872/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Prestationer av samma slag som andra myndigheters prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för vilka Migrationsverket tar ut en fast behandlingsavgift enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller främlingspass, resedokument för flykting eller visum.

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Migrationsverket tar ut en fast behandlingsavgift som motsvarar självkostnadsvärdet enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller

1) förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan,

2) medborgarskapsanmälan,

3) första uppehållstillstånd för arbete,

4) nytt tidsbegränsat tillstånd som beviljas på grund av det första uppehållstillståndet,

5) permanent uppehållstillstånd,

6) underrättelsen som gäller förflyttning inom Europeiska unionen, samt

7) främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit.

3 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Migrationsverket av sociala och humanitära skäl eller av skäl som hänför sig till internationella avtal tar ut en fast behandlingsavgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller

1) svar på förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus,

2) annat första uppehållstillstånd än det som avses i 2 §,

3) uppehållstillståndskort,

4) ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas,

5) ansökan om återkallande av inreseförbud,

6) registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen och därmed jämförbara personer,

7) intyg över permanent uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen,

8) uppehållskort eller permanent uppehållskort för en familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, samt

9) intyg som utfärdas på begäran.

4 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Migrationsverket av sociala och humanitära skäl eller av skäl som hänför sig till internationella avtal inte tar ut någon behandlingsavgift är prestationer som gäller

1) tidsbegränsat uppehållstillstånd för en utlänning som tas emot i Finland inom en flyktingkvot,

2) ansökan om internationellt skydd eller nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd eller tillfälligt skydd,

3) uppehållstillstånd som beviljas en utlänning på den grunden att han eller hon är offer för människohandel och nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd på samma grund,

4) uppehållstillstånd som beviljas en utlänning med stöd av 52 d § i utlänningslagen,

5) nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd på den grunden att utlänningens personliga situation är särskilt svår på grund av våld eller utnyttjande som maken riktat mot honom eller henne eller hans eller hennes barn eller som maken godkänt medan familjebandet bestod,

6) kontinuerligt uppehållstillstånd till en utlänning som i enlighet med 52 e § i utlänningslagen omfattas av ett vittnesskyddsprogram enligt lagen om vittnesskyddsprogram (88/2015),

7) uppehållstillstånd som beviljas en utlänning som är anställd hos en utländsk beskickning,

8) medborgarskapsanmälan eller förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan av en medsökande enligt 2 § 10 punkten i medborgarskapslagen (359/2003),

9) medborgarskapsanmälan av en sökande som visar att han som tillkallad eller förordnad till tjänstgöring eller som frivillig i den finska armén har deltagit i Finlands krig åren 1939–1945, samt

10) medborgarskapsanmälan av en sökande som visar att han eller hon på grund av andra världskriget varit krigsbarn i Sverige, Danmark eller Norge.

Avgift tas inte ut för visum eller uppehållstillstånd, om så har överenskommits i bilaterala avtal mellan staterna eller i andra internationella avtal.

5 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som Migrationsverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) utredningar och undersökningar,

2) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppdrag utanför ämbetsverket, med undantag för sådana fall där skötseln av uppgifterna stöder den avgiftsfria verksamheten vid ämbetsverket,

3) biblioteks- och informationstjänster,

4) publikations- och förläggartjänster,

5) annonser och meddelanden i ämbetsverkets publikationer,

6) elektroniska dataprodukter och tjänster,

7) användning av lokaler och anordningar som är i ämbetsverkets besittning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

8) fotokopior och andra avskrifter, samt

9) expediering och postning av handlingar på uppdrag, om dessa inte ingår i det pris som tas ut för materialet.

6 §
Avgiftsbelagda prestationer som grundar sig på offentlighetslagen

Migrationsverket beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

7 §
Uttag och återbetalning av avgifter

För behandling av ansökan tas avgift ut på förhand när ansökan lämnas in. Uttaget av avgiften antecknas i utlänningsregistret. I registret antecknas också om avgift inte tas ut.

Avgiften återbetalas inte, om ansökan återtas efter det att åtgärder som gäller behandling av ansökan har inletts.

Avgiften återbetalas, om ansökan har lämnats in utan grund av skäl som beror på myndigheterna eller om det kan konstateras att ett tydligt missförstånd har uppstått vid sökandens val av ansökan och ansökningsavgift.

8 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till utgången av 2018.

På ett ärende som inletts före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 14 december 2017

Inrikesminister
Paula Risikko

Specialsakkunnig
Kirta Sandström

Bilaga

MIGRATIONSVERKETS AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER

Prestation Avgift

AVGIFTER FÖR PRESTATIONER AV SAMMA SLAG SOM ANDRA MYNDIGHETERS PRESTATIONER

Ärenden som gäller

- främlingspass eller resedokument för flykting, beviljande 49 €

- främlingspass eller resedokument för flykting, avslag 49 €

- visum 60 €

- visum, sänkt avgift 35 €

- visum, förlängning av giltighetstid 30 €

AVGIFTER SOM MOTSVARAR SJÄLVKOSTNADSVÄRDET

Ärenden som gäller

- förvärv av finskt medborgarskap på ansökan 440 €

- förvärv av finskt medborgarskap på ansökan, elektronisk ansökan 350 €

- befrielse från finskt medborgarskap på ansökan 400 €

- medborgarskapsanmälan 250 €

- medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan 200 €

- medborgarskapsanmälan, sökanden är minderårig 100 €

- medborgarskapsanmälan, sökanden är minderårig, elektronisk ansökan 80 €

- första uppehållstillstånd för arbete 520 €

- första uppehållstillstånd för arbete, elektronisk ansökan 450 €

- första uppehållstillstånd för arbete,

inte prövning av tillgången på arbetskraft 470 €

- första uppehållstillstånd för arbete,

inte prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan 400 €

- första uppehållstillstånd för näringsverksamhet 520 €

- första uppehållstillstånd för näringsverksamhet, elektronisk ansökan 450 €

- nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) 200 €

- nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd), sökanden är studerande

eller minderårig 150 €

- permanent uppehållstillstånd 180 €

- permanent uppehållstillstånd, sökanden är minderårig 150 €

- säsongsarbetsintyg 100 €

- säsongsarbetsintyg, elektronisk ansökan 60 €

- underrättelsen som gäller förflyttning inom Europeiska unionen 100 €

- nytt främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument

som har förkommit 108 €

AVGIFTER SOM ÄR LÄGRE ÄN SJÄLVKOSTNADSVÄRDET

Ärenden som gäller

- förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus 50 €

- första uppehållstillstånd 470 €

- första uppehållstillstånd, elektronisk ansökan 420 €

- första uppehållstillstånd, sökanden är minderårig 250 €

- första uppehållstillstånd, sökanden är minderårig, elektronisk ansökan 220 €

- första uppehållstillstånd för studier 360 €

- första uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan 300 €

- förnyande av uppehållstillståndskort 80 €

- uppehållstillståndskort utfärdat i stället för ett dokument som har

förkommit 100 €

- ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas 100 €

- ansökan om återkallande av inreseförbud 100 €

- registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen och

därmed jämförbara personer 54 €

- intyg över permanent uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen 54 €

- uppehållskort eller permanent uppehållskort för en familjemedlem

till en medborgare i Europeiska unionen 54 €

- förnyande av uppehållskort 54 €

- intyg som utfärdas på begäran 20 €

SÖKANDE AV ÄNDRING I EN AVGIFT

En betalningsskyldig som anser att det har skett ett fel i samband med påförandet av en avgift för en offentligrättslig prestation får begära omprövning hos Migrationsverket inom sex månader från påförandet. Ett beslut av den som avgjort begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar räknat från det att den som anfört besvär fick del av det beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning (11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.