1008/2017

Helsingfors den 20 december 2017

Miljöministeriets förordning om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 117 j § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), sådan paragrafen lyder i lag 812/2017:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen som uppförs i en ny byggnad eller en utbyggnad eller som bildas när användningsområdet för en byggnad eller en del av en byggnad ändras väsentligt.

Vid reparationer eller ändringar av en byggnad ska denna förordning tillämpas endast om den ursprungliga lösningen är uppenbart olämplig. I annat fall kan reparationer och ändringar av en byggnad göras med iakttagande av den ursprungliga lösningen.

Boendeförhållandena får inte försämras till följd av ändringarna.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) bostadsrum ett rum som i första hand är avsett för permanent boende; tambur, korridor, badrum eller annat jämförbart utrymme räknas inte som bostadsrum; ett kök är ett bostadsrum som i första hand är avsett för matlagning och måltider,

2) bostadslägenhet, det vill säga bostad, en för åretruntboende avsedd helhet som har en egen direkt ingång, som består av ett eller flera bostadsrum och som är utrustad med kök, kokvrå eller kokutrymme,

3) flervåningsbostadshus ett bostadshus som har minst två våningar och flera bostäder och där utrymmen som hör till separata bostadslägenheter ligger ovanför varandra,

4) rumsarea den area som begränsas av rummets innerväggar eller deras tänkta förlängningar; till rumsarean räknas dock inte utrymmen som är lägre än 1,6 meter,

5) lägenhetsarea den area som begränsas av dels den inre av sidan av väggarna runt lägenheten, dels den inre sidan av bärande väggar och andra för byggnaden nödvändiga byggnadsdelar i lägenheten; till lägenhetsarean räknas dock inte utrymmen som är lägre än 1,6 meter.

6) rumshöjd det vertikala avståndet mellan rummets golvyta och takyta,

7) våningshöjd, det vertikala avståndet mellan två golvytor som ligger ovanför varandra,

8) inkvarteringslokal en möblerad lokal som i första hand är avsedd att yrkesmässigt tillhandahållas kunder som behöver tillfällig inkvartering,

9) småhus fristående småhus och sammanbyggda småhus,

10) arbetsutrymme ett utrymme som i första hand är avsett för arbete.

3 §
Planering av bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler eller arbetsutrymmen

Huvudprojekteraren, byggprojekteraren och specialprojekteraren ska i enlighet med sina respektive uppgifter vid projekteringen av en byggnad sörja för att byggnaden i enlighet med sitt användningsändamål uppfyller de väsentliga tekniska, funktionella och arkitektoniska krav som gäller bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen.

4 §
Bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen

Bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen ska ha en storlek och form som är ändamålsenlig med tanke på den avsedda användningen och inredningen.

Rumsarean för bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen ska dock alltid vara minst 7 kvadratmeter. Rumshöjden i bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen ska vara minst 2,5 meter. Rumshöjden i småhus ska vara minst 2,4 meter. Rumshöjden i en liten del av ett bostadsutrymme, en inkvarteringslokal eller ett arbetsutrymme kan vara lägre än det som anges ovan, dock inte under 2,2 meter. Om rummets innertak inte är horisontellt bestäms rumshöjden som en medelhöjd för rumsarean.

Vid planering av bostadsrum ska den inverkan som väderstrecken, störningar i omgivningen, graden av ljus samt utsikten har beaktas.

5 §
Fönster i bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen

Bostadutrymmen och inkvarteringslokaler ska ha fönster vars ljusöppning är minst 1/10 av rumsarean. Fönstrets placering och övriga arrangemang ska säkra ett ljust rum, möjlighet att se ut från rummet och möjlighet till olika slags inredning av rummet. Ett fönster eller en del av ett fönster i ett bostadsrum eller i en inkvarteringslokal ska kunna öppnas. Om ett arbetsutrymme ska ha ett fönster, ska ljusöppningen vara minst 1/10 av rumsarean.

Avståndet mellan huvudfönstret i ett bostadsrum och motsatt byggnad på samma fastighet eller grannfastigheten ska vara minst lika långt som den motsamma byggnadens höjd beräknat från bostadrummets golv. Framför huvudfönstret ska det dock finnas minst 8 m obebyggt område. För småhus kan avståndet på tomten eller byggnadsplatsen vara mindre, förutsatt att kraven på trivsel beaktas, dock så att kravet på en ljusvinkel på 45 grader mot rummets golv uppfylls.

6 §
Förhållandet mellan golv i bostadsutrymmen och inkvarteringslokaler och markytan

Golvet i ett bostadsutrymme eller en inkvarteringslokal ska vid huvudfönstret i utrymmet ligga högre än markytan. I en del av bostadsrummen i en bostadslägenhet kan golvet dock ligga högst en meter under markytan. Höjdläget för ingången till ett bostadsutrymme eller en inkvarteringslokal ska ligga på en naturlig nivå i förhållande till markytan.

7 §
Bostadslägenhetens storlek

Bostadslägenhetens bostadsyta ska vara minst 20 kvadratmeter. En studiebostads yta kan dock vara minst 16 kvadratmeter, om det i de gemensamma utrymmena i samma byggnad finns tillräckliga vistelseutrymmen eller utrymmen för annan verksamhet.

8 §
Utrymmen och utrustning i bostadslägenheter

En bostadslägenhets utrymmen och planlösning ska vara ändamålsenliga med beaktande av det tilltänkta antalet invånare, gemensamma utrymmen för bostäderna och förändrade användningsbehov. I bostadslägenheten ska det finnas ändamålsenliga utrymmen för vila, vistelse och fritid, måltider och matlagning, skötsel av hygien samt för nödvändigt underhåll och nödvändig förvaring som hänför sig till boendet.

I bostadslägenheten, eller till dess förfogande, ska det finnas ändamålsenliga utrymmen för klädvård samt för förvaring av bohag, cyklar, barnvagnar och friluftsutrustning.

Utrymmena ska förses med sådan inredning, utrustning och sådana tekniska installationer som krävs för användningen av utrymmena. I bostadslägenheten ska det dock alltid finnas toalett samt tillräcklig basutrustning för skötsel av den personliga hygien och för matlagning.

9 §
Lekplatser och vistelseutrymmen

Lekplatser, vistelseutrymmen och vistelseområden ska enkelt och säkert kunna nås från bostäderna. Bilplatser, körning till bilplatser, placering av avfallsutrymmen och servicetrafik på gårdsplanen ska ordnas så de inte orsakar störningar eller fara för boendet och för annan användning av gårdsplanen.

10 §
Dimensionering av förbindelseleder i en byggnad

Trappuppgångar, trappavsatser och entréer ska dimensioneras så att personer kan röra sig och varor kan transporteras obehindrat. Varutransport kan också ordnas med hjälp av hiss.

11 §
Våningshöjd

Våningshöjden i flervåningshus ska vara minst tre meter.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På projekt som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU (32015L1535); EUT L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsingfors den 20 december 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Överarkitekt
Pekka Lukkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.