1001/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Statsrådets förordning om ändring av kärnenergiförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i kärnenergiförordningen (161/1988) 21 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 732/2008,

ändras 19, 20, 22 b, 22 c §, 22 d § 1 mom. och det inledande stycket i 22 d § 4 mom., 24 § 2 mom. 6 punkten, 25 § 1 mom., 29 §, det inledande stycket i 32 §, det inledande stycket i 34 § samt 37 och 38–40 §, rubriken för 6 kap. , 43 § 7 a-punkten, 88, 89 och 112 § samt 146 § 2 mom.,

av dem 19 §, det inledande stycket i 32 § och det inledande stycket i 34 § sådana de lyder i förordning 473/1996, 20 §, 24 § 2 mom. 6 punkten, 39 § och 43 § 7 a-punkten i förordning 755/2013, 22 b och 22 c §, 22 d § 1 mom. och det inledande stycket i 22 d § 4 mom. samt 146 § i förordning 1532/2015, 25 § 1 mom. samt 89 och 112 § i förordning 732/2013, 37 § delvis ändrad i förordningarna 732/2008 och 1532/2015 samt 88 § delvis ändrad i förordning 732/2008, och

fogas till förordningen nya 33 a, 34 a, 36 a, 79 a–79 c och 112 b § som följer:

19 §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte när ett kärnämne som avses i punkt 2.1, ett ämne som avses i punkt 2.2, en anordning eller ett aggregat som avses i punkt 2.3 eller informationsmaterial som avses i punkt 2.4 i bilaga A överlåts till den som innehar byggnadstillstånd enligt 31 §, drifttillstånd enligt 33 § eller nedläggningstillstånd enligt 33 a §, om kärnämnet, ämnet, anordningen, aggregatet eller informationsmaterialet ska användas i den verksamhet som tillståndet gäller.

20 §

En tillståndshavare med sådant tillstånd att uppföra kärnanläggning som avses i 18 § i kärnenergilagen, sådant tillstånd att driva kärnanläggning som avses i 20 § i den lagen eller sådant tillstånd att lägga ned en kärnanläggning som avses i 20 a § i nämnda lag har, om inte något annat följer av tillståndet, också rätt att på kraftverksområdet inneha, tillverka, producera, hantera, använda och lagra sådana kärnämnen, sådant kärnavfall och sådana i 8 § i denna förordning angivna ämnen, anordningar och aggregat som behövs i kärnanläggningens verksamhet eller uppkommer som resultat av verksamheten samt att på kraftverksområdet och vid tillståndshavarens andra verksamhetsställen inneha, tillverka och sammanställa informationsmaterial.

22 b §

Restriktionen för årsdosen för en individ i befolkningen till följd av normal drift av ett kärnkraftverk eller av ennågon annan kärnanläggning som är försedd med en kärnreaktor är 0,1 millisievert. Restriktionen för årsdosen för en individ i befolkningen till följd av en planenlig nedläggning av ett kärnkraftverk eller någon annan kärnanläggning som är försedd med en kärnreaktor är 0,01 millisievert.

Restriktionen för årsdosen för en individ i befolkningen till följd av en förväntad driftstörning är 0,1 millisievert.

Restriktionen för den årsdos för en individ i befolkningen som orsakas av utsläpp till följd av en antagen olycka är 1 millisievert när olyckan är av klass 1 och 5 millisievert när olyckan är av klass 2 samt 20 millisievert vid spridning till följd av en antagen olycka.

Utsläpp av radioaktiva ämnen till följd av en allvarlig olycka vid ett kärnkraftverk får inte ge upphov till något behov av omfattande skyddsåtgärder för befolkningen och inte heller långvariga begränsningar i användningen av mark- och vattenområden.

I syfte att begränsa de långvariga konsekvenserna är gränsvärdet för utsläpp av cesium-137 till luften 100 terabecquerel. Möjligheten för att gränsvärdet överskrids ska vara ytterst liten.

Möjligheten av ett sådant utsläpp som i ett tidigt skede av olyckan kräver skyddsåtgärder med tanke på befolkningen ska vara ytterst liten.

22 c §

Restriktionen för årsdosen för en individ i befolkningen till följd av normal drift eller en förväntad driftstörning vid sådan gruvdrift och malmanrikningsverksamhet som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen är 0,1 millisievert.

Restriktionen för årsdosen för en individ i befolkningen till följd av en olyckssituation vid ovan nämnd verksamhet är 1 millisievert.

Restriktionen för årsdosen för en individ i befolkningen till följd av sannolika utvecklingsförlopp efter placeringen i slutförvar av sådant kärnavfall som uppkommer vid gruvdriften och malmanrikningsverksamheten enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen är 0,1 millisievert.

Restriktionen för årsdosen för en individ i befolkningen till följd av sådant kärnavfall som uppkommer vid gruvdriften och malmanrikningsverksamheten enligt 1 mom. i sådana situationer då de isolerande strukturerna hos slutförvaringssystemet försvagas till följd av osannolika händelser eller mänsklig aktivitet är 1 millisievert.

22 d §

Restriktionen för årsdosen för en individ i befolkningen till följd av normal drift och planenlig nedläggning av en kärnavfallsanläggning är 0,01 millisievert.


Under de granskningsperioder som följer på den i 3 mom. avsedda perioden ska långtidsmedelvärdena av de mängder radioaktiva ämnen som läcker ut i biosfären från kärnavfallet som slutförvaras underskrida de maximivärden som Strålsäkerhetscentralen fastställer särskilt för varje radionuklid. Maximivärdena ska anges så att


24 §

För varje kärnanläggningsprojekt ska till ansökan dessutom fogas en


6) miljökonsekvensbeskrivning som utarbetats enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) och kontaktmyndighetens motiverade slutsats samt utredning om de grunder för planeringen som sökanden ämnar följa för att undvika miljöskador och begränsa miljöbelastningen,


25 §

Utöver vad som föreskrivs i kärnenergilagen ska arbets- och näringsministeriet begära utlåtande om en ansökan om principbeslut från åtminstone inrikesministeriet och försvarsministeriet samt det regionförvaltningsverk, den närings-, trafik- och miljöcentral och det landskapsförbund inom vars verksamhetsområde den planerade kärnanläggningens förläggnings- eller grannkommun finns.


29 §

Arbets- och näringsministeriet ska kungöra offentligt att ett kärnanläggningsprojekt har inletts samt

1) var och inom vilken tid den allmänt hållna utredning som sökanden publicerat om kärnanläggningsprojektet finns tillgänglig för allmänheten,

2) att det är möjligt för de boende och de kommuner som finns i den planerade kärnanläggningens närmaste omgivning, myndigheterna och allmänheten att skriftligen framföra sina åsikter om projektet och inom vilken tid åsikterna ska ges in till ministeriet, samt

3) var och när det offentliga möte som avses i 13 § 2 mom. i kärnenergilagen kommer att ordnas.

Kungörelsen om vad som nämns i 1 mom. ska

1) under minst en månad finnas uppsatt åtminstone på anslagstavlan för offentliga kungörelser i den planerade kärnanläggningens förläggningskommun och grannkommuner, och

2) publiceras i tidningar med allmän spridning i de kommuner som avses i 1 punkten minst en månad innan det offentliga mötet ordnas.

32 §

Till en ansökan om byggnadstillstånd ska fogas de utredningar om sökanden som nämns i 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten eller 3 mom. samt


33 a §

Tillstånd att lägga ned en kärnanläggning (nedläggningstillstånd) söks med en skriftlig ansökan som riktas till statsrådet och i vilken åtminstone ska uppges

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemort,

2) kärnanläggningens identifieringsuppgifter och förläggningsort,

3) kärnanläggningens tidigare syfte,

4) nedläggningens planerade tidtabell och omfattning,

5) kärnanläggningens tidigare drifttillstånd.

34 §

Till ansökan om drifttillstånd ska fogas de utredningar om sökanden som nämns i 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten eller 3 mom. samt


34 a §

Till ansökan om nedläggningstillstånd ska fogas de utredningar om sökanden som nämns i 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten eller 3 mom. samt

1) en utredning om bosättning och annan verksamhet på kärnanläggningens förläggningsplats och i dess närmaste omgivning,

2) en utredning om slaget och den maximala mängden av kärnämnen och kärnavfall som genereras, hanteras och lagras i samband med nedläggningen,

3) en allmän utredning om tekniska principer och lösningar för nedläggningen samt andra arrangemang för att garantera säkerheten samt en uppskattning av hur principerna realiseras,

4) en miljökonsekvensbeskrivning för nedläggningsprojektet som utarbetats enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats samt kompletterande uppgifter för begränsning av miljöbelastningen från nedläggningen,

5) en utredning om den sakkunskap som sökanden förfogar över och om sökandens organisation i det skede då kärnanläggningen läggs ned,

6) en utredning om sökandens planer och tillbudsstående metoder för ordnande av hanteringen av kärnavfallet i nedläggningsskedet inklusive slutförvaringen av kärnavfallet samt utredning om tidtabellen och de beräknade kostnaderna för kärnavfallshanteringen,

7) en utredning om sökandens finansiella ställning och en plan för ordnande av finansieringen av kärnanläggningens nedläggning,

8) den sökandes bokslutshandlingar för det år ansökan om nedläggningstillstånd görs och för de fem föregående åren eller uppgift om var handlingarna är tillgängliga i elektronisk form,

9) en utredning om hur drifttillståndets eventuella villkor i fråga om kärnavfallshanteringen har iakttagits, samt

10) utöver den utredning som avses i 1–9 punkten annan utredning som myndigheten anser behövlig.

36 a §

Vid ansökan om nedläggningstillstånd ska sökanden till Strålsäkerhetscentralen lämna in

1) en slutlig nedläggningsplan för nedläggning av kärnanläggningen,

2) en riskanalys för nedläggningen,

3) en säkerhetsanalys,

4) en klassificeringshandling, där klassificeringen av konstruktioner, system och anordningar som är viktiga med tanke på kärnanläggningens säkerhet presenteras utgående från deras betydelse för säkerheten,

5) ett kvalitetsledningsprogram för kärnanläggningen,

6) säkerhetstekniska driftsvillkor,

7) ett program för sammanfattning av de periodiska besiktningarna av konstruktioner, system och anordningar som är viktiga för kärnanläggningens säkerhet under nedläggningen,

8) planer för skydds- och beredskapsarrangemang,

9) en utredning om ordnande av tillsyn som behövs för att förhindra spridningen av kärnvapen,

10) instruktion för kärnanläggningen,

11) en utredning om strålningen i kärnanläggningens omgivning och ett program för strålningsövervakning av kärnanläggningens omgivning,

12) en utredning om hur säkerhetskraven uppfylls,

13) en utredning om hur anläggningens åldrande hanteras, samt

14) annan utredning som myndigheten anser behövlig.

Om villkoren i nedläggningstillståndet ändras, ska enbart sådana i 1 mom. avsedda handlingar lämnas till Strålsäkerhetscentralen som antingen inte har lämnats in tidigare eller som har ändrats.

Strålsäkerhetscentralen ska i sitt utlåtande över nedläggningstillståndet lämna tillståndsmyndigheten en särskild utredning om de handlingar som avses i 1 mom.

37 §

Utöver vad som föreskrivs i kärnenergilagen ska arbets- och näringsministeriet begära utlåtanden om ansökan om byggnadstillstånd, drifttillstånd och nedläggningstillstånd från åtminstone inrikesministeriet samt det regionförvaltningsverk och den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde kärnanläggningens förläggnings- eller grannkommun finns. Ett utlåtande om ansökan om byggnadstillstånd ska begäras också från social- och hälsovårdsministeriet.

Över ansökan om annat tillstånd än tillstånd att uppföra en kärnanläggning som avses i 11 § i kärnenergilagen ska arbets- och näringsministeriet begära utlåtande från kärnanläggningens förläggningskommun.

Strålsäkerhetscentralen ska begära utlåtande från inrikesministeriet om de planer som avses i 35 § 1 mom. 6 punkten, 36 § 1 mom. 7 punkten och 36 § 1 mom. 8 punkten.

Strålsäkerhetscentralen ska till sina utlåtanden om kärnanläggningstillstånd bifoga utlåtande från den delegation som avses i 56 § 2 mom. kärnenergilagen.

38 §

Av ett beslut om byggnads-, drift- eller nedläggningstillstånd ska åtminstone följande framgå:

1) den som meddelas tillstånd och identifieringsuppgifter för kärnanläggningen,

2) den plats där verksamheten får bedrivas,

3) karaktären hos och omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas i kärnanläggningen,

4) tillståndets giltighetstid,

5) tillståndsvillkor som kan anses nödvändiga, såsom villkor som angår skydds- och beredskapsarrangemang, skadeståndsansvar i händelse av en kärnskada, uppfyllande av Finlands internationella avtalsförpliktelser, miljövård samt kärnavfallshantering.

Av ett byggnadstillstånd ska särskilt framgå vilka kriterier kärnanläggningens konstruktion ska uppfylla och av ett drifttillstånd dessutom vilka kriterier som driften och verksamheten i kärnanläggningen ska uppfylla.

Av ett drifttillstånd ska framgå vilka slag och mängder av kärnämnen, kärnavfall och i 2 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen angivna ämnen, anordningar och aggregat som behövs i kärnanläggningens verksamhet och som får innehas, tillverkas, produceras, hanteras, användas och lagras i kärnanläggningen med stöd av tillståndet för kärnanläggningen utan särskilt tillstånd enligt 6 kap. i denna förordning.

Av ett nedläggningstillstånd ska framgå vilka slag och mängder av kärnavfall som uppkommer, hanteras och lagras i samband med nedläggningen av en kärnanläggning samt i 2 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen angivna ämnen, anordningar och aggregat som behövs vid nedläggningen av en kärnanläggning och som får innehas, tillverkas, produceras, hanteras, användas och lagras i kärnanläggningen med stöd av tillståndet för kärnanläggningen utan särskilt tillstånd enligt 6 kap. i denna förordning. Av nedläggningstillståndet ska dessutom framgå eventuella ändringar i den avfallshanteringsskyldiges skyldigheter som följer av denna fas i kärnanläggningens livscykel.

39 §

Arbets- och näringsministeriet ska göra en anmälan om beviljande av byggnadstillstånd, drifttillstånd och nedläggningstillstånd för en kärnanläggning till Strålsäkerhetscentralen, inrikesministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, behöriga regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentraler samt till kärnanläggningens förläggningskommun.

Ett regionförvaltningsverk som tagit emot en sådan anmälan ska vidare informera andra berörda kommuner samt berörda vatten-, miljö-, hälsovårds-, bygg-, arbetarskydds-, räddnings- och polismyndigheter inom sitt verksamhetsområde om att sådant tillstånd beviljats.

40 §

När ändring söks i byggnads-, drift- eller nedläggningstillståndet för en kärnanläggning ska i tillämpliga delar iakttas de bestämmelser som gäller ansökan om nytt tillstånd.

6 kap.

Tillstånd som gäller kärnämnen, kärnavfall samt ämnen, anordningar och aggregat som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen

43 §

Till ansökan om tillstånd enligt 16 § 2 mom. i kärnenergilagen ska fogas ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag eller någon annan motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet samt, utom när det på grund av den planerade verksamhetens natur är uppenbart onödigt, följande:


7 a) en miljökonsekvensbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats, om den lagen förutsätter konsekvensbedömning,


79 a §

En kärnanläggning ska ha en till sitt innehåll tillräckligt detaljerad plan för nedläggning av kärnanläggningen som motsvarar anläggningens typ och läge. Nedläggningsplanen ska innehålla åtminstone

1) en strategi för nedläggning av anläggningen samt motiveringar till valet av strategi,

2) planerade faser för nedläggningen inklusive tidtabeller,

3) rivnings- och kärnavfallshanteringslösningar i stora drag,

4) en uppskattning av kostnaderna för nedläggningen och för kärnavfallshanteringen i samband med den,

5) anläggningens planerade sluttillstånd.

79 b §

Arbets- och näringsministeriet sörjer för säkerställande av att nedläggningsplanen är tekniskt genomförbar, att säkerhetsprinciperna iakttas och att kostnadsförslagen är tillförlitliga samt ber en oberoende expert eller sammanslutning som är förtrogen med analyser av teknisk-ekonomiska kalkyler att göra en bedömning av nedläggningsplanen.

Dessutom ska ett utlåtande om nedläggningsplanen begäras av Strålsäkerhetscentralen.

79 c §

I det nationella program för kärnavfallshantering som avses i 27 b § i kärnenergilagen ska åtminstone följande uppgifter ingå:

1) övergripande mål för de nationella handlingslinjerna för hanteringen av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall,

2) de viktigaste delmålen och tydliga tidsramar för uppnåendet av dem mot bakgrund av de övergripande målen i det nationella programmet,

3) den totala mängden använt kärnbränsle, annat kärnavfall och annat radioaktivt avfall som uppkommer till följd av användningen av kärnenergi samt en uppskattning av de framtida mängderna, inklusive avfall som uppkommer vid nedläggningen; i anslutning till de totala mängderna ska klart anges förläggningsplatsen för annat avfall, annat radioaktivt avfall och använt kärnbränsle samt avfallsmängderna i enlighet med relevant klassificering,

4) planer och tekniska lösningar för hanteringen av använt kärnbränsle, annat kärnavfall och annat radioaktivt avfall från genereringen av avfallet till slutförvaringen av det,

5) planer för tiden efter slutlig förslutning av slutförvaret, inklusive den period under vilken kontrollerna av slutförvaringen fortgår och de medel som ska användas för att bevara kunskapen om anläggningen på lång sikt,

6) de forsknings-, utvecklings- och demonstrationsåtgärder som krävs för att genomföra lösningar för hanteringen av använt kärnbränsle, annat kärnavfall och annat radioaktivt avfall,

7) ansvaret för genomförandet av det nationella programmet och de viktigaste bedömningskriterierna för att följa hur genomförandet av det nationella programmet för kärnavfallshantering framskrider,

8) en uppskattning av kostnaderna för genomförandet av det nationella programmet och underlaget för detta,

9) en beskrivning av de gällande arrangemangen för finansiering av genomförandet av hanteringen av kärnavfall och annat radioaktivt avfall,

10) uppgifter om programmets offentlighet samt om säkerställande av insynen,

11) de avtal om hanteringen av kärnavfall eller annat radioaktivt avfall som Finland ingått med andra stater.

88 §

Den blivande avfallshanteringsskyldige ska första gången lämna in avfallshanteringsschemat till arbets- och näringsministeriet för godkännande i tillräckligt god tid innan den verksamhet som producerar kärnavfall inleds och senast i samband med ansökan om tillstånd för denna verksamhet.

Den avfallshanteringsskyldige ska senare vart tredje år före utgången av juni månad komplettera det godkända avfallshanteringsschemat och de beräkningar som anknyter till det för fastställande av de ansvarsbelopp och fonderingsmål som avses i 43 § 2 mom. i kärnenergilagen. Av kompletteringen ska framgå kostnads- och prisuppgifter för kärnavfallshanteringsåtgärderna, uppgifter om mängden kärnavfall som omfattas av ombesörjningsskyldigheten och om behövliga kärnavfallshanteringsåtgärder samt en på dessa uppgifter baserad beräkning av kärnavfallshanteringens totalkostnader enligt läget och kostnadsnivån vid utgången av varje år.

Den avfallshanteringsskyldige ska före utgången av juni månad vart tredje år till arbets- och näringsministeriet lämna in de uppdaterade beräkningar som hänför sig till det kompletterade avfallshanteringsschemat för fastställande av i 43 § 2 mom. i kärnenergilagen avsedda ansvarsbelopp och fonderingsmål.

89 §

Arbets- och näringsministeriet sörjer för säkerställande av att de i 88 § 2 mom. avsedda kostnads- och prisuppgifterna för kärnavfallshanteringsåtgärder och beräkningen av de kostnader som i framtiden föranleds av kärnavfallshanteringen är riktiga och tillförlitliga och begär för detta ändamål en bedömning av dem från en oberoende expert eller sammanslutning som är förtrogen med analyser av teknisk-ekonomiska kalkyler.

De i 88 § 3 mom. avsedda uppdaterade beräkningarna ska bedömas med iakttagande av 1 mom.

112 §

Om tillståndshavaren ämnar göra sådana ändringar i kärnanläggningens system, konstruktioner, kärnbränsle eller anläggningens driftsätt som inverkar på säkerheten och innebär ändringar i de planer eller handlingar som Strålsäkerhetscentralen godkänt, ska tillståndshavaren utverka Strålsäkerhetscentralens godkännande av ändringarna innan de genomförs. Tillståndshavaren ska dessutom se till att de i 35, 36 och 36 a § avsedda handlingar som lämnats till Strålsäkerhetscentralen ändras på motsvarande sätt.

112 b §

Strålsäkerhetscentralen utövar tillsyn över nedläggningen av kärnanläggningar i enlighet med 55 och 63 § i kärnenergilagen för att säkerställa att tillståndsvillkor och godkända planer iakttas vid nedläggningen av en anläggning och att verksamheten i övrigt är förenlig med kärnenergilagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Tillsynen över nedläggningen av en kärnanläggning omfattar också servicen, reparationerna, kontrollerna och testerna av en kärnanläggnings system, konstruktioner och anordningar.

De viktigaste faserna i nedläggningen av en kärnanläggning får inledas först när Strålsäkerhetscentralen på basis av de handlingar som nämns i 36 a § samt andra detaljerade planer och handlingar som centralen kräver, för varje viktig fas konstaterat att de omständigheter som inverkar på säkerheten och säkerhetsbestämmelserna har beaktats i tillräcklig mån. Faserna i en nedläggning kan genomföras parallellt.

146 §

För konstaterande av hotbilder som gäller lagstridig verksamhet som riktar sig mot användningen av kärnenergi svarar Skyddspolisen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På ärenden som gäller användning av kärnenergi och som var anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas denna förordning. På ärenden som gäller nedläggning av en forskningsreaktor som drivits i Finland tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning, om ansökan om nedläggning har anhängiggjorts före ikraftträdandet av förordningen.

På ett kärnkraftverk som har uppförts och som har beviljats drifttillstånd första gången före år 1990 tillämpas inte 22 b § 4–6 mom., om tillämpningen inte med beaktande av ifrågavarande kärnkraftverks tekniska lösningar är motiverad med hänsyn till vad som föreskrivs i 7 a § i kärnenergilagen (990/1987).

Rådets direktiv 2014/87/Euratom (32014L0087); EUT L 219, 25.7.2014, s. 42
Rådets direktiv 2011/70/Euratom (32011L0070); EUT L 199, 2.8.2011, s. 48
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1

Helsingfors den 19 december 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Överinspektör
Johanna Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.