglig information) 15,00 euro/provyta
e) utlämnande av uppgifter till en myndighet eller den som sköter ett offentligt uppdrag på något annat sätt än genom teknisk anslutning för att uppfylla lagstadgade eller med stöd av lag bestämda uppdrag eller skyldigheter (ändamålet med användningen av uppgifterna enligt 8 § 1 mom. 4 punkten i personuppgiftslagen)
f) utlämnande av uppgifter till en myndighet på något annat sätt än genom teknisk anslutning för skötseln av planerings- och utredningsuppgifter (ändamålet med användningen av uppgifterna enligt 16 § i personuppgiftslagen)
14) utlämnande av uppgifter a) till den registrerade enligt 26 § i personuppgiftslagen, om det har förflutit mindre än ett år sedan den berörda personen senast fick del av registeruppgifterna; med registeruppgifter avses här uppgifter om den berörda registrerade personen i systemet för skoglig information, eller 50,00 euro/gång
b) till den som med stöd av 12 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ber att få ta del av de uppgifter som gäller honom själv 50,00 euro/gång
15) utlämnande av en i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet avsedd handling muntligen, för läsning eller kopiering eller för att sändas per e-post när hämtningen förutsätter särskilda ytterligare åtgärder Avgift/gång150,00 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.