902/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Lag om ändring av konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i konsumentskyddslagen (38/1978) 6 kap. 2 § 7 punkten, sådan den lyder i lag 1211/2013, och

ändras 6 kap. 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1211/2013, som följer:

6 kap.

Hemförsäljning och distansförsäljning

4 §
Tillämpning av bestämmelserna på vissa tjänster

På avtal som gäller passagerartransporttjänster och på sådana paketresor som avses i lagen om kombinerade resetjänster (901/2017) tillämpas endast 12 § 2 och 3 mom. samt 25 §.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På avtal som har ingåtts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 105/2017
EkUB 15/2017
RSv 113/2017
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 (32015L2302); EUVL L 326, 11.12.2015, s. 1–33

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.