907/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/36/EU om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (direktivet om säsongsanställning).

Denna lag tillämpas på säsongsbunden verksamhet inom jordbruket och turismen.

2 §
Förhållande till utlänningslagen

På inresa, utresa samt vistelse och arbete i fråga om sådana säsongsarbetare som avses i denna lag tillämpas utlänningslagens (301/2004) bestämmelser om inresa, utresa samt vistelse och arbete, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) tredjelandsmedborgare medborgare i andra länder än Europeiska unionens medlemsstater eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz,

2) säsongsbunden verksamhet verksamhet som är kopplad till en viss tid på året då en återkommande händelse eller ett mönster av händelser med koppling till säsongsbetingade förhållanden kräver avsevärt högre arbetsinsatser än vad som behövs för att sköta det löpande arbetet,

3) säsongsarbetare en tredjelandsmedborgare med stadigvarande bosättningsort någon annanstans än i en medlemsstat i Europeiska unionen eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, som vistas lagligt och tillfälligt i Finland för att arbeta säsongsbundet i enlighet med ett arbetsavtal för viss tid som slutits mellan arbetstagaren och en arbetsgivare som är etablerad i Finland,

4) tillstånd för säsongsarbete rätt att arbeta i Finland på det sätt som avses i direktivet om säsongsanställning,

5) säsongsarbetsintyg intyg över tillstånd för säsongsarbete, som ger rätt att utföra säsongsarbete under en period av högst 90 dagar och som ges tredjelandsmedborgare som inte behöver visum för inresa till Schengenområdet,

6) visum för säsongsarbete Schengenvisum som beviljats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodexen), och som innefattar tillstånd för säsongsarbete,

7) uppehållstillstånd för säsongsarbete tillfälligt uppehållstillstånd som i direktivet om säsongsanställning definieras som säsongsarbetstillstånd och som ger säsongsarbetaren rätt att vistas och arbeta i landet under mer än 90 dagar och högst nio månader.

4 §
Säsongsarbetares inresa

På säsongsarbetares inresa för en vistelse som inte överstiger 90 dagar tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodexen om Schengengränserna), viseringskodexen och de kompletterande bestämmelserna om inresa i 2 kap. i utlänningslagen och om visum i 3 kap. i den lagen.

På säsongsarbetares inresa med uppehållstillstånd för säsongsarbete för en tid som överstiger 90 dagar tillämpas utlänningslagens bestämmelser om inresa och vistelse, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Beviljande av uppehållstillstånd för säsongsarbete förutsätter dessutom att den sökande har ett sådant resedokument som krävs och som är i kraft minst tre månader efter det att giltighetstiden för tillståndet för säsongsarbete har gått ut.

5 §
Tillstånd för säsongsarbete

Säsongsarbete förutsätter att en tredjelandsmedborgare har ett tillstånd för säsongsarbete.

Om vistelsen för säsongsarbete är avsedd att räcka högst 90 dagar, får en medborgare i ett sådant land vars medborgare behöver visum för inresa till Finland resa in, om han eller hon har visum för säsongsarbete. Bestämmelser om viseringskrav och undantag från viseringskrav finns i rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav. Tillståndet för säsongsarbete antecknas i visumet eller så utfärdas ett säsongsarbetsintyg, om tredjelandsmedborgaren kommer från en stat vars medborgare inte behöver visum för inresa till Schengenområdet.

Om vistelsen för säsongsarbete är avsedd att överstiga 90 dagar, kräver säsongsarbetarens vistelse uppehållstillstånd för säsongsarbete. Tillståndet för säsongsarbete antecknas i uppehållstillståndet för säsongsarbete.

6 §
Villkor för beviljande av tillstånd för säsongsarbete

Tillstånd för säsongsarbete beviljas en tredjelandsmedborgare som

1) lägger fram ett giltigt arbetsavtal eller ett bindande anställningserbjudande om att arbeta som säsongsarbetare hos en arbetsgivare som är etablerad i Finland, vilket innehåller uppgifter om

a) arbetsplatsen och arbetets art,

b) anställningens varaktighet,

c) lönen,

d) arbetstiden per vecka eller månad,

e) längden på den eventuella betalda semestern,

f) andra relevanta anställningsvillkor,

g) det datum då anställningen börjar,

2) styrker att han eller hon kommer att ha en lämplig bostad eller att en lämplig bostad kommer att tillhandahållas.

De villkor som avses i 1 mom. ska motsvara den miniminivå som anges i den lagstiftning som tillämpas i Finland och som anges i kollektivavtal.

Tillstånd för säsongsarbete beviljas inte, om den sökande har lagt fram handlingar som har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende, om den sökande inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt ett tidigare tillstånd för säsongsarbete som beviljats honom eller henne eller om den sökandes ansökan om visum ska avslås på grunder som anges i viseringskodexen.

7 §
Förvägrande av tillstånd för säsongsarbete av orsaker som beror på arbetsgivaren

Tillstånd för säsongsarbete behöver inte beviljas, om det har sökts för arbete hos en arbetsgivare

1) som har påförts sanktioner för brott mot arbetsgivarskyldigheterna eller olaglig anställning,

2) som har påförts sanktioner för allvarlig försummelse av skyldigheterna enligt denna lag,

3) som inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt lag eller kollektivavtal när det gäller social trygghet, beskattning, arbetstagares rättigheter, arbetsförhållanden eller anställningsvillkor,

4) vars företag har sökts i konkurs eller vars företag inte bedriver någon ekonomisk verksamhet, eller

5) som inte har uppfyllt sin samarbetsskyldighet enligt 8 §.

Vid prövning av om tillstånd för säsongsarbete ska beviljas ska hänsyn tas till säsongsarbetarens intressen och de omständigheter som hänför sig till fallet som en helhet.

8 §
Arbetsgivarens samarbetsskyldighet

En arbetsgivare som anställer en säsongsarbetare ska innan tillstånd för säsongsarbete beviljas lämna den behöriga myndighet som beviljar tillstånd enligt 10 eller 11 § en försäkran om att

1) anställningsvillkoren i säsongsarbetet överensstämmer med gällande bestämmelser och det tillämpliga kollektivavtalet eller, om det inte finns något tillämpligt kollektivavtal, motsvarar den praxis som tillämpas i fråga om arbetstagare som är verksamma i motsvarande uppgifter på arbetsmarknaden,

2) säsongsarbetaren under hela sin vistelse kommer att få tillgång till en bostad med lämplig standard, om arbetsgivaren svarar för att ordna bostad,

3) grunder enligt 7 § för att förvägra tillstånd inte föreligger.

Arbetsgivaren ska informera den myndighet som beviljar tillståndet om vilket kollektivavtal som tillämpas på anställningsförhållandet.

Arbetsgivaren ska på begäran av den myndighet som beviljar tillståndet lämna all relevant information som behövs för att bevilja, förlänga eller förnya tillstånd för säsongsarbete.

9 §
Inlämnande av ansökan

Om en säsongsarbetare inte behöver visum för inresan till Finland, lämnas ansökan om tillstånd för säsongsarbete för en vistelse som inte överstiger 90 dagar till Migrationsverket.

Om säsongsarbetaren behöver visum för inresan till Finland, ska ansökan om tillstånd för säsongsarbete för en vistelse som inte överstiger 90 dagar göras utomlands före inresan. Ansökan lämnas till en finsk beskickning.

Ansökan om det första uppehållstillståndet för säsongsarbete ska göras utomlands före inresan. Ansökan lämnas till en finsk beskickning eller med hjälp av en elektronisk tjänst till Migrationsverket.

10 §
Beviljande av tillstånd för säsongsarbete för högst 90 dagar

Om en säsongsarbetare inte behöver visum för inresan, beviljar Migrationsverket tillstånd för säsongsarbete och utfärdar säsongsarbetsintyg.

Om säsongsarbetaren behöver visum för inresan till Finland, beviljar en finsk beskickning tillstånd för säsongsarbete som räcker högst 90 dagar. Visum för säsongsarbete beviljas så att det börjar gälla från och med anställningsförhållandets första dag. Beskickningen antecknar rätten att utföra säsongsarbete i visumet.

Den sökande ska delges ett beslut om tillstånd för säsongsarbete senast 90 dagar från det att myndigheten har mottagit en korrekt ifylld ansökan och samtliga utredningar som lagen förutsätter.

11 §
Beviljande av uppehållstillstånd för säsongsarbete

Uppehållstillstånd för säsongsarbete beviljas av Migrationsverket. Beslut med anledning av ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete ska fattas och delges inom 90 dagar från det att myndigheten har mottagit en korrekt ifylld ansökan och samtliga utredningar som lagen förutsätter.

Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd för säsongsarbete för en vistelse som överstiger sex månader med iakttagande av förfarandet enligt 5 kap. i utlänningslagen för beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare.

Migrationsverket kan inom en eller flera sådana branscher som avses i en förordning som utfärdats med stöd av 24 § överta beviljandet av uppehållstillstånd för säsongsarbete även för sex månader eller kortare tid med iakttagande av förfarandet enligt de bestämmelser som nämns i 2 mom., om det är motiverat på grund av tillräcklig tillgång på inhemsk arbetskraft.

Ett uppehållstillstånd för säsongsarbete beviljas så att det börjar gälla tidigast från och med anställningsförhållandets första dag. I uppehållstillståndskortet antecknas bokstavskoden B för tillfälligt uppehållstillstånd och att det är fråga om säsongsarbete enligt direktivet om säsongsanställning.

12 §
Arbetsgivarspecifikt tillstånd för säsongsarbete

Tillstånd för säsongsarbete beviljas så att de gäller arbete hos en eller flera namngivna arbetsgivare åt gången.

13 §
Säsongsarbetares familjemedlemmar

Säsongsarbetares familjemedlemmar beviljas inte uppehållstillstånd på grund av familjeband.

14 §
Återkallande av tillstånd för säsongsarbete

Ett tillstånd för säsongsarbete återkallas, om de handlingar som lagts fram för beviljande av tillstånd för inresa eller säsongsarbete har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende eller syftet med innehavarens vistelse är ett annat än det för vilket denne beviljades tillstånd.

Tillstånd för säsongsarbete återkallas också om

1) villkoren för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls,

2) arbetsgivaren har påförts sanktioner för brott mot arbetsgivarskyldigheterna eller olaglig anställning,

3) arbetsgivaren har påförts sanktioner för allvarlig försummelse av skyldigheterna enligt denna lag,

4) arbetsgivaren inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter enligt lag eller kollektivavtal när det gäller social trygghet, beskattning, arbetstagares rättigheter, arbetsförhållanden eller anställningsvillkor, eller

5) arbetsgivarens företag har sökts i konkurs eller arbetsgivarens företag inte bedriver någon ekonomisk verksamhet.

Vid prövning av om tillstånd för säsongsarbete ska återkallas enligt 2 mom. ska hänsyn tas till säsongsarbetarens intressen och de omständigheter som hänför sig till fallet som en helhet.

15 §
Behörighet att återkalla tillstånd för säsongsarbete

Ett tillstånd för säsongsarbete för högst 90 dagar som har beviljats en utlänning som inte har behövt visum för inresan återkallas av Migrationsverket.

Ett tillstånd för säsongsarbete för högst 90 dagar som har beviljats i samband med visum för säsongsarbete återkallas av en finsk beskickning, om utlänningen vistas utomlands. I samband med in- och utresekontroll återkallas ett tillstånd för säsongsarbete av gränskontrollmyndigheten, som också upphäver och makulerar visum för säsongsarbete. Om utlänningen vistas i Finland återkallas tillståndet för säsongsarbete av Migrationsverket eller polisen.

Ett uppehållstillstånd för säsongsarbete återkallas av Migrationsverket.

16 §
Maximalt säsongsarbete

Tredjelandsmedborgare kan beviljas tillstånd för säsongsarbete för högst nio månader under en period av tolv månader.

17 §
Förlängd vistelse och förnyelse av tillstånd för säsongsarbete

Ett tillstånd för säsongsarbete får förnyas, om säsongsarbetarens arbetsavtal hos samma arbetsgivare förlängs eller säsongsarbetaren övergår i säsongsanställning hos en annan arbetsgivare.

Ansökan om förnyelse av ett tillstånd för säsongsarbete ska lämnas till Migrationsverket. Migrationsverket beviljar en tredjelandsmedborgare nytt tillstånd i form av uppehållstillstånd för säsongsarbete med beaktande av den maximala giltighetstiden för tillstånd för säsongsarbete enligt 16 §. Säsongsarbetaren får fortsätta att arbeta hos samma arbetsgivare efter det att ansökan lämnats in, om ansökan har lämnats in innan det föregående tillståndet för säsongsarbete har löpt ut.

Vid prövning av rätten till förlängd vistelse på det sätt som avses i denna paragraf ska hänsyn tas till säsongsarbetarens intressen och de omständigheter som hänför sig till fallet som en helhet.

18 §
Underlättande av återinresa

Om en tredjelandsmedborgare har utfört säsongsarbete i Finland minst en gång under de fem år som föregått ansökan om tillstånd för säsongarbete och under sin vistelse uppfyllt villkoren för säsongsarbete enligt denna lag, behöver han eller hon inte styrka att han eller hon har lämplig bostad.

19 §
Bostad

Säsongsarbetaren eller, om arbetsgivaren tillhandahåller säsongsarbetaren en bostad, arbetsgivaren ska underrätta Migrationsverket om alla förändringar i fråga om säsongsarbetarens bostad.

Om bostaden tillhandahålls av eller genom arbetsgivaren

1) får det av säsongsarbetaren tas ut en hyra som inte får vara oskälig i förhållande till hans eller hennes nettoförtjänster och boendets kvalitet och som inte automatiskt får dras av från säsongsarbetarens lön,

2) ska arbetsgivaren med säsongsarbetaren ingå ett skriftligt avtal eller till denne lämna ett liknande dokument av vilket boendevillkoren tydligt framgår,

3) ska arbetsgivaren se till att bostaden uppfyller de allmänna hälso- och säkerhetsbestämmelserna.

20 §
Sanktioner mot arbetsgivare

Bestämmelser om utlänningsförseelse av arbetsgivare finns i 186 § i utlänningslagen. Bestämmelser om straff för anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd finns i 47 kap. 6 a § i strafflagen (39/1889).

Migrationsverket kan besluta att tillstånd för säsongsarbete inte beviljas för anställning hos en arbetsgivare som allvarligt försummar sina skyldigheter enligt denna lag eller utlänningslagen. Beslutet meddelas för viss tid eller tills vidare.

21 §
Avlägsnade ur landet

På avlägsnande av säsongsarbetare ur landet tillämpas 9 kap. i utlänningslagen.

På avlägsnande ur landet av den som har erhållit tillstånd för säsongsarbete för högst 90 dagar tillämpas utlänningslagens bestämmelser om avvisning och på avlägsnande ur landet av den som har erhållit uppehållstillstånd för säsongsarbete tillämpas utlänningslagens bestämmelser om utvisning.

22 §
Verkställighet av avlägsnande ur landet

Ett beslut om avlägsnande av en säsongsarbetare ur landet får verkställas även om det överklagas, om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

23 §
Besvär

I denna lag avsedda beslut som fattats av Migrationsverket och i denna lag avsedda beslut om avslag på ansökan om visum för säsongsarbete som fattats av en finsk beskickning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

En arbetsgivare har rätt att överklaga ett i 1 mom. avsett beslut genom besvär till den del beslutet grundar sig på orsaker som beror på arbetsgivaren eller beslutet gäller sanktioner mot arbetsgivaren.

Sådana beslut av förvaltningsdomstolen som gäller beslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Migrationsverket har rätt att anföra besvär över sådana beslut av förvaltningsdomstolen genom vilka Migrationsverkets beslut har upphävts eller ändrats.

En finsk beskickning har rätt att anföra besvär över sådana beslut av förvaltningsdomstolen genom vilka beskickningens beslut om avslag på ansökan om visum för säsongsarbete har upphävts eller ändrats.

24 §
Bemyndigande att utfärda förordning om branscher med säsongsbunden verksamhet

Närmare bestämmelser om de branscher inom jordbruket och turismen som innefattar säsongsbunden verksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Arbetsmarknadsparterna ska höras innan förordningen utfärdas.

25 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 80/2017
FvUB 19/2017
RSv 125/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.