826/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006) 9 b § 1 mom. samt 10 och 17 §, sådana de lyder, 9 b § 1 mom. och 10 § i lag 382/2014 och 17 § i lag 786/2010, som följer:

9 b §
Ersättning för hälso- och sjukvård

En tjänsteman har rätt att få ersättning för sådana skäliga kostnader för egen och medföljande familjemedlemmars hälso- och sjukvård som uppstår i stationeringslandet (ersättning för hälso- och sjukvård). Tjänstemannen har rätt till ersättning för hälso- och sjukvård av särskilda skäl också annanstans i utlandet.


10 §
Reseersättningar

När en tjänsteman flyttar på det sätt som avses i 7 § har han eller hon rätt att få ersättning för egna och medföljande familjemedlemmars kostnader för flyttresan (ersättning för flyttresa). Ersättningen betalas enligt flyttrutten. Om tjänstemannen blir tjänstledig från utrikesförvaltningen när tjänstgöringsperioden går ut, men fortfarande bor på stationeringsorten, kan ersättningen för flyttresan på ansökan av tjänstemannen beviljas när tjänstledigheten går ut. Flyttar en tjänsteman till eller från något annat land än Finland eller till eller från någon annan ort än sin stationeringsort, betalas ersättningen högst till det belopp som skulle ha betalats vid flyttning mellan stationeringsorten och Finland.

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för egen och medföljande familjemedlemmars tur- och returresa från stationeringsorten till Finland (ersättning för semesterresa hem) minst en gång för varje full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början.

För familjemedlemmar som bor utanför stationeringsorten har en tjänsteman rätt att få ersättning för besöksresor tur och retur från den plats där familjemedlemmen är stadigvarande bosatt till tjänstemannens stationeringsort eller till Helsingfors eller för tjänstemannens eller makens resa från stationeringsorten till den plats där familjemedlemmen är stadigvarande bosatt (ersättning för besöksresor) minst en gång för varje full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början.

En tjänsteman har rätt att få ersättning för egen och medföljande familjemedlemmars resa på grund av hälso- och sjukvård (ersättning för hälso- och sjukvårdsresa), när hälso- och sjukvården i enlighet med 9 b § ordnas utanför stationeringslandet. Ersättning betalas också för nödvändiga resekostnader för läkare och följeslagare.

En beskickningschef har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för privat användning av tjänstebil på grund av säkerhetsskäl, lokala förhållanden och beskickningschefens ställning (ersättning för användning av tjänstebil). Beskickningen kan dessutom av säkerhetsskäl ordna transporttjänster för tjänstemän. Närmare bestämmelser om ordnande av transporttjänster utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för egen och medföljande familjemedlemmars tur- och returresa med anledning av en nära anhörigs dödsfall (ersättning för begravningsresa). Med nära anhörig avses en familjemedlem, tjänstemannens och makens förälder samt ett barn som inte kan anses vara familjemedlem enligt 2 §, men som tjänstemannen eller maken haft vårdnaden om. Medföljande familjemedlemmar har rätt till reseersättning på grund av tjänstemannens dödsfall. Ersättningstagaren har till följd av ett och samma dödsfall rätt till ersättning för högst en tur- och returresa.

Genom förordning av utrikesministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om antalet resor enligt 1–6 mom., grunderna för hur de kostnader som ersätts ska bestämmas och ersättningsbeloppen.

17 §
Ersättningar under tjänstledighet

En tjänsteman har under tjänstledighet rätt till ersättningar enligt denna lag på motsvarande grunder och i motsvarande förhållande som i statens tjänstekollektivavtal har överenskommits om tjänstemannens lön under tjänstledighet. Tjänstemannen har dock rätt att få bostadsersättning, utbildningsersättning och ersättning för hälso- och sjukvård till fullt belopp.

En tjänsteman har rätt till ersättningar enligt denna lag också för den tid han är faderskapsledig utan lön under den moderskapsledighet med lön som överenskommits i statens tjänstekollektivavtal.

En förutsättning för att ersättningar enligt denna paragraf ska betalas är att tjänstemannen bor på stationeringsorten under tjänstledigheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 126/2017
FvUB 22/2017
RSv 119/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikesminister
Timo Soini

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.