814/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och tamfåglar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 2 mom., 17 § 5 mom. och 44 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar (441/2013):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de förbud och åtgärder som syftar till att förebygga överföringen av eventuell högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar i fångenskap och som är förpliktande för dem som håller fjäderfä och andra fåglar i fångenskap. Förordningen innehåller dessutom bestämmelser om åtgärder för tidig upptäckt av smitta.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fjäderfä fjäderfä enligt 6 § 4 punkten i lagen om djursjukdomar (441/2013),

2) andra fåglar i fångenskapfåglar som inte räknas som fjäderfä men som hålls i fångenskap för uppvisningar, utställningar, tävlingar, uppfödning, försäljning eller artskydd eller för andra ändamål.

3 §
Aktörers skyldighet att anmäla förändringar som gäller djur eller produktion

I 14 § i lagen om djursjukdomar finns bestämmelser om aktörers skyldighet att till kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket anmäla misstanke om aviär influensa samt sådana väsentliga förändringar i djurs beteende eller produktivitet som kan tyda på förekomst av en sjukdom. Som sådana förändringar räknas särskilt en oförklarlig ökning av dödligheten bland djuren samt minskat foder- och vattenintag och minskad äggläggning.

4 §
Ökad övervakning av vilda fåglar

Livsmedelssäkerhetsverket ska övervaka förekomsten av aviär influensa hos vilda fåglar i enlighet med bestämmelserna i

1) bilaga II till kommissionens beslut om medlemsstaternas genomförande av övervakningsprogram avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar (2010/367/EU), och

2) artikel 8 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/263 om riskreducerande åtgärder, skärpta åtgärder för biosäkerhet och system för tidig upptäckt vad gäller risken för överföring av högpatogen aviär influensavirus från vilda fåglar till fjäderfä.

5 §
Krav som gäller skötseln av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap samt dricksvatten och foder

Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska ha tillgång till foder och dricksvatten inomhus eller på en sådan annan plats dit vilda fåglar inte har tillträde.

Om det på djurhållningsplatsen finns dammar som är avsedda för djurens välbefinnande ska de vara tillräckligt avskärmade mot vilda vattenfåglar och rovfåglar.

Vatten som ges till fjäderfä och andra fåglar i fångenskap får inte härröra från ytvatten från sådana ställen där det finns många vilda vattenfåglar, om inte vattnet innan det ges till fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap har upphettats eller desinficerats så att eventuella virus av aviär influensa inaktiveras under behandlingen.

Foder för fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska lagras skyddat från vilda fåglar och andra djur.

6 §
Förbud mot att hålla fjäderfä och andra fåglar i fångenskap utomhus

Det är varje år förbjudet att hålla fjäderfä och andra fåglar i fångenskap utomhus mellan den 1 mars och den 31 maj. Förbudet gäller också djurhållningsplatser som bedriver ekologisk produktion.

Förbudet enligt 1 mom. gäller emellertid inte

1) permanenta anläggningar där det i huvudsak hålls djur som tillhör vilda arter för att förevisas för allmänheten (djurparker),

2) friflygning från duvslag,

3) hägnade ratiter, eller

4) sådana djurhållningsplatser där utehägnen är helt och hållet inhägnade och täckta av ett tillräckligt finmaskigt nät eller på något motsvarande sätt så att vilda vatten- och rovfåglar inte kommer i kontakt med fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap.

7 §
Anmälan om att hålla fjäderfä och andra fåglar i fångenskap utomhus

Den aktör som är ansvarig för djuren ska på förhand underrätta kommunalveterinären om att fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls ute under den tid som föreskrivs i 6 § 1 mom. på en djurhållningsplats som avses i 6 § 2 mom. 4 punkten.

Anmälan ska lämnas skriftligt och av anmälan ska framgå följande:

1) fågelart,

2) antalet fåglar, samt

3) en redogörelse för hur fåglarna skyddas mot vilda vatten- och rovfåglar i utehägnet.

Anmälan behöver inte göras årligen om det inte sker väsentliga förändringar i de omständigheter som avses i 2 mom.

8 §
Förande av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap till djurutställningar och motsvarande evenemang

Det är varje år förbjudet att föra fjäderfä och andra fåglar i fångenskap till djurutställningar eller motsvarande evenemang mellan den 1 mars och den 31 maj. Förbudet gäller inte burfåglar som har vistats i landet minst sex månader och som enbart hålls inomhus som sällskapsdjur.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 december 2017.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä (386/2006).

Rådets direktiv 2005/94/EG (32005L0094); EUT nr L 10, 14.1.2006, s. 16
Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/263 om riskreducerande åtgärder, skärpta åtgärder för biosäkerhet och system för tidig upptäckt vad gäller risken för överföring av högpatogen aviär influensavirus från vilda fåglar till fjäderfä

Helsingfors den 1 december 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Katri Levonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.