892/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Lag om ändring av 9 kap. 16 § i kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 9 kap. 16 § i kreditinstitutslagen (610/2014) ett nytt 4 mom. som följer:

9 kap.

Riskhantering

16 §
Operativ risk

Dessutom tillämpas på kreditinstitut som tillhandahåller betaltjänster bestämmelserna om hantering av operativa risker och säkerhetsrisker i 19 a § i lagen om betalningsinstitut och bestämmelserna om anmälan om incidenter och bedrägerier i 19 b § i den lagen.


Denna lag träder i kraft den 13 januari 2018.

RP 143/2017
EkUB 20/2017
RSv 133/2017
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 (32015L2366); EUT L 337, 23.12.2015, s. 35

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.