1000/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till aerosolförordningen

I enlighet med statsrådets beslut ändras i aerosolförordningen (1433/1993) punkterna 2.2 och 3.1.2 i bilagan, sådana de lyder, punkt 2.2 i förordning 225/2014 och punkt 3.1.2 i förordning 1150/2009, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 12 februari 2018.

Kommissionens direktiv (EU) 2016/2037 av den 21 november 2016 om ändring av rådets direktiv 75/324/EEG vad gäller högsta tillåtna tryck i aerosolbehållare och för anpassning av dess märkningsbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

Helsingfors den 19 december 2017

Arbetsminister
Jari Lindström

Regeringssekreterare
Sirpa Sillstén

Bilaga

KRAV I FRÅGA OM KONSTRUKTION OCH TESTNING AV AEROSOLER

2.2 Påskrifter

Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ska varje aerosolbehållare märkas på ett lättläst och varaktigt sätt med följande uppgifter:

a) om aerosolen klassificeras som ”brandsäker” enligt kriterierna i punkt 1.6 ska den märkas med signalordet ”Varning” och de andra uppgifter som föreskrivs i tabell 2.3.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 för märkning av aerosoler i kategori 3,

b) om aerosolen klassificeras som ”brandfarlig” enligt kriterierna i punkt 1.6 ska den märkas med signalordet ”Varning” och de andra uppgifter som föreskrivs i tabell 2.3.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 för märkning av aerosoler i kategori 2,

c) om aerosolen klassificeras som ”extremt brandfarlig” enligt kriterierna i punkt 1.6 ska den märkas med signalordet ”Fara” och de andra uppgifter som föreskrivs i tabell 2.3.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 för märkning av aerosoler i kategori 1,

d) om aerosolen är en konsumentprodukt, ska märkningarna innehålla skyddsangivelsen P102 enligt tabell 6.1 i del 1 i bilaga IV till förordning (EG) nr 1272/2008,

e) sådana varningar som uppmärksammar konsumenterna på de särskilda farorna med produkten, om aerosolen åtföljs av en särskild bruksanvisning, måste även denna innehålla varningar som gäller användningen.

3.1.2 Trycket i aerosolbehållaren vid 50 °C får inte överstiga de värden som anges i nedanstående tabell, beroende på aerosolbehållarens innehåll av gaser:

Innehåll av gaser Tryck vid 50 °C
Kondenserad gas eller gasblandning som kan antändas i luft vid 20 °C och normaltrycket 1,013 bar 12 bar
Kondenserad gas eller gasblandning som inte kan antändas i luft vid 20 °C och normaltrycket 1,013 bar 13,2 bar
Komprimerad gas eller gas som lösts under tryck som inte kan antändas i luft vid 20 °C och normaltrycket 1,013 bar 15 bar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.