901/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Lag om kombinerade resetjänster

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på paketresor och sammanlänkade researrangemang, utom när

1) resan varar mindre än 24 timmar och inte innefattar inkvartering över natten,

2) resetjänster marknadsförs tillfälligt för en begränsad grupp resenärer utan att ekonomisk vinning eftersträvas, eller

3) resetjänster köps på basis av ett allmänt avtal om affärsresor.

2 §
Resetjänst

Med resetjänst avses i denna lag

1) transport av resenärer,

2) inkvartering som inte är avsedd för bostadsändamål och inte utgör en integrerad del av transport av resenärer,

3) uthyrning av bilar och av andra motorfordon som avses i artikel 3.11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv), samt av motorcyklar som kräver körkort för kategori A,

4) andra turisttjänster som inte utgör en integrerad del av en sådan transport-, inkvarterings- eller uthyrningstjänst som avses i 1–3 punkten.

3 §
Paketresa

Med paketresa avses i denna lag en kombination av minst två olika typer av resetjänster som köps för samma resa eller semester, om dessa tjänster kombinerats av en enda näringsidkare antingen på näringsidkarens initiativ eller på begäran av resenären eller i enlighet med resenärens urval, innan ett enda avtal om alla tjänster ingåtts. Med paketresa avses dessutom separata avtal om enskilda resetjänster som ingås med tjänsteleverantörer när

1) tjänsterna köps från ett enda försäljningsställe och väljs ut innan resenären förbinder sig att betala dem,

2) tjänster marknadsförs eller debiteras till ett allomfattande eller totalt pris,

3) tjänster marknadsförs med beteckningen paketresa eller en liknande beteckning,

4) tjänsterna kombineras efter det att näringsidkaren med resenären har ingått ett avtal som ger resenären rätt att välja tjänster bland ett urval av olika typer av resetjänster, eller

5) tjänsterna köps från separata näringsidkare genom sådana länkade bokningsprocesser via internet där resenärens namn, betalningsuppgifter och e-postadress överförs från den näringsidkare som sålt den första resetjänsten till en annan näringsidkare och det avtal som gäller den andra resetjänsten ingås senast 24 timmar efter det att bokningen av den första resetjänsten har bekräftats.

Om en transport-, inkvarterings- eller fordonsuthyrningstjänst kombineras med andra turisttjänster, betraktas kombinationen av resetjänster dock inte som en paketresa, om inte de turisttjänster som ingår i kombinationen står för en betydande del av värdet av kombinationen eller om de inte på något annat sätt utgör ett väsentligt inslag i kombinationen eller marknadsförs som ett sådant inslag. Transport-, inkvarterings- eller fordonsuthyrningstjänster i kombination med andra turisttjänster betraktas inte heller som en paketresa om de andra turisttjänsterna väljs och köps först efter det att fullgörandet av transport-, inkvarterings- eller fordonsuthyrningstjänsten har inletts.

4 §
Sammanlänkat researrangemang

Med sammanlänkat researrangemang avses i denna lag minst två olika typer av resetjänster köpta för samma resa eller semester vilka inte utgör en paketresa och om vilka en resenär ingår separata avtal med de enskilda tjänsteleverantörerna, om en näringsidkare

1) underlättar resenärens separata urval och betalningar för var och en av resetjänsterna under en enda kontakt, eller

2) på ett riktat sätt underlättar köp av minst en ytterligare resetjänst från en annan näringsidkare, när avtalet med den andra näringsidkaren ingås senast 24 timmar efter det att bokningen av den första resetjänsten har bekräftats.

Transport-, inkvarterings- eller fordonsuthyrningstjänster sammanlänkade med övriga turisttjänster utgör dock inte ett sammanlänkat researrangemang, om inte de köpta övriga turisttjänsterna står för en betydande del av de köpta resetjänsternas värde eller om de inte på något annat sätt utgör ett väsentligt inslag i den helhet som tjänsterna bildar eller marknadsförs som ett sådant inslag.

5 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) näringsidkare en fysisk person eller en enskild eller offentlig juridisk person som vid ingående av avtal som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten, oavsett om personen agerar i egenskap av researrangör, reseförmedlare, aktör som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang eller i egenskap av resetjänsteleverantör,

2) researrangör en näringsidkare som kombinerar paketresor och säljer eller på annat sätt erbjuder dem antingen direkt eller genom en annan näringsidkare eller tillsammans med en annan näringsidkare eller som överför uppgifter om resenären till en annan näringsidkare genom sådana länkade bokningsprocesser via internet som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten,

3) reseförmedlare en sådan annan näringsidkare än researrangören som säljer eller på annat sätt erbjuder paketresor som kombinerats av en researrangör,

4) resenär en person som med en näringsidkare avser att ingå ett avtal som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag eller som har rätt att resa på grundval av ett sådant avtal,

5) lämnande av information i varaktig form lämnande av information personligen antingen skriftligt eller elektroniskt så att mottagaren kan bevara och återge informationen i oförändrad form,

6) oundvikliga och extraordinära omständigheter omständigheter utom kontroll för den som åberopar sådana, och vars konsekvenser inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits,

7) hemtransport transport av resenären till avreseplatsen eller någon annan plats som avtalsparterna har kommit överens om.

6 §
Bestämmelsernas tvingande natur

Ett avtalsvillkor som till resenärens nackdel avviker från bestämmelserna i denna lag är utan verkan, om inte något annat föreskrivs nedan.

2 kap.

Informationsskyldigheter och ingående av paketreseavtal

7 §
Förhandsinformation

Researrangören och reseförmedlaren ska innan ett paketreseavtal ingås lämna resenären standardinformation om resenärens lagenliga rättigheter samt information om följande omständigheter:

1) researrangör,

2) reseförmedlare,

3) de erbjudna resetjänsternas huvudsakliga egenskaper,

4) paketresans totalpris och eventuella tilläggskostnader samt betalningsvillkor,

5) minimiantalet resenärer som krävs och följderna om minimiantalet inte uppnås inom utsatt tid,

6) resehandlingar,

7) resenärens rätt att frånträda avtalet före avresa,

8) obligatorisk eller frivillig reseförsäkring.

Om de resetjänster som ingår i en paketresa köps genom sådana bokningsprocesser via internet som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten, ska researrangören och den näringsidkare till vilken researrangören överfört resenärens uppgifter lämna information om de omständigheter som nämns i 1 mom. i denna paragraf i fråga om de resetjänster de erbjuder.

Förhandsinformationen ska lämnas på ett klart, begripligt och tydligt sätt. Om informationen ges skriftligt, ska den vara i en läsbar form. Standardinformation ska dock lämnas genom ett formulär, utom när ett paketreseavtal ingås per telefon. Närmare bestämmelser om den information som ska lämnas och om formulär för standardinformation utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

8 §
Förhandsinformationens bindande karaktär

Den information som lämnats med stöd av 7 § 1 mom. 1–5 och 7 punkten utgör en del av paketreseavtalet och får inte ändras, om inte avtalsparterna uttryckligen kommer överens om något annat.

9 §
Paketreseavtal

Paketreseavtal ska vara klart och begripligt utformade samt, om de är skriftliga, i en läsbar form.

10 §
Bekräftelse av avtalsvillkor och av information

Researrangören eller reseförmedlaren ska i samband med att ett paketreseavtal ingås eller utan obefogat dröjsmål därefter ge resenären en kopia av avtalet eller en avtalsbekräftelse i varaktig form. Paketreseavtalet eller avtalsbekräftelsen ska innehålla

1) information om de omständigheter som avses i 7 § 1 mom.,

2) särskilda önskemål från resenären som researrangören har godkänt,

3) övriga avtalsvillkor,

4) uppgift om researrangörens ansvar och skyldigheter,

5) information om resenärens rättigheter samt behövlig handledning och kontaktinformation för utövande av rättigheterna.

Resenären har rätt att på begäran få en kopia av avtalet eller en avtalsbekräftelse på papper, om paketreseavtalet har ingåtts så att båda parterna samtidigt är närvarande. Om det är fråga om ett sådant hemförsäljningsavtal som avses i 6 kap. 6 § i konsumentskyddslagen (38/1978), ska resenären ges ett exemplar av paketreseavtalet eller en avtalsbekräftelse på papper eller, med resenärens samtycke, i någon annan varaktig form. Om en paketresa uppkommer genom sådana länkade bokningsprocesser via internet som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten, ska researrangören ge resenären information om de omständigheter som avses i 1 mom. 2, 4 och 5 punkten i denna paragraf utan dröjsmål efter det att researrangören har informerats om att en paketresa har uppkommit.

Närmare bestämmelser om den information som ska ingå i ett paketreseavtal eller i en avtalsbekräftelse utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

11 §
Skyldighet att lämna uppgifter till researrangören

Den näringsidkare till vilken uppgifter om resenären har överförts genom en sådan bokningsprocess via internet som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten och som ingått ett avtal om resetjänster med resenären, ska utan dröjsmål informera researrangören om ingående av ett avtal som lett till att en paketresa har uppkommit. Näringsidkaren ska lämna researrangören den information som behövs för att denne ska kunna fullgöra sina skyldigheter som researrangör.

12 §
Övrig information och handlingar som ska lämnas före resan

Researrangören ska i god tid före resans början tillhandahålla resenären behövliga biljetter, kvitton och övriga handlingar samt information om transportförbindelser med tidtabeller och uppehåll.

3 kap.

Ändring av paketreseavtal före resans början

13 §
Överlåtelse av paketreseavtal

Resenären har rätt att överlåta sin rättigheter enligt paketreseavtalet till en person som uppfyller de villkor som eventuellt uppställts för deltagande i resan. Researrangören ska i varaktig form informeras om överlåtelsen senast sju dagar före resans början. Denna information kan dock lämnas senare, om det inte förorsakar researrangören oskälig olägenhet.

Researrangören får ta ut en ersättning för överlåtelsen. Ersättningen får högst motsvara de faktiska kostnader som överlåtelsen förorsakat researrangören och får inte vara oskälig. Researrangören ska informera överlåtaren om de kostnader som uppkommit och tillhandahålla överlåtaren bevis för dem.

Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga för att resans pris och den ersättning som eventuellt tas ut betalas till researrangören.

14 §
Researrangörens rätt att ställa in resan

Researrangören har rätt att ställa in resan, om antalet anmälda deltagare är mindre än det minimiantal som anges i avtalsvillkoren. Information om att resan ställts in ska ges resenären inom den tidsfrist som anges i avtalet och senast

1) 20 dagar före resans början, om resan varar längre än 6 dagar,

2) 7 dagar före resans början, om resan varar mellan 2 och 6 dagar,

3) 48 timmar före resans början, om resan varar högst 2 dagar.

Researrangören har dessutom rätt att ställa in resan, om oundvikliga och extraordinära omständigheter hindrar researrangören från att genomföra resan på avtalat sätt. Resenären ska informeras om en inställd resa utan obefogat dröjsmål före resans början.

15 §
Resenärens rätt att frånträda avtalet före resans början

En resenär har rätt att frånträda ett paketreseavtal när som helst före resans början.

Om resenären frånträder avtalet med stöd av 1 mom., får researrangören av resenären ta ut en skälig och motiverad avbokningsavgift. Researrangören har dock ingen rätt till avbokningsavgift, om resenären frånträder paketreseavtalet på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet eller i dess omedelbara närhet vilka i väsentlig grad påverkar transporten av resenärer till resmålet eller annars påverkar fullgörandet av paketresan på avtalat sätt, eller om resenären annars har vägande skäl att anta att researrangörens prestation kommer att ha ett betydande fel.

Avbokningsavgiften får högst motsvara paketresans pris, med avdrag för kostnadsbesparingar på grund av frånträdandet och intäkter från det alternativa utnyttjandet av resetjänsterna. Om det i paketreseavtalet har avtalats om en standardiserad avbokningsavgift, ska avgiften vara skälig och grunda sig på tidpunkten för frånträdandet av avtalet samt förväntade kostnadsbesparingar och intäkter från ett alternativt utnyttjande av resetjänsterna. Researrangören ska på resenärens begäran lägga fram en motivering till avbokningsavgiftens belopp.

16 §
Återbetalningar till resenären

Researrangören ska återbetala de belopp som resenären betalat utan obefogat dröjsmål och senast 14 dagar från det att paketreseavtalet frånträtts med stöd av 14 eller 15 §. Om resenären avbokar resan, får researrangören dock från det belopp som återbetalas dra av en avbokningsavgift enligt 15 § 2 och 3 mom.

17 §
Andra betydande ändringar i avtal än prisändringar

Researrangören ska utan obefogat dröjsmål på ett klart, tydligt och begripligt sätt meddela resenären, om researrangören innan resan börjar måste göra betydande ändringar i de huvudsakliga egenskaperna hos resetjänsterna eller om researrangören inte kan uppfylla de särskilda önskemål från resenären som researrangören har godkänt.

Meddelandet till resenären ska lämnas i varaktig form. Av meddelandet ska det framgå vilka ändringar researrangören avser göra, huruvida ändringarna försämrar paketresans kvalitet eller sänker dess värde samt hur stort prisavdrag resenären får på grund av ändringarna. Det ska också nämnas att resenären anses ha godkänt de föreslagna ändringarna om resenären inte inom en i meddelandet nämnd skälig tid meddelar att han eller hon frånträder avtalet. Om researrangören erbjuder en alternativ paketresa i det fall att resenären frånträder ett ingånget avtal, ska meddelandet innehålla uppgifter om den erbjudna alternativa paketresan och dess pris.

Resenären har på grund av ändringarna rätt att frånträda avtalet genom att informera researrangören om detta inom den tidsfrist som nämns i det meddelande som avses i 2 mom. Researrangören ska återbetala alla betalningar utan obefogat dröjsmål och senast 14 dagar efter det att resenären frånträtt avtalet. Bestämmelser om resenärens rätt till skadestånd utfärdas separat.

Om resenären inte frånträder avtalet anses resenären ha godkänt ändringarna. Resenären har dock rätt till ett prisavdrag som motsvarar försämringen i paketresans kvalitet eller minskningen i researrangörens kostnader.

18 §
Prisändringar

Researrangören får i avtalsvillkoren förbehålla sig rätten att höja resans pris efter det att avtalet ingåtts, om det i avtalsvillkoren anges att resenären har lagenlig rätt till prisavdrag på samma grund. I avtalsvillkoren ska det anges hur prisändringarna beräknas. En prishöjning får inte vara större än kostnadsstegringen och får enbart basera sig på

1) en sådan ändring i transportkostnaderna som beror på priserna på bränsle eller andra energikällor,

2) ändringar i skatter som avser resetjänsterna eller avgifter som tredje parter tar ut för resetjänsterna,

3) en sådan valutakursändring som är relevant för paketresan.

Researrangören får endast höja priset om researrangören meddelar resenären om höjningen i varaktig form senast 20 dagar före resans början och i meddelandet klart och begripligt redogör för prishöjningens storlek, grund och beräkningssätt.

Om priset höjs med mer än 8 procent av paketresans totalpris, ska det i meddelandet dessutom anges att resenären har rätt att utan avbokningsavgift frånträda avtalet inom en skälig tid. På prishöjningar tillämpas då dessutom vad som föreskrivs i 17 § 3 mom.

Ett prisavdrag ska minst motsvara minskningen av kostnaderna. Researrangören får dock från prisavdraget dra av de faktiska administrationskostnader som förorsakas av återbetalningen. Researrangören ska på resenärens begäran lägga fram bevis för dessa administrationskostnader.

19 §
Obetydliga ändringar

En researrangör får före resans början göra andra ändringar i ett paketreseavtals villkor än de som avses i 17 och 18 § förutsatt att researrangören i avtalsvillkoren har förbehållit sig rätten att göra sådana ändringar och förutsatt att ändringen är av ringa betydelse. Researrangören ska i varaktig form informera resenären om ändringen på ett klart, tydligt och begripligt sätt.

4 kap.

Genomförande av paketresa

20 §
Researrangörens ansvar för att avtalet fullgörs

Researrangören ansvarar gentemot resenären för att ett paketreseavtal fullgörs också i det fall att researrangören anlitar någon annan aktör för fullgörandet av avtalet.

21 §
Fel i researrangörens prestation

Researrangörens prestation är felaktig, om

1) resetjänsterna inte motsvarar det som överenskommits,

2) researrangören har försummat att ge resenären den information som avses i 7 § och detta kan antas ha påverkat resenärens beslut, eller

3) researrangören har försummat sin skyldighet enligt 33 § 1 mom. att tillhandahålla resenären assistans.

22 §
Reklamation

Resenären ska utan obefogat dröjsmål, med beaktande av omständigheterna, underrätta researrangören om ett fel. Om felet inte behöver avhjälpas omedelbart, ska resenären ange en skälig tid för avhjälpandet av felet.

Resenären får inte åberopa ett fel, om resenären inte underrättar researrangören om felet i enlighet med 1 mom. Även om resenären skulle ha underlåtit att göra reklamation, får han eller hon dock åberopa fel, om researrangören eller någon annan aktör som researrangören har anlitat vid fullgörandet av avtalet har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder.

23 §
Avhjälpande av fel

Researrangören ska avhjälpa felet omedelbart eller, om omedelbart avhjälpande inte behövs, inom en av resenären angiven skälig tid och på ett sådant sätt att detta inte orsakar resenären kostnader eller väsentlig olägenhet. Om researrangören förklarar att researrangören inte kommer att avhjälpa felet, eller om felet inte avhjälps omedelbart eller inom en av resenären angiven skälig tid, har resenären rätt att göra det själv. Resenären har då rätt att av researrangören få ersättning för de kostnader som avhjälpandet av felet förorsakar.

Researrangören får vägra avhjälpa felet, om det är omöjligt att avhjälpa felet eller avhjälpandet skulle orsaka oskäliga kostnader med beaktande av felets omfattning och värdet på resetjänsterna. På motsvarande sätt har researrangören rätt att vägra betala för oskäliga kostnader som förorsakats av avhjälpandet i det fall att resenären själv har avhjälpt felet. När en researrangör utövar den rätt att vägra som anges i detta moment, har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd på det sätt som föreskrivs nedan.

24 §
Erbjudande av alternativa tjänster

Om en betydande del av resetjänsterna inte kan fullgöras i enlighet med vad som överenskommits, ska researrangören, utan extra kostnader för resenären, erbjuda lämpliga alternativa arrangemang för att resan ska kunna fortsätta. Sådana arrangemang ska om möjligt vara av minst samma kvalitet som de överenskomna resetjänsterna. Skyldigheten att erbjuda alternativa arrangemang gäller också fall där resenärens återresa till avreseplatsen inte sker på överenskommet sätt.

Om en paketresa som innehåller alternativa arrangemang uppvisar en lägre kvalitet än den paketresa som paketreseavtalet avser, ska researrangören bevilja resenären ett lämpligt prisavdrag.

Resenären får avvisa erbjudna alternativa arrangemang, om de inte är jämförbara med det som överenskommits i paketreseavtalet eller om det prisavdrag som beviljas är otillräckligt. Om resenären avvisar alternativa arrangemang eller om det inte är möjligt att erbjuda sådana, har resenären rätt till lämpligt prisavdrag och skadestånd.

25 §
Hävning av avtalet under resan

Om ett fel har en betydande inverkan på genomförandet av paketresan och researrangören inte avhjälper det inom en av resenären angiven skälig tid, har resenären rätt att häva avtalet. Om resenären häver avtalet, har han eller hon rätt till prisavdrag och skadestånd på det sätt som föreskrivs nedan.

26 §
Skyldighet att ordna tidigare hemtransport

Om paketresan omfattar transport av resenären, ska researrangören i de fall som avses i 24 § 3 mom. och 25 § utan obefogat dröjsmål och utan extra kostnader för resenären ordna sådan hemtransport som motsvarar avtalet.

27 §
Extra inkvarteringskostnader

Om det på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter inte är möjligt att ordna resenärens hemresa enligt vad som överenskommits, ska researrangören stå för kostnaderna för behövlig inkvartering, som om möjligt motsvarar paketreseavtalet, under tre nätter. Om resenären har rätt till inkvartering för en längre period enligt den unionslagstiftning om passagerarrättigheter som är tillämplig på hemresan, ska den lagstiftningen tillämpas.

Researrangören får inte åberopa oundvikliga och extraordinära omständigheter för att begränsa sitt ansvar enligt 1 mom., om leverantören av transporttjänsten inte får åberopa sådana omständigheter med stöd av den tillämpliga unionslagstiftningen.

Begränsningen i fråga om kostnadsansvaret gäller inte heller resenärer med nedsatt rörlighet eller personer som medföljer dem, gravida kvinnor, ensamresande minderåriga eller personer i behov av särskild medicinsk hjälp, om researrangören senast 48 timmar före resans början har informerats om personens särskilda behov av omsorg.

28 §
Prisavdrag

Resenären har rätt till lämpligt prisavdrag för den period under vilken researrangörens prestation har varit felaktig, om inte researrangören visar att felet beror på resenären.

29 §
Skadestånd

Resenären har rätt till ersättning för skada som ett fel i researrangörens prestation har orsakat. Researrangören ska betala ersättningen till resenären utan obefogat dröjsmål.

Resenären har dock inte rätt till ersättning, om researrangören visar att

1) felet beror på resenären,

2) felet beror på en tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänsterna och felet inte skäligen hade kunnat förutses eller undvikas,

3) felet har uppkommit på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter.

30 §
Bestämmande av skadeståndsansvaret i vissa fall

Trots vad som föreskrivs i 29 § ska på researrangörens ersättningsansvar för skador vid transport tillämpas vad som om transporten i fråga föreskrivs i sjölagen (674/1994), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss, lagen om befordran med luftfartyg (289/1937), lagen om luftbefordringsavtal (45/1977), lufttransportlagen (387/1986), järnvägstransportlagen (1119/2000), rådets förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage, konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF, FördrS 5/1985), konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (FördrS 78/2004) eller 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (FördrS 70/2017).

31 §
Begränsning av skadeståndsansvaret

I andra fall än de som avses i 30 § får researrangörens ersättningsansvar genom avtalsvillkoren begränsas till ett belopp som motsvarar tre gånger paketresans totala pris. Ansvarsbegränsningen får inte gälla personskada och inte heller annan skada som orsakats uppsåtligen eller genom vårdslöshet.

32 §
Avdrag av ersättning som erhållits med stöd av annan lagstiftning

Om en resenär har beviljats prisavdrag eller skadestånd med stöd av sådan unionslagstiftning eller sådana internationella konventioner som gäller passagerarrättigheter, ska ersättningens belopp dras av från motsvarande ersättning som beviljas med stöd av denna lag.

33 §
Skyldighet att tillhandahålla assistans

Researrangören ska utan obefogat dröjsmål ge resenärer som befinner sig i svårigheter information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulära tjänster, ordna resenären möjlighet att upprätta distanskommunikation och hjälpa resenären att hitta alternativa researrangemang samt tillhandahålla annan lämplig hjälp.

Researrangören får ta ut en skälig avgift för assistansen, om resenären har förorsakat svårigheterna uppsåtligen eller genom vårdslöshet. Avgiften får dock högst motsvara de faktiska kostnader som researrangören haft för assistansen.

34 §
Reseförmedlares ansvar

Reseförmedlaren är på samma sätt som researrangören ansvarig för fullgörandet av skyldigheterna enligt detta kapitel, om researrangören är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om reseförmedlaren inte visar att researrangören fullgör sina skyldigheter enligt detta kapitel.

35 §
Kontakter med reseförmedlaren

Om en resenär lämnar in ett meddelande eller ett klagomål om en paketresa till reseförmedlaren, ska också researrangören anses ha tagit emot meddelandet eller klagomålet.

Reseförmedlaren ska utan obefogat dröjsmål vidarebefordra mottagna meddelanden eller klagomål till researrangören.

5 kap.

Sammanlänkade researrangemang

36 §
Information som ska lämnas till resenären

En näringsidkare som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang ska innan resenären blir bunden av ett avtal som leder till tillkomsten av ett sammanlänkat researrangemang lämna resenären följande information på ett klart, begripligt och tydligt sätt:

1) resenären får inte sådana i lag föreskrivna rättigheter som gäller för paketresor,

2) varje resetjänsteleverantör svarar endast för fullgörandet av sina egna tjänster,

3) resenären skyddas genom det lagstadgade insolvensskydd som gäller för sammanlänkade researrangemang.

Informationen ska lämnas på ett lämpligt formulär för standardinformation, om ett sådant formulär finns. Närmare bestämmelser om formulär för standardinformation utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

37 §
Information som ska lämnas till en annan näringsidkare

När ett sammanlänkat researrangemang följer av ett avtal om resetjänster som en näringsidkare ingått, ska näringsidkaren informera den näringsidkare som underlättat tillkomsten av det sammanlänkade researrangemanget om att avtalet ingåtts.

38 §
Tillämpning av vissa bestämmelser om paketresor

Om en näringsidkare som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang inte har ställt i lag föreskriven säkerhet i händelse av insolvens eller inte har fullgjort informationsskyldigheten enligt 36 §, tillämpas på sammanlänkade researrangemang vad som föreskrivs om paketresor i 13–16 och 20–35 §. På näringsidkare som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang tillämpas då de skyldigheter och rättigheter som gäller för researrangörer.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

39 §
Skadestånd vid bokningsfel

Om det finns tekniska brister i en näringsidkares system för bokning av paketresor eller sammanlänkade researrangemang, är näringsidkaren skyldig att utan obefogat dröjsmål betala ersättning till resenären för skada som följer av ett bokningsfel. En näringsidkare som har förbundit sig att sköta bokningen av en paketresa eller av resetjänster som ingår i ett sammanlänkat researrangemang har motsvarande skyldighet att betala ersättning för skada som beror på ett fel under bokningsförfarandet.

Resenären har dock inte rätt till ersättning, om bokningsfelet beror på resenären eller har orsakats av oundvikliga och extraordinära omständigheter.

40 §
Regressrätt

Om en researrangör eller reseförmedlare med stöd av denna lag har betalat skadestånd eller beviljat prisavdrag eller annan gottgörelse till en resenär på grund av ett fel i en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang, har researrangören och reseförmedlaren rätt att få ersättning för sin skada av den näringsidkare vars felaktiga prestation har lett till att resenären har fått rätt till skadestånd, prisavdrag eller annan gottgörelse.

Om orsakerna till felet i paketresan eller i det sammanlänkade researrangemanget eller till den skada som har uppstått genom felet kan hänföras till ansvarsområdet för flera än en näringsidkare, ska vars och ens skadeståndsskyldighet bestämmas enligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

41 §
Tillämpning av vissa bestämmelser i konsumentskyddslagen

Vad som i 2 kap. 10 a § i konsumentskyddslagen föreskrivs om tilläggsavgifter som tas ut av konsumenter och i 2 kap. 14 § i den lagen föreskrivs om kostnader för telefonkommunikation som tas ut av konsumenter ska också tillämpas på marknadsföring av paketresor till andra i denna lag avsedda resenärer än konsumenter. Om en sådan resenär blir betalningsskyldig genom ett paketreseavtal som ingås på elektronisk väg, iakttas också vad som föreskrivs om konsumenter i 6 kap. 12 § 2 och 3 mom. i konsumentskyddslagen.

7 kap.

Påföljder och ikraftträdande

42 §
Påföljder vid brott mot vissa informationsskyldigheter

Om en researrangör, reseförmedlare eller någon annan näringsidkare inte lämnar den information om tilläggskostnader som avses i 7 § 1 mom. 4 punkten innan ett paketreseavtal ingås, är resenären inte skyldig att betala dem.

43 §
Övriga påföljder

Om det är behövligt med hänsyn till konsumentskyddet, kan en researrangör, reseförmedlare eller en annan näringsidkare förbjudas att fortsätta eller upprepa ett sådant förfarande som strider mot bestämmelserna i denna lag, eller ett därmed jämförbart förfarande. Förbudet ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

Förbud som avses i 1 mom. meddelas av marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen kan även meddela temporärt förbud som gäller tills saken är slutligt avgjord. Bestämmelser i övrigt om handläggningen av ärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

Konsumentombudsmannen får meddela förbud som avses i 1 mom. och interimistiska förbud i enlighet med vad som i lagen om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012) föreskrivs om förbud som meddelas av konsumentombudsmannen.

44 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På avtal som har ingåtts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Genom denna lag upphävs lagen om paketresor (1079/1994).

RP 105/2017
EkUB 15/2017
RSv 113/2017
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 (32015L2302); EUVL L 326, 11.12.2015, s. 1–33

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.