838/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Lag om ändring av lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om tobaksaccis (1470/1994) 15 §,

ändras 8 § 2 mom., 9 § 2 mom., mellanrubriken före 11 § samt 13 § 2 mom. och bilagan,

av dem 8 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1203/1995, 9 § 2 mom. och 13 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1185/2016 och bilagan sådan den lyder i lagarna 1497/2015 och 1071/2016, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder i lag 1125/2010, ett nytt 3 mom. och till 11 §, sådan den lyder i lagarna 1125/2010 och 1185/2016, ett nytt 3 mom. som följer:

3 §

Som cigarr betraktas en i 1 och 2 mom. avsedd produkt som väger mer än 3 gram, och som cigarill betraktas en motsvarande produkt som väger högst 3 gram.

8 §

Accisen fastställs på basis av produktens detaljhandelspris. För cigaretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter bestäms accisen dessutom som en accis per enhet. För cigaretter, cigarrer och cigariller samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter ska det dock betalas ett accisbelopp som alltid är minst minimiaccisen enligt accistabellen.


9 §

Som detaljhandelspris för tobaksprodukter som i strid med gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet betraktas detaljhandelspriset för motsvarande produkter i Finland. Om det inte finns motsvarande produkter, betraktas som tobaksprodukternas beskattningsvärde produktgruppens vägda genomsnittliga detaljhandelspris, vilket fastställs av Skatteförvaltningen. Produktgruppens vägda genomsnittliga detaljhandelspris beräknas på det sätt som föreskrivs i 13 § 2 mom. Som beskattningsvärde för andra produkter som innehåller tobak betraktas dock produktgruppens genomsnittliga detaljhandelspris, vilket fastställs av Skatteförvaltningen.

Prisetiketter
11 §

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska framgå av prisetiketterna och av detaljhandelsförpackningarnas text samt om etiketternas och textens storlek och placering på förpackningen får utfärdas genom förordning av finansministeriet.

13 §

Skatteförvaltningen fastställer det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för cigaretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter. Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för cigaretter ska beräknas genom att det totala värdet av alla cigaretter som frisläppts för konsumtion, som grundar sig på detaljhandelspriset inklusive alla skatter, divideras med den totala kvantiteten cigaretter som frisläppts för konsumtion. Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter ska beräknas på motsvarande sätt. Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset ska fastställas senast den 1 mars varje år, på basis av uppgifterna om de kvantiteter som frisläppts för konsumtion under det föregående kalenderåret.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 110/2017
FiUB 10/2017
RSv 115/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Bilaga

ACCISTABELL ATillämpas 1.1–30.6.2018
Produkt Produkt-grupp Euro/enhet Procentav detaljhandels-priset
Cigaretter 1. 53,75/1 000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 235,50/1 000 st.
Cigarrer och cigariller
- Cigarrer 2. 0,01/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigarrer 2A. 0,24/st.
- Cigariller 2B. 0,01/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigariller 2C. 0,24/st.
Pip- och cigarettobak 3. 46,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 36,25/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 143,25/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Andra produkter som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig 7. 0,30/ml
-- nikotinfri 7A. 0,30/ml
ACCISTABELL BTillämpas 1.7–31.12.2018
Produkt Produkt-grupp Euro/enhet Procentav detaljhandels-priset
Cigaretter 1. 58,00/1 000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 248,00/1 000 st.
Cigarrer och cigariller
- Cigarrer 2. 0,015/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigarrer 2A. 0,25/st.
- Cigariller 2B. 0,015/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigariller 2C. 0,25/st.
Pip- och cigarettobak 3. 51,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 39,00/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 151,00/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Andra produkter som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig 7. 0,30/ml
-- nikotinfri 7A. 0,30/ml
ACCISTABELL CTillämpas 1.1–30.6.2019
Produkt Produkt-grupp Euro/enhet Procentav detaljhandels-priset
Cigaretter 1. 62,25/1 000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 260,50/1 000 st.
Cigarrer och cigariller
- Cigarrer 2. 0,02/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigarrer 2A. 0,26/st.
- Cigariller 2B. 0,02/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigariller 2C. 0,26/st.
Pip- och cigarettobak 3. 56,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 41,75/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 158,75/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Andra produkter som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig 7. 0,30/ml
-- nikotinfri 7A. 0,30/ml
ACCISTABELL DTillämpas från och med 1.7.2019
Produkt Produkt-grupp Euro/enhet Procentav detaljhandels-priset
Cigaretter 1. 66,50/1 000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 273,00/1 000 st.
Cigarrer och cigariller
- Cigarrer 2. 0,025/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigarrer 2A. 0,27/st.
- Cigariller 2B. 0,025/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigariller 2C. 0,27/st.
Pip- och cigarettobak 3. 61,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 44,50/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 166,50/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Andra produkter som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig 7. 0,30/ml
-- nikotinfri 7A. 0,30/ml

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.