835/2017

Helsingfors den 27 november 2017

Arbets- och näringsministeriets förordning om de arbets- och näringsbyråer som är behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av utlänningslagen

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 85 § 3 mom. i utlänningslagen (301/2004), sådant det lyder i lag 973/2007:

1 §
Behöriga arbets- och näringsbyråer

Behöriga för uppgifter som föreskrivs för arbets- och näringsbyråer med stöd av utlänningslagen (301/2004) är Nylands, Sydöstra Finlands, Birkalands och Norra Österbottens arbets- och näringsbyråer. I fråga om skötseln av dessa uppgifter i landskapet Åland föreskrivs särskilt.

Av de arbets- och näringsbyråer som nämns i 1 mom. är den arbets- och näringsbyrå behörig inom vars område arbetet utförs. Om arbetet utförs för flera än en arbets- och näringsbyrås område, är den arbets- och näringsbyrå behörig inom vars område arbetet huvudsakligen utförs. Om arbetet inte är bundet till området för någon arbets- och näringsbyrå, är den arbets- och näringsbyrå behörig inom vars område arbetsgivaren har ett verksamhetsställe.

2 §
Arbets- och näringsbyråernas områden

De arbets- och näringsbyråer som är behöriga för de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. har följande områden:

Nylands arbets- och näringsbyrå: området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå: områdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Sydöstra Finland, i Södra Savolax, i Norra Savolax, i Norra Karelen och i Mellersta Finland.

Birkalands arbets- och näringsbyrå: områdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Birkaland, i Satakunta, i Tavastland, och i Egentliga Finland.

Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå: områdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Österbotten, i Österbotten, i Norra Österbotten, i Kajanaland och i Lappland.

3 §
Övergångsbestämmelse

De ärenden som gäller uppehållstillstånd för arbetstagare och som är anhängiga när denna förordning träder i kraft behandlas vid följande arbets- och näringsbyråer:

Nylands arbets- och näringsbyrå: ärenden som är anhängiga vid Nylands arbets- och näringsbyrå.

Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå: ärenden som är anhängiga vid Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå.

Birkalands arbets- och näringsbyrå: ärenden som är anhängiga vid Birkalands arbets- och näringsbyrå.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Genom denna förordning upphävs arbets- och näringsministeriets förordning av den 26 november 2012 om de arbets- och näringsbyråer som är behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av utlänningslagen (648/2012).

Helsingfors den 27 november 2017

Arbetsminister
Jari Lindström

Regeringsråd
Olli Sorainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.