922/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift som ska betalas till staten för tillsynen över de säkerheter som leverantörer av sammanlänkade resestjänster ställer och i händelse av leverantörens insolvens.

2 §
Betalningsskyldig

Skyldiga att betala tillsyns- och insolvensskyddsavgift är sådana i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) avsedda näringsidkare som är skyldiga att ställa säkerhet i enlighet med 3 § i den lagen.

3 §
Avgiftens storlek

Avgiften utgörs av en fast avgift som grundar sig på det säkerhetsbelopp som följer av 3 § i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster och en procentuell avgift som betalas enligt omsättningen i försäljningen av kombinerade resetjänster.

Den fasta andelen av avgiften bestäms enligt den betalningsskyldiges största kalkylerade säkerhetsbelopp det år som föregår betalningsåret, som följer:

Säkerhetsbelopp Avgift
Högst 10 000 euro 405 euro
Över 10 000 och högst 50 000 euro 945 euro
Över 50 000 och högst 200 000 euro 1 350 euro
Över 200 000 och högst 1 000 000 euro 2 025 euro
Över 1 000 000 och högst 3 000 000 euro 2 700 euro
Över 3 000 000 och högst 10 000 000 euro 3 375 euro
Över 10 000 000 euro 4 050 euro

Den procentuella andelen av avgiften är 0,024 procent av den föregående avslutade räkenskapsperiodens omsättning i försäljningen av kombinerade resetjänster.

4 §
Behörig myndighet

Avgiften bestäms och tas ut av Konkurrens- och konsumentverket kalenderårsvis.

5 §
Betalning av avgiften

Avgiften förfaller till betalning kalenderårsvis vid en tidpunkt som bestämts av Konkurrens- och konsumentverket. Konkurrens- och konsumentverket ska skicka ett beslut om avgiften till den betalningsskyldige senast 30 dagar före förfallodagen.

Om betalningsskyldigheten upphör mitt under ett kalenderår, betalas uttagna avgifter eller delar av avgifter inte tillbaka till den betalningsskyldige.

6 §
Rättelse till den betalningsskyldiges fördel

Om den betalningsskyldige på grund av ett fel har påförts en för stor avgift, ska avgiftsbeslutet rättas, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till den betalningsskyldiges fördel kan göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes.

7 §
Rättelse till betalningsmottagarens fördel

Om den betalningsskyldige, på grund av ett räknefel eller ett motsvarande misstag eller på grund av att saken till någon del inte har utretts, inte har påförts en föreskriven avgift eller en del av avgiften, ska avgiftsbeslutet rättas, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till betalningsmottagarens fördel kan göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes eller borde ha påförts.

8 §
Ändringssökande

I ett beslut som gäller en avgift får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Beslut som Konkurrens- och konsumentverket meddelar med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

9 §
Indrivning av avgiften

Bestämmelser om avgiftens direkta utsökbarhet utan utsökningsgrund finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

10 §
Skyldighet att lämna uppgifter och uppskattad avgift

Leverantörer av kombinerade resetjänster ska på begäran lämna Konkurrens- och konsumentverket sådana uppgifter som behövs för att avgiften ska kunna påföras. Bestämmelser som skyldigheten för leverantörer av kombinerade resetjänster att på eget initiativ lämna uppgifter som behövs för bestämmande av tillsyns- och insolvensskyddsavgiften finns i 19 § 2 mom. i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster.

Avgiften ska bestämmas genom uppskattning, om de uppgifter som behövs för bestämmandet av avgiften inte har lämnats. I avgiftsbeslutet ska då nämnas vad uppskattningen grundar sig på. Som grund för uppskattningen används uppgifter från tidigare år.

11 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den1 juli 2018.

Hos de betalningsskyldiga tas år 2018 ut hälften av den årliga tillsyns- och insolvensskyddsavgift som följer av denna lag.

RP 120/2017
EkUB 16/2017
RsV 112/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.