878/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 15 § 3 och 4 mom., och

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1426/2006, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., och till 29 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 526/2010, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2–4 mom. blir 3–5 mom., som följer:

4 §
Skatteobjekt och skattskyldig

Skatt ska inte betalas då en fysisk persons egendom överförs till ett aktiebolag enligt en sådan ändring av verksamhetsformen som avses i 24 § i inkomstskattelagen (1535/1992).


15 §
Skatteobjekt och skattskyldighet

Vad som i 4 § 3–6 mom. föreskrivs om överlåtelse och annat förvärv av fastighet tillämpas också på överlåtelse och annat förvärv av värdepapper.

Aktieägaren ska inte betala skatt för nya aktier som han har förvärvat i det övertagande bolaget vid sådan fusion eller fission som avses i 4 § 6 mom. Det övertagande bolaget ska betala skatt till den del vederlaget för det fusionerande eller fissionerande bolagets aktier utgör annan egendom än det mottagande bolagets nya aktier.

29 §
Utredning som skall företes om överlåtelse av fastighet

I situationer som avses i 4 § 5 mom. utgörs en för inskrivningsmyndigheten tillräcklig utredning om att skatt inte ska betalas av en överlåtelsehandling för apportegendom som har utarbetats i samband med att avtalet om bolagsbildningen av bolaget har gjorts upp, och som innehåller en specifikation över den egendom som avses i det momentet och den skattskyldiges försäkran om att det är frågan om en egendomsöverlåtelse som avses i det momentet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 109/2017
FiUB 13/2017
RSv 134/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.