847/2017

Helsingfors den 8 december 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de nationella arrangemang som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8  § i livsmedelslagen (23/2006), sådan den lyder i lag 352/2011:

1 §
Förordningens syfte

I denna förordning föreskrivs om de nationella arrangemang som följer av genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001, nedan förordningen om nya livsmedel.

2 §
Nationell kontaktmyndighet

Finlands nationella kontaktmyndighet för att utbyta information enligt förordningen om nya livsmedel och de genomförandeförordningar som utfärdats med stöd av den, mellan Europeiska unionens medlemsstater, Europeiska kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, är Livsmedelssäkerhetsverket.

3 §
Förfarande för fastställande av status som nytt livsmedel

Livsmedelsföretagare kan tillställa Livsmedelssäkerhetsverket en begäran om samråd enligt artikel 4.2 i förordningen om nya livsmedel för att bedöma om ett livsmedel som de avser att släppa ut på marknaden omfattas av tillämpningsområdet för förordningen om nya livsmedel.

Livsmedelssäkerhetsverket kan framföra en begäran om fastställelse till Europeiska kommissionen enligt artikel 5 i förordningen om nya livsmedel för att kontrollera om ett visst livsmedel omfattas av definitionen av nytt livsmedel.

4 §
Vetenskaplig och administrativ sakkunnighjälp för ministeriet

Livsmedelssäkerhetsverket ska ge jord- och skogsbruksministeriet en sakkunnigbedömning av det yttrande från EFSA som avses i artiklarna 11.3 och 17.3 i förordningen om nya livsmedel.

Livsmedelssäkerhetsverket tar vid behov fram ett motiverat yttrande enligt artikel 15.2 i förordningen om nya livsmedel om säkerheten hos ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland och levererar yttrandet till Europeiska kommissionen och jord- och skogsbruksministeriet.

Livsmedelssäkerhetsverket bistår jord- och skogsbruksministeriet även i andra vetenskapliga och administrativa frågor som gäller nya livsmedel.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om de nationella förfaranden som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser 149/2012.

Helsingfors den 8 december 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Handelsråd
Leena Mannonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.