817/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om rundradioskatt (484/2012) 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1073/2013 och 1702/2015, som följer:

2 §
Rundradioskatt för personer

Den som är allmänt skattskyldig i Finland enligt inkomstskattelagen (1535/1992) och som senast under skatteåret har fyllt 18 år ska betala en rundradioskatt på 2,5 procent på den del som överstiger 14 000 euro av summan av nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten för skatteåret enligt inkomstskattelagen eller av summan av en högre arbetsinkomst som fastställts enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Rundradioskatten ska dock inte överstiga 163 euro.

Rundradioskatten för en person som avlidit under skatteåret ska betalas av dödsboet med iakttagande av vad som föreskrivs i 17 § 1 mom. i inkomstskattelagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2018.

RP 108/2017
FiUB 11/2017
RSv 114/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.