879/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Lag om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen om överlåtelseskatt (931/1996) en ny 43 c § som följer:

43 c §
Temporär skattefrihet vid vissa strukturarrangemang inom utbildningen

Skatteförvaltningen återbetalar på ansökan betalad skatt, om en kommun, en samkommun, ett privat samfund eller en privat stiftelse under 2018–2022 till ett privat aktiebolag mot aktier i bolaget överlåter en sådan fastighet i sin ägo som i huvudsak används i verksamhet som bedrivs av överlåtaren enligt ett tillstånd som avses i yrkeshögskolelagen (932/2014) eller enligt ett tillstånd att ordna utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017).

En förutsättning för att skatten ska återbetalas är att den överlåtna fastigheten i huvudsak används för verksamhet som det mottagande bolaget eller dess ägare bedriver enligt ett sådant tillstånd som avses i 1 mom. En ytterligare förutsättning är att kostnaderna för den verksamhet som ordnas i fastigheten finansieras i huvudsak med finansiering som beviljas i enlighet med 9 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) eller att yrkeshögskolan i huvudsak använder lokalerna för fullgörande av sina offentligt finansierade uppgifter enligt 4 § i yrkeshögskolelagen.

Skattefriheten gäller på motsvarande sätt överlåtelse till ett mottagande bolag av aktier i ett sådant bolag som ägs av en kommun, en samkommun, ett privat samfund eller en privat stiftelse och som äger och besitter fastigheter, om fastigheterna i huvudsak används för ett ändamål som avses i 1 mom. eller om aktierna medför rätt att besitta en lägenhet som används för ett ändamål som avses i 1 mom.

Ansökan om skatteåterbäring ska göras inom ett år från det att skatten betalades. Till ansökan ska fogas en utredning om användningen av fastigheten före och efter överlåtelsen. Till ansökan ska fogas ett utlåtande av undervisnings- och kulturministeriet om att förutsättningarna för skattefrihet är uppfyllda.

Om ansökan har gjorts och utredning har lämnats om att förutsättningarna för skattefri överlåtelse är uppfyllda redan innan skatten har betalats, kan Skatteförvaltningen besluta att skatt inte ska betalas.

Återburen skatt eller skatt som inte betalats ska betalas, om fastighetens eller lägenhetens användningsändamål ändras innan fem år har förflutit från överlåtelsen eller om fastigheten eller de aktier som medför rätt att besitta fastigheten eller lägenheten inom nämnda tid överlåts vidare till någon annan mottagare än en sådan som avses i 1 mom. för att användas för ett ändamål som avses i 2 mom. Skatten ska betalas inom sex månader från överlåtelsen eller från den tidpunkt då fastighetens eller lägenhetens användningsändamål har ändrats.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till och med den 31 december 2022.

Lagen tillämpas på överlåtelser som grundar sig på ett avtal som ingåtts på lagens ikraftträdandedag eller därefter.

RP 153/2017
FiUB 15/2017
RSv 135/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.