799/2017

Helsingfors den 30 november 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning (658/2016) 38 §, samt

ändras 6, 32–34, 39, 41, 46 och 49 § som följer:

6 §
Ministeriets avdelningar, sektorer och fristående enheter

Vid jord- och skogsbruksministeriet finns en livsmedelsavdelning och en naturresursavdelning samt informations- och forskningssektorn och förvaltnings- och utvecklingssektorn som är direkt underställda kanslichefen.

Vid livsmedelsavdelningen finns följande enheter:

1) livsmedelssäkerhetsenheten,

2) enheten för djurhälsa och växtskydd,

3) enheten för utveckling av landsbygden,

4) jordbruksenheten,

5) marknadsenheten,

6) rättsenheten,

7) planeringsenheten.

Vid naturresursavdelningen finns följande enheter:

1) enheten för fiskerinäringen,

2) enheten för vilt och fiske,

3) enheten för naturresurs- och vattenhushållning,

4) skogs- och bioenergienheten,

5) rättsenheten,

6) planeringsenheten.

Vid informations- och forskningssektorn finns en informations- och forskningsenhet. Vid förvaltnings- och utvecklingssektorn finns en förvaltnings- och kommunikationsenhet och en styrnings- och ekonomienhet.

Ministeriets enhet för intern revision är direkt underställd kanslichefen.

32 §
Förordnande om tjänsteresor

Förordnande om tjänsteresa ges av tjänstemannens närmaste chef, som är kanslichefen, en avdelningschef, en sektorchef eller chefen för en enhet (närmaste chef).

Med avvikelse från 1 mom. ger kanslichefen ministeriets tjänstemän förordnanden om tjänsteresor i fråga om tjänsteresor som finansieras av en utomstående aktör, och chefen för förvaltnings- och kommunikationsenheten ger ministern, kanslichefen och specialmedarbetaren förordnande om tjänsteresor. Personalutvecklingschefen för förvaltnings- och kommunikationsenheten ger ministeriets tjänstemän förordnanden om tjänsteresor, om tjänsteresorna finansieras med utvecklingspengar som är avsedda för personalen.

Ärenden som gäller förordnanden om tjänsteresor avgörs utan föredragning.

33 §
Beslutanderätten för avdelningschefen vid livsmedelsavdelningen

Avdelningschefen vid livsmedelsavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 30 och 32 §, om inte något annat bestäms nedan, ärenden som gäller

1) EU:s gemensamma jordbrukspolitik, gårdsbrukets struktur- och landsbygdspolitik eller motsvarande nationella lagstiftning, om ärendet inte hör till ansvarsområdet för någon annan avdelning,

2) nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen,

3) ersättning för skörde- och översvämningsskador,

4) utveckling av landsbygden och finansiering av landsbygdsnäringar, om ärendet inte hör till ansvarsområdet för någon annan avdelning,

5) gårdsbrukets utvecklingsfond,

6) finansiering för utövare av naturnäringar och renhushållning,

7) finansieringsstöd för skoltar samt andra ärenden som gäller skoltar och som hör till ministeriet,

8) lantbruksföretagarnas förtidspensionssystem samt övriga system med avträdelsestöd för jordbruk och trädgårdsodling,

9) interventionsfonden för jordbruket,

10) renskötsellagen (848/1990), med undantag av fastställandet av renantalet enligt 21 § och indelningen i märkesdistrikt enligt 27 §,

11) avtal med myndigheter i andra stater om samarbete inom avdelningens ansvarsområde,

12) beslut om beviljande av statsunderstöd för att främja hästuppfödning och hästsport samt övervakning av statsunderstöden.

34 §
Beslutanderätten för livsmedelsavdelningens biträdande avdelningschef

Biträdande avdelningschefen vid livsmedelsavdelningen avgör ärenden som gäller

1) myndighetssamarbete med andra stater i fråga om avtal om djurhälsa, växtskydd och livsmedelssäkerhet,

2) Coreper-ärenden som hör till avdelningens ansvarsområde,

3) återkrav av statsunderstöd som beviljats för att främja hästuppfödning och hästsport.

Den biträdande avdelningschefen är veterinärchef.

39 §
Beslutanderätten för chefen för livsmedelsavdelningens planeringsenhet

Chefen för planeringsenheten avgör de ärenden inom avdelningens ansvarsområde som gäller intäktsföring av tekniskt bistånd och betalning av räkningar för tekniskt bistånd av enheten för utveckling av landsbygden.

41 §
Beslutanderätten för avdelningschefen vid naturresursavdelningen

Avdelningschefen vid naturresursavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 30 och 32 §, om inte något annat föreskrivs nedan, dessutom ärenden som enligt följande författningar och bestämmelser hör till jord- och skogsbruksministeriet:

1) skogslagen (1093/1996) och statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1308/2013),

2) lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013),

3) lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002),

4) lagen om mätning av virke (414/2013), med undantag av tillsättande av virkesmätningsnämnden enligt 8 § i den lagen, och statsrådets förordning om virkesmätningsdelegationen (457/2013),

5) lagen om Finlands skogscentral (418/2011), med undantag av tillsättande av skogscentralens direktion och utseende av ordförande och vice ordförande enligt 4 § 1 mom., beslut om beviljande av statsunderstöd enligt 22 §, fastställande av stadgarna för pensionsarrangemang enligt 28 § 2 mom. och avgörande av meningsskiljaktigheter enligt 34 § 2 mom. i den lagen, och statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral (1544/2016),

6) lagen om fiske (379/2015), med undantag av fördelning av fiskevårdsavgiftsmedel enligt 83 § 1 mom. i den lagen och 43 § i denna förordning, och statsrådets förordning om fiske (1360/2015),

7) lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016) och de författningar på lägre nivå som utfärdats med stöd av den, med undantag av byte av Finlands fiskekvoter med andra medlemsstater inom Europeiska unionen enligt 7 § i den lagen och 42 § i denna förordning,

8) lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010),

9) lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) och de författningar på lägre nivå som utfärdats med stöd av den,

10) lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (1447/2006) och statsrådets förordning om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (639/2007), med undantag av byte av övervakningskommitténs medlemmar eller suppleanter enligt 1 § i den förordningen,

11) lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) och de författningar på lägre nivå som utfärdats med stöd av den, med undantag av utnämnande av en ledamot till övervakningskommittén i stället för en ledamot som har avgått enligt 7 § och godkännandet av fiskeaktionsgrupper och deras lokala strategier enligt 3 § 1 mom. 6 punkten i den lagen,

12) jaktlagen (615/1993) och jaktförordningen (666/1993) samt statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013),

13) viltförvaltningslagen (158/2011), med undantag av utseende av medlemmar till och ordförande och vice ordförande för styrelsen för Finlands viltcentral enligt 3 § 1 mom., utseende av riksviltvårdsrådets medlemmar enligt 4 § 2 mom. och av en ordförande och vice ordförande för riksviltvårdsrådet enligt 4 § 3 mom. samt utseende av ställföreträdare för chefen för offentliga förvaltningsuppgifter vid Finlands viltcentral enligt 8 a § i den lagen,

14) statsrådets förordning om viltförvaltningen (171/2011), med undantag av givande av ett motiverat ställningstagande till Finlands viltcentrals bokslut enligt 2 § 3 mom. samt beviljande av anslag för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas verksamhet enligt 12 § 1 mom. i den förordningen,

15) viltskadelagen (105/2009) och statsrådets förordning om viltskador (309/2013),

16) lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993), med undantag av understöd enligt 3 § 2 mom. i den lagen och 43 § i denna förordning.

Avdelningschefen vid naturresursavdelningen avgör dessutom ärenden som gäller avtal om samarbete inom avdelningens ansvarsområde med myndigheter i andra stater.

46 §
Beslutanderätten för chefen för naturresursavdelningens planeringsenhet

Chefen för planeringsenheten avgör de ärenden inom avdelningens ansvarsområde som gäller betalning av utgifter som hänför sig till tidigare år av anslaget för det löpande räkenskapsåret.

49 §
Beslutanderätten för chefen för förvaltnings- och kommunikationsenheten

Chefen för förvaltnings- och kommunikationsenheten avgör ärenden som gäller

1) fastställande av kravnivåer för uppgifterna inom lönesystemet,

2) fastställande av andra prestationsnivåer än sådana som baserar sig på de årliga resultat- och utvecklingssamtalen,

3) beviljande av semesterersättning och andra sådana personliga lönetillägg eller tilläggsarvoden till tjänstemän eller anställda i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet som baserar sig på tjänste- eller arbetskollektivavtal, med undantag av beviljandet av tilläggsarvoden enligt prövning,

4) givande av intyg om uppsägning och upphörande av tjänsteförhållande till en tjänsteman,

5) givande av intyg om att chefen för ett ämbetsverk eller en inrättning inom ministeriets förvaltningsområde har sagt upp sig eller om att tjänsteförhållandet upphört,

6) kommunikationstjänster och kommunikationstillämpningar som är avsedda för ministeriets allmänna bruk samt användning av anslag som anvisats för kommunikation,

7) utlåtande till förvaltningsdomstolen med anledning av att besvär har anförts över en utnämning.

De ärenden som avses i 1 mom. 1 punkten avgörs utan föredragning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 30 november 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Toni Tuomainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.